Створити індивідуальне Ugovor o osnivanju

This template was prepared by: Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

її створення. Її можна буде скачати в форматах Word/PDF і після цього

Ovaj ugovor Vam daje mogućnost da Vaša firma koju želite da osnujete može da ima dvodomno i jednodomno upravljanje, da ima jednog ili više direktora,ali i mogućnost da birate kako će ti direktori upravljati firmom. Jako je bitno da ispunite ugovor u skladu sa sugestijama i predlozima koje smo Vam dali, jer je postupak registracije privrednog društva formalan i potrebno je da budu ispunjeni svi uslovi kako bi se Vaša registracija prihvatila. 

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović

Ugovor o osnivanju

Na osnovu člana 139.-244. Zakona o privrednim društvima (,,Sl. glasnik RS'' br. 36/2011, 99/11, 83/ 2014- dr. zakon i 5/2015) osnivači:
Add Comment
Cancel
.
Add Comment
Cancel
Koliko će privredno društvo imati članova?
Član privrednog društva je:
Add Comment
Cancel
Ime i prezime:
.
Add Comment
Cancel
JMBG:
.
Add Comment
Cancel
Adresa:
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
i
Add Comment
Cancel
Član privrednog društva je:
Add Comment
Cancel
Ime i prezime :
.
Add Comment
Cancel
JBMG:
.
Add Comment
Cancel
Adresa:
.
Add Comment
Cancel
zaključuju u
dana
između:
Add Comment
Cancel
UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA.
Add Comment
Cancel
,,
'' d.o.o.
.
Add Comment
Cancel
OPŠTE ODREDBE.
Add Comment
Cancel
Ovim ugovorom osnivači, u skladu sa zakonom, osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću, ,, _____ '' (u daljem tekstu: Društvo), uređuju svoje odnose sa Društvom, međusobne odnose povodom osnivanja Društva, pitanja koja se tiču upravljanja i poslovanja Društva kao i pojedina druga pitanja od značaja za društvo, a naročito:
Add Comment
Cancel
-Lično ime i prebivalište članova Društva;
Add Comment
Cancel
-Poslovno ime i sedište Društva;
Add Comment
Cancel
-Pretežna delatnost Društva;
Add Comment
Cancel
-Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva;
Add Comment
Cancel
-Iznos novčanog uloga svakog člana Društva;
Add Comment
Cancel
-Vreme uplate novčanog uloga;
Add Comment
Cancel
-Udeo svakog člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
Add Comment
Cancel
-Vrsta i nadležnosti organa Društva,
Add Comment
Cancel
-Zastupanje Društva;
Add Comment
Cancel
-Trajanje i prestanak Društva;
Add Comment
Cancel
-Ostala pitanja.
Add Comment
Cancel
-Društvo se osniva na
vreme do
Add Comment
Cancel
-Društvo se osniva radi sticanja dobiti.
Add Comment
Cancel
POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA.
Add Comment
Cancel
Poslovno ime društva glasi: ,, _____ '' d.o.o. _____.
Add Comment
Cancel
Skraćeno poslovno ime društva glasi: '' _____ d.o.o.
Add Comment
Cancel
Sedište društva je na adresi:
.
Add Comment
Cancel
PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA.
Add Comment
Cancel
Pečat je
oblika, prečnika
milimetara i sledećeg sadržaja: _____ d.o.o. _____ _____.
Add Comment
Cancel
DELATNOST DRUŠTVA.
Add Comment
Cancel
Društvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene ovim osnivačkim aktom.
Add Comment
Cancel
Pretežna delatnost Društva je:
.
Add Comment
Cancel
Društvo može da obavlja i delatnosti za koje je zakonom propisano prethodno pribavljanje saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, samo po dobijanju te dozvole, saglasnosti ili drugog akta državnog organa.
Add Comment
Cancel
Društvo ima pravo da vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu u okviru registrovane delatnosti u skladu sa zakonom.
Add Comment
Cancel
Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva donosi Skupština.
Add Comment
Cancel
OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA.
Add Comment
Cancel
Da li neko od osnivača unosi i nenovčani ulog?
Da li osnivači sporazumno dogovaraju vrednost nenovčanog uloga?
Add Comment
Cancel
Da li je nenovčani ulog osnivača nekretnina?
Add Comment
Cancel
Osnovni kapital Društva je novčani i nenovčani i iznosi
+ rečima
(slovima:
).
Add Comment
Cancel
Ukupan upisan i na dan zaključenja ovog ugovora uplaćen i unet osnovni kapital Društva iznosi
+ rečima
(slovima:
).
Add Comment
Cancel
ULOZI U DRUŠTVO.
Add Comment
Cancel
Da li osnivači imaju jednake novčane osnivačke uloge?
Osnivači se obavezuju, da odmah po zaključenju ovog ugovora uplate osnivački ulog svaki, u iznosu od po
+ rečima
(slovima:
).
Add Comment
Cancel
Osnivači se obavezuju, da odmah po zaključenju ovog ugovora unesu nenovčani osnivački ulog koji čine stvari i prava bliže upisana u prilogu 1. koji je sastavni deo ovog ugovora.
Add Comment
Cancel
Osnivači sporazumno utvrđuju vrednost nenovčanog uloga u iznosu od
+ rečima
.
Add Comment
Cancel
Osnivač,
unosi u Društvo nenovčani ulog tako što ovim ugovorom prenosi Društvu u vlasništvo nekretninu upisanu u list neporetnosti br.
, poslovni prostor ukupne površine
m2, koji se nalazi na
na adresi
a, koja se nalazi na parceli br.
