Crear uno personalizado Ugovor o zajmu

Esta plantilla fue preparada por: Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instrucciones

Poštovani,

Smatramo da je važno da napomenemo da je formalno pravno korektno da izdavalac menice bude fizičko lice, ALI je sudska praksa zauzela stav da samo pravna lica mogu da izdaju menicu. Iako u zakonodavstvu Republike Srbije sudska praksa nije izvor prava, nego zakon, smatramo da Vas je potrebno upozoriti da, ukoliko se odlučite da u ovom ugovoru obezbedite zajam menicom, imate u vidu mogućnost da sud neće prihvatiti Vašu menicu kao verodostojnu ispravu ako ste je izdali kao fizičko lice.

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović

Ugovor o zajmu

Añadir comentario
Cancelar
Zaključen u
dana
između:
Añadir comentario
Cancelar
Vrste ugovornih strana:
Añadir comentario
Cancelar
Ime i prezime:
Añadir comentario
Cancelar
JMBG:
Añadir comentario
Cancelar
Adresa:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
( u daljem tekstu: Zajmodavac )
Añadir comentario
Cancelar
i
Añadir comentario
Cancelar
Vrste ugovornih strana:
Añadir comentario
Cancelar
Ime i prezime:
Añadir comentario
Cancelar
JMBG:
Añadir comentario
Cancelar
Adresa:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(u daljem tekstu: Zajmoprimac )
Añadir comentario
Cancelar
Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:
Añadir comentario
Cancelar
Predmet ugovora.
Añadir comentario
Cancelar
Da li želite da drugo lice obezbedi vraćanje zajma?
Ovim ugovorom se Zajmodavac obavezuje da pozajmi Zajmoprimcu iznos od
+ rečima
(u daljem tekstu: "Zajam") ,a Zajmoprimac se obavezuje da pozajmljeni iznos vrati Zajmodavcu u roku, na način i pod uslovima predviđenim ovim ugovorom.
Añadir comentario
Cancelar
Ugovorne strane su saglasne da se ispunjenje ugovorne obaveze obezbedi jemstvom, koje će biti regulisano posebnim ugovorom.
Añadir comentario
Cancelar
Predaja zajma.
Añadir comentario
Cancelar
Zajmodavac se obavezuje da, po zaključenju ovog ugovora, isplati Zajmoprimcu na ime pozajmice novčani iznos iz člana _____ ovog ugovora
,
.
Añadir comentario
Cancelar
Po izvršenju ovog ugovora, ugovorne strane potvrđuju ispunjenje ugovorne obaveze Zajmodavca.
Añadir comentario
Cancelar
Svrha zaključenja ugovora.
Añadir comentario
Cancelar
Ugovorne strane su saglasne da Zajmodavac predaje u svojinu određenu količinu novca na ime pozajmice Zajmoprimcu
.
Añadir comentario
Cancelar
Ugovorna kamata.
Añadir comentario
Cancelar
Ugovorne strane sporazumno određuju da ovaj ugovor
.
Añadir comentario
Cancelar
Vraćanje iznosa zajma.
Añadir comentario
Cancelar
Zajam će biti otplaćen:
Vyberte jednu z možností.
Zajmoprimac se obavezuje da plati novčani iznos na ime pozajmice Zajmodavcu do
.
Añadir comentario
Cancelar
Ugovorne strane će sačiniti i potpisati priznanicu, ili neki drugi pisani dokaz koji potvrđuje prijem ispunjenja novčane obaveze.
Añadir comentario
Cancelar
Zakonska zatezna kamata.
Kolika je stopa zakonske zatezne kamate možete videti na sajtu Narodne Bankse Srbije (https://www.nbs.rs/internet/latinica/33/33_8/index.html)
Añadir comentario
Cancelar
Ako Zajmoprimac zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.
Añadir comentario
Cancelar
Ako je stopa ugovorne kamate viša od stope zatezne kamate, ona teče i posle dužnikove docnje.
Añadir comentario
Cancelar
Obezbeđivanje zajma menicom.
Añadir comentario
Cancelar
Zajmoprimac izdaje menicu koja će biti isplaćena
, od strane Zajmoprimčevog jemca kao avala , sa klauzulom 'bez protesta' i bez označavanja dospelosti potraživanja, kao i bez datuma isplate. Da bi otklonili sve sumnje, u ovom ugovoru Blanko menicom se podrazumeva menica koja će postati važeća popunjavanjem bitnih meničnih elemenata koji nedostaju.
Añadir comentario
Cancelar
Dužnik je izdao blanko menicu kao sredstvo obezbeđenja urednog ispunjenja svoje obaveze precizirane u paragrafu _____ (na način objašnjen u članu _____ ) I u članu _____ (u daljem tekstu: obezbeđenja potraživanja).
Añadir comentario
Cancelar
Zajmoprimac ovlašćuje Zajmodavca da u slučaju da Zajmoprimac ne ispuni svoju obavezu ili deo obaveze u roku predviđenom ovim ugovorom, Zajmodavac popuni blanko menicu tako što će uneti istinite podatke, npr. datum izdavanja blanko menice i menični iznos (u daljem tekstu: pravo na popunjavanje menice).
Añadir comentario
Cancelar
Potpisivanjem ovog ugovora Zajmodavac potvrđuje da je preuzeo blanko menicu. Zajmodavac je u obavezi da vrati blanko menicu Zajmoprimcu kada obaveza, preuzeta ovim ugovorom, u celosti bude izvršena.
Añadir comentario
Cancelar
Prelazne i završne odredbe.
Añadir comentario
Cancelar
Odredbe ovog ugovora se tumače onako kako glase. Sporne odredbe se tumače u smislu zajedničke namere ugovarača, a u skladu sa načelima obligacionog prava.
Añadir comentario
Cancelar
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
Añadir comentario
Cancelar
Ovim ugovorom se zamenjuju svi prethodni ugovori koji su zaključeni između ugovornih strana u vezi sa ovim predmetom.
Añadir comentario
Cancelar
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti ove ugovorne strane.
Añadir comentario
Cancelar
Ugovorne strane se dogovaraju da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rešavanja spora, ugovara se mesna nadležnost suda u
Añadir comentario
Cancelar
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 originalna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.
Añadir comentario
Cancelar
Svaka ugovorna strana će snositi svoje troškove nastale u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem ovog ugovora.
Añadir comentario
Cancelar
Ugovor stupa na snagu danom njegovog zaključenja, u trenutku njegovog potpisivanja od strane ugovornih strana.
Añadir comentario
Cancelar
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Añadir comentario
Cancelar
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
Añadir comentario
Cancelar
U
, dana
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 249.00 din (301.29 din con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.