Create a Customized Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, Trama Legal s.r.o.

Instructions

  • Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, musí sa vyporiadať.
  • Táto dohoda je vhodná v prípade, ak sa manželia rozvedú a chcú sa dohodnúť na rozdelení svojho spoločného majetku. 
  • Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

TÁTO DOHODA O VYPORIADANÍ BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Meno manželky:
.
Add Comment
Cancel
Rodné priezvisko manželky:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
.
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
.
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
.
Add Comment
Cancel
Štátna príslušnosť:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Manželka“).
Add Comment
Cancel
a.
Add Comment
Cancel
Meno manžela:
.
Add Comment
Cancel
Rodné priezvisko manžela:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
.
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
.
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
.
Add Comment
Cancel
Štátna príslušnosť:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Manžel“).
Add Comment
Cancel
( Manželka a Manžel ďalej tiež spoločne ako „Účastníci“ a každý jednotlivo ako „Účastník“).
Add Comment
Cancel
ÚČASTNÍCI SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
Úvodné vyhlásenie.
Add Comment
Cancel
Účastníci tejto Dohody spoločne vyhlasujú, že dňa
uzavreli manželstvo pred
.
Add Comment
Cancel
Účastníci tejto Dohody spoločne vyhlasujú, že ich manželstvo bolo rozvedené rozsudkom
, zo dňa
, spisová značka
, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa
.
Add Comment
Cancel
V súvislosti s rozvodom manželstva účastníci uzatvárajú za účelom úpravy ich majetkových pomerov túto dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a o úprave práv a povinností spoločného bývania na dobu po rozvode.
Add Comment
Cancel
Majetok Manželky.
Add Comment
Cancel
Účastníci tejto Dohody sa dohodli na tom, že z vecí, ktoré patrili do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa výlučným vlastníctvom Manželky stanú následujúce veci:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Majetok Manžela.
Add Comment
Cancel
Účastníci tejto Dohody sa dohodli na tom, že z vecí, ktoré patrili do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa výlučným vlastníctvom Manžela stanú následujúce veci:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Prevzatie finančných záväzkov.
Add Comment
Cancel
Dohoda o výživnom manželov.
Add Comment
Cancel
Účastníci výslovne vyhlasujú, že nemajú voči sebe vyživovaciu povinnosť, a že taký nárok voči sebe nebudú uplatňovať.
Add Comment
Cancel
Vedľajšie dojednania.
Add Comment
Cancel
Účastníci spoločne vyhlasujú, že veci a iné majetkové hodnoty, ktoré nie sú uvedené v článkoch _____ a _____ tejto Dohody, a ktoré ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva patrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa stávajú výlučným vlastníctvom toho z Účastníkov, ktorý ich ako vlastník užíva.
Add Comment
Cancel
Účastníci spoločne vyhlasujú, že vyporiadaním zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov v súlade s touto Dohodou dôjde k úplnému vyrovnaniu všetkých ich majetkových pomerov, a že nemajú žiadne ďalšie vzájomné a spoločné práva ani povinnosti, ako tie, ktoré sú výslovne uvedené v tejto Dohode.
Add Comment
Cancel
Za predpokladu, že by sa objavili ďalšie veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v tejto Dohode neuvedené a nadobudnuté Účastníkmi za trvania manželstva, tieto sa stávajú výlučným vlastníctvom toho Účastníka, ktorý ich ako vlastník užíva.
Add Comment
Cancel
Vo vzťahu k záväzkom neuvedeným v tejto Dohode, ktoré vznikli za trvania manželstva Účastníkov, a ktoré boli prijaté iba zo strany a menom jedného z Účastníkov, tieto sa stávajú výlučným záväzkom tohoto Účastníka. Príslušný Účastník sa zaväzuje tieto záväzky plniť vlastným menom, na svoj účet a súčasne vyhlasuje, že ich nebude uplatňovať vo vzťahu ku spoločnému majetku Účastníkov podľa tejto Dohody.
Add Comment
Cancel
Bývanie.
Add Comment
Cancel
Účastníci bývajú
Účastníci zhodne vyhlasujú, že už bývajú oddelene a nemajú spoločné bývanie.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenie.
Add Comment
Cancel
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zvyšných ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Dohody.
Add Comment
Cancel
Táto Dohoda môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými oboma Účastníkmi.
Add Comment
Cancel
Táto Dohoda bola spísaná v
vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov obdrží po jednom vyhotovení. Ďalšie rovnopisy sa použijú na úradné účely.
Add Comment
Cancel
Každý z Účastníkov znáša sám náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uzatváraním tejto Dohody.
Add Comment
Cancel
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Účastníkmi.
Add Comment
Cancel
Účastníci Dohody vyhlasujú, že táto Dohoda bola spísaná podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, ani pod nátlakom alebo v omyle, na dôkaz čoho Účastníci pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | Trama Legal s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.63 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.