ovog ugovora i istovremeno daje saglasnost da se bez njegovog naknadnog odobrenja Društvo nakon upisa u registar privrednih subjekata upiše u javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti kao vlasnik ove nekretnine.
Add Comment
Cancel
TROŠKOVI OSNIVANJA DRUŠTVA.
Add Comment
Cancel
Troškove osnivanja Društva osnivači snose srazmerno svom učešću u osnovnom kapitalu.
Add Comment
Cancel
ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA.
Add Comment
Cancel
U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun. Za svoje obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Članovi Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, izuzev u slučaju zloupotrebe pravila o ograničenoj odgovornosti.
Add Comment
Cancel
Smatra se da postoji zloupotreba pravila o ograničenoj odgovornosti, ako član Društva upotrebi Društvo za postizanje zabranjenog cilja, ako koristi imovinu Društva, ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina, koristi Društvo ili njegovu imovinu u cilju oštećenja poverilaca Društva, ili umanji imovinu društva radi sticanja koristi za sebe ili treća lica, iako je znao ili je morao znati da društvo neće moći da izvršava svoje obaveze.
Add Comment
Cancel
UDEO U DRUŠTVU.
Add Comment
Cancel
Udeo u Društvu stiče se srazmerno vrednosti uloga u ukupnom osnovnom kapitalu Društva. Udeo članova u Društvu iznosi i to:
Add Comment
Cancel
Člana, _____ , a što iznosi
% udela u ukupnom kapitalu Društva;
Add Comment
Cancel
Člana _____ ,a što iznosi
% udela u ukupnom kapitalu Društva;
Add Comment
Cancel
Član Društva može imati samo jedan udeo u Društvu. Ako član Društva naknadno stekne dva ili više udela, ti ulozi se spajaju sa postojećim udelom tog člana i zajedno čine jedan udeo.
Add Comment
Cancel
PRAVA ČLANOVA:
Add Comment
Cancel
Članovi Društva po osnovu svog udela imaju pravo:
Add Comment
Cancel
-Upravljanja. Imaju pravo glasa u Skupštini,
Add Comment
Cancel
-Na učešće u dobiti, u skladu sa zakonom,
Add Comment
Cancel
-Na učešće u likvidacionom ostatku,
Add Comment
Cancel
-Pravo prečeg sticanja udela u slučaju prenosa udela i
Add Comment
Cancel
- druga prava predviđena zakonom.
Add Comment
Cancel
PONIŠTAVANJE I POVLAČENJE UDELA.
Add Comment
Cancel
Društvo može povući i poništiti udeo člana u Društvu u slučaju:
Add Comment
Cancel
-Isključenja člana iz Društva,
Add Comment
Cancel
-Prinudnog izvršenja na udelu od strane trećeg lica.
Add Comment
Cancel
Odluku o povlačenju i poništenju udela donosi Skupština.
Add Comment
Cancel
Odluka o povlačenju i poništenju udela člana Društva sadrži:
Add Comment
Cancel
-Osnov povlačenja i poništenja;
Add Comment
Cancel
-Činjenice iz kojih proizlazi da su ostvareni uslovi za donošenje odluke o povlačenju i poništaju udela;
Add Comment
Cancel
-Iznos i rok za isplatu naknade za udeo članu Društva čiji se udeo povlači i poništava, koji ne može biti duži od dve godine.
Add Comment
Cancel
-Dejstvo povlačenja i poništenja udela na osnovni kapital Društva.
Add Comment
Cancel
Prilikom povlačenja i poništavanja udela na osnovni kapital Društva sprovodi se postupak smanjenja osnovnog kapitala u kome nije potrebno donositi posebnu odluku o smanjenju osnovnog kapitala.
Add Comment
Cancel
Članu Društva čiji je udeo povučen i poništen prestaju članska prava u Društvu danom donošenja odluke o povlačenju i poništenju udela.
Add Comment
Cancel
PRENOS UDELA.
Add Comment
Cancel
Udeo člana Društva može se slobodno prenositi.
Add Comment
Cancel
Pre prenosa udela trećem licu član Društva je dužan da svoj udeo ponudi drugim članovima Društva, koji imaju pravo preče kupovine. Ponuda drugim članovima Društva daje se u pisanoj formi i sadrži sve elemente ugovora o prenosu udela, adresu na koju član Društva koji vrši pravo preče kupovine upućuje prihvat ponude i rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu udela.
Add Comment
Cancel
Član Društva koji koristi pravo preče kupovine dužan je da u pisanoj formi obavesti prenosioca udela o prihavatanju ponude o prenosu udela u celosti, u roku od 30 dana od prijema ponude.
Add Comment
Cancel
Ako nijedan član Društva ne iskoristi pravo preče kupovine udela, prenosilac udela može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvat ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem.
Add Comment
Cancel
Uslovi prenosa udela trećem licu ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima Društva.
Add Comment
Cancel
Ako se udeo prodaje putem javne prodaje, član Društva koji želi da koristi pravo preče kupovine to pravo može ostvariti u tom postupku.
Add Comment
Cancel
Udeo u Društvu se može preneti na lice koje nije član Društva samo uz prethodnu saglasnost Društva. Prenosilac udela u obavezi je da Društvu podnese zahtev za saglasnost koji osim identiteta lica na koje se prenosi udeo, sadrži i sve bitne elemente ugovora o prenosu udela koji namerava da zaključi. Ovu odluku donosi Skupština većinom glasova članova Društva.
Add Comment
Cancel
Ako u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti Društvo ne obavesti prenosioca udela o uskraćivanju saglasnosti, prenosilac udela je ovlašćen da udeo prenese u skladu sa uslovima iz tog zahteva.
Add Comment
Cancel
Član Društva može založiti udeo ili deo udela uz prethodnu saglasnost Društva u skladu sa odredbama ovog člana.
Add Comment
Cancel
Povreda odredbi kojim se reguliše pravo preče kupovine, odnosno prenos udela uz saglasnost Društva daje definisano članom 163. Zakona o privrednim društvima("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).
Add Comment
Cancel
Prenos udela člana Društva vrši se ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca, u skladu sa zakonom o overi potpisa, a može se preneti i na drugi način u skladu sa zakonom.
Add Comment
Cancel
ORGANI DRUŠTVA.
Add Comment
Cancel
Upravljanje Društvom je
organizovano. Organi Društva su Skupština i Direktor.
Add Comment
Cancel
Ovlašćenja i delokrug rada organa Društva utvrđuju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).
Add Comment
Cancel
SKUPŠTINA.
Add Comment
Cancel
Skupština je organ vlasnika Društva. Skupštinu čine svi članovi Društva. Svaki član Društva ima pravo glasa u Skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu Društva.
Add Comment
Cancel
Skupština društva vrši sledeće poslove:
Add Comment
Cancel
-Donosi izmene osnivačkog akta;
Add Comment
Cancel
-Usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
Add Comment
Cancel
-Nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
Add Comment
Cancel
-Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;
Add Comment
Cancel
-Odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujići i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima Društva;
Add Comment
Cancel
-Imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade u sučaju kada direktor radi uz naknadu;
Add Comment
Cancel
-Imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
Add Comment
Cancel
-Odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva.
Add Comment
Cancel
-Imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
Add Comment
Cancel
-Odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
Add Comment
Cancel
-Odlučuje o zahtevu za istupanje člana iz Društva;
Add Comment
Cancel
-Odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva.
Add Comment
Cancel
-Odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
Add Comment
Cancel
-Daje prokuru;
Add Comment
Cancel
-Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom kao i u sporu sa direktorom;
Add Comment
Cancel
-Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva;
Add Comment
Cancel
-Odobrava ugovor u pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u sučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015);
Add Comment
Cancel
-Odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
Add Comment
Cancel
-Daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015);
Add Comment
Cancel
-Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju;
Add Comment
Cancel
-Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova svih članova Društva o;
Add Comment
Cancel
-Povećavanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
Add Comment
Cancel
Statusnim promenama i promenama pravne forme;
Add Comment
Cancel
-Donošenju odluke o likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
Add Comment
Cancel
-Raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
Add Comment
Cancel
-Sticanju sopstvenih udela Društva;
Add Comment
Cancel
-Daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti, u smislu člana 470. Zakona o privrednim Društvima;
Add Comment
Cancel
-Donosi poslovnik o svom radu
Add Comment
Cancel
-Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim osnivačkim aktom i drugim aktima Društva.
Add Comment
Cancel
DIREKTOR.
Add Comment
Cancel
Društvo ima:
Društvo ima Direktora koji je zakonski zastupnik Društva. Direktor se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014).
Add Comment
Cancel
Direktora imenuje i razrešava Skupština Društva i sa njim nakon imenovanja potpisuje ugovor o regulisanju međusobnih prava, obaveza i odgovornostima direktora i Društva.
Add Comment
Cancel
Mandat direktora
ograničen.
Add Comment
Cancel
Za direktora Društva imenuje se:
,JMBG:
, adresa:
.
Add Comment
Cancel
Direktor vodi poslove Društva u skladu sa zakonom, ovim osnivačkim aktom i odlukama Skupštine. Pored vođenja Društva, Direktor obavlja i sve druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine.
Add Comment
Cancel
Direktor je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva kao i za tačnost finansijskih izveštaja.
Add Comment
Cancel
PRESTANAK DRUŠTVA.
Add Comment
Cancel
Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim zakonom.
Add Comment
Cancel
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom o osnivanju, primenjivaće se Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).
Add Comment
Cancel
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.
Add Comment
Cancel
Ovaj osnivački akt se menja odlukom Skupštine u skladu sa zakonom. Odluku izmene osnivačkog akta potpisuju članovi