Chytrá tvorba dokumentov

Rýchle a presné automatizované zostavenie dokumentov. Spoľahlivé a konzistentné navrhovanie. Jednoduché použitie. Predpripravené funkcionality. Bez znalosti programovania.

165,994 spoločností a klientov z celého sveta miluje Legito

Ako funguje inteligentná tvorba dokumentov?

Má dlžník ručiteľa?
1
Predmet zmluvy
1.1
Veriteľ sa týmto zaväzuje zapožičať Dlžníkovi čiastku vo výške
slovami
(Ďalej tiež ako "Pôžička") a Dlžník týmto prijíma pôžičku, a ďalej sa zaväzuje ju vrátiť Veriteľovi v lehote a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
1.2
Zmluvné strany týmto súhlasia so zaistením Pôžičky Ručiteľom (ako je definovaný v tejto zmluve) v rozsahu podľa ručiteľského vyhlásenie, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.
2
Poskytnutie Pôžičky
Veriteľ sa týmto zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi pôžičku
na bankový účetVeriteľa, číslo účtu
, vedený v
.
3
Zmluvná pokuta a úroky
3.1
Zmluvné strany dojednávajú za Pôžičku
vo výške
% za
3.2
Úrok za daný kalendárny mesiac je splatný posledný deň daného kalendárneho mesiaca, avšak nie neskôr, než spolu s vrátením poslednou časťou vyššie uvedenej Pôžičky.
Ako bude Pôžička splatená?
4
Vrátenie Pôžičky
4.1
Úrok za daný kalendárny mesiac je splatný posledný deň daného kalendárneho mesiaca, avšak nie neskôr, než spolu s vrátením poslednou časťou vyššie uvedenej Pôžičky.
4.2
Dlžník sa zaväzuje vrátiť Veriteľovi vyššie uvedenú Pôžičku v
2
splátkach nasledovne:
čiastka Splatnosť
slovami
slovami
5
Mlčanlivosť
Zmluvné strany sa zaväzujú, že nezverejnia žiadnu informáciu, ktorá bude dané zmluvnej strane poskytnutá druhou zmluvnou stranou v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a to najmä informácie tvoriace obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany.
6
Zmluvná pokuta
6.1
V prípade, že ktorákoľvek Zmluvná strana poruší svoju povinnosť stanovenú v ustanovení článku 5 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
slovami
6.2
V prípade, že sa Dlžník dostane do omeškania so splatením Pôžičky alebo jej časti, zaväzuje sa týmto Dlžník zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške
2
1% je najvyššia možná hodnota
% z doposiaľ nesplatenej časti Pôžičky za každý kalendárny deň do úplného splatenia celej Pôžičky.
Zobraziť všetko

Naši klienti používajú Legito k

Workspace pre chytré dokumenty
Automatizujte tvorbu dokumentov
Spravujte dokumenty, prípady a transakcie
Schvaľujte a podpisujte dokumenty
Zapojte klientov (klientský portál)
Vytvorenie procesu pre "self-service" tvorbu dokumentov
Vyjednávajte zmluvy
Extrahujte a sledujte deadline zmlúv
Analyzujte dokumenty a tvorte hlásenia

Zjednodušte si prácu s dokumentmi

Ukladajte & analyzujte

Vyjednávajte & podpisujte

Automatizujte & zostavujte

Spravujte & zdieľajte

Vaše Legito dokumenty
môžu vyzerať ako tento
Letter
of Intent
Zobraziť

Prečo Legito?

Viac o našich funkciách Skryť funkcie

Chytré dokumenty znamenajú viac ako automatizácie dokumentov

Konverzia vašich vzorov z Wordu jedným kliknutím

Jednoduchá integrácia zabraňujúca dvojitému zadávaniu dat

Automatizácia a správa dokumentov v jednom

Automatická extrakcia dát a termínov z Legito dokumentov

Neprekonateľné množstvo automatizovaných funkcií.

Legito ako webová aplikácia ťaží z najmodernejších a najpokročilejších technológií a širokého spektra automatizácie funkcií pre najlepšie výsledky. Automatizujte si dokumenty v Legito na úrovni, ktorá je ďaleko pred inými riešeniami.

100% hlboká automatizácia dokumentov bez potreby programovania

Vďaka nášmu unikátnemu editoru môžete aj komplexné logické závislosti vo svojich dokumentoch automatizovať jednoducho a bez nutnosti akéhokoľvek programovania. Priemerný nový užívateľ sa naučí automatizovať dokumenty v Legito do dvoch hodín.

Správa zverejňovanie vzorov a starej verzie dokumentov

Užívatelia môžu používať iba najnovšie publikovanú verziu vašich automatizovaných vzorov dokumentov, zatiaľ čo administrátori môžu zároveň pracovať na nových verziách. Keď používateľ použije starý dokument, dokument sa upraví podľa aktuálnej šablóny.

Cloud alebo váš server

Vyberte si medzi naším cloudovým či "on-premise" riešením. Prosím, dajte nám vedieť, ak chcete prediskutovať implementáciu Legito na vašich vlastných serveroch. Najjednoduchší spôsob, ako začať, je vytvoriť si skúšobný účet v našom cloude. Chcem vedieť viac

Začnite automatizovať práve teraz

Znížte čas tvorby dokumentov až o 90 %

Odstráňte administratívne chyby

Skráťte čas nutný pre kontrolu na polovicu

Zdieľajte firemné know-how

Pokračovaním a vytvorením účtu vyjadrujete súhlas s našimi obchodnými podmienkami .