Crear uno personalizado Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Igor Demčák, Trama Legal s.r.o.

Instrucciones

  • Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, musí sa vyporiadať.
  • Táto dohoda je vhodná v prípade, ak sa manželia rozvedú a chcú sa dohodnúť na rozdelení svojho spoločného majetku. 
  • Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

TÁTO DOHODA O VYPORIADANÍ BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Meno manželky:
.
Añadir comentario
Cancelar
Rodné priezvisko manželky:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
.
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
.
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
.
Añadir comentario
Cancelar
Štátna príslušnosť:
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Manželka“).
Añadir comentario
Cancelar
a.
Añadir comentario
Cancelar
Meno manžela:
.
Añadir comentario
Cancelar
Rodné priezvisko manžela:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
.
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
.
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydlisko:
.
Añadir comentario
Cancelar
Štátna príslušnosť:
Añadir comentario
Cancelar
(ďalej ako „Manžel“).
Añadir comentario
Cancelar
( Manželka a Manžel ďalej tiež spoločne ako „Účastníci“ a každý jednotlivo ako „Účastník“).
Añadir comentario
Cancelar
ÚČASTNÍCI SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Añadir comentario
Cancelar
Úvodné vyhlásenie.
Añadir comentario
Cancelar
Účastníci tejto Dohody spoločne vyhlasujú, že dňa
uzavreli manželstvo pred
.
Añadir comentario
Cancelar
Účastníci tejto Dohody spoločne vyhlasujú, že ich manželstvo bolo rozvedené rozsudkom
, zo dňa
, spisová značka
, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa
.
Añadir comentario
Cancelar
V súvislosti s rozvodom manželstva účastníci uzatvárajú za účelom úpravy ich majetkových pomerov túto dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a o úprave práv a povinností spoločného bývania na dobu po rozvode.
Añadir comentario
Cancelar
Majetok Manželky.
Añadir comentario
Cancelar
Účastníci tejto Dohody sa dohodli na tom, že z vecí, ktoré patrili do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa výlučným vlastníctvom Manželky stanú následujúce veci:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Majetok Manžela.
Añadir comentario
Cancelar
Účastníci tejto Dohody sa dohodli na tom, že z vecí, ktoré patrili do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa výlučným vlastníctvom Manžela stanú následujúce veci:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Prevzatie finančných záväzkov.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Dohoda o výživnom manželov.
Añadir comentario
Cancelar
Účastníci výslovne vyhlasujú, že nemajú voči sebe vyživovaciu povinnosť, a že taký nárok voči sebe nebudú uplatňovať.
Añadir comentario
Cancelar
Vedľajšie dojednania.
Añadir comentario
Cancelar
Účastníci spoločne vyhlasujú, že veci a iné majetkové hodnoty, ktoré nie sú uvedené v článkoch _____ a _____ tejto Dohody, a ktoré ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva patrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa stávajú výlučným vlastníctvom toho z Účastníkov, ktorý ich ako vlastník užíva.
Añadir comentario
Cancelar
Účastníci spoločne vyhlasujú, že vyporiadaním zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov v súlade s touto Dohodou dôjde k úplnému vyrovnaniu všetkých ich majetkových pomerov, a že nemajú žiadne ďalšie vzájomné a spoločné práva ani povinnosti, ako tie, ktoré sú výslovne uvedené v tejto Dohode.
Añadir comentario
Cancelar
Za predpokladu, že by sa objavili ďalšie veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v tejto Dohode neuvedené a nadobudnuté Účastníkmi za trvania manželstva, tieto sa stávajú výlučným vlastníctvom toho Účastníka, ktorý ich ako vlastník užíva.
Añadir comentario
Cancelar
Vo vzťahu k záväzkom neuvedeným v tejto Dohode, ktoré vznikli za trvania manželstva Účastníkov, a ktoré boli prijaté iba zo strany a menom jedného z Účastníkov, tieto sa stávajú výlučným záväzkom tohoto Účastníka. Príslušný Účastník sa zaväzuje tieto záväzky plniť vlastným menom, na svoj účet a súčasne vyhlasuje, že ich nebude uplatňovať vo vzťahu ku spoločnému majetku Účastníkov podľa tejto Dohody.
Añadir comentario
Cancelar
Bývanie.
Añadir comentario
Cancelar
Účastníci bývajú
Účastníci zhodne vyhlasujú, že už bývajú oddelene a nemajú spoločné bývanie.
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenie.
Añadir comentario
Cancelar
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zvyšných ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Dohody.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Dohoda môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými oboma Účastníkmi.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Dohoda bola spísaná v
vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov obdrží po jednom vyhotovení. Ďalšie rovnopisy sa použijú na úradné účely.
Añadir comentario
Cancelar
Každý z Účastníkov znáša sám náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uzatváraním tejto Dohody.
Añadir comentario
Cancelar
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Účastníkmi.
Añadir comentario
Cancelar
Účastníci Dohody vyhlasujú, že táto Dohoda bola spísaná podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, ani pod nátlakom alebo v omyle, na dôkaz čoho Účastníci pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Igor Demčák | Trama Legal s.r.o.
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.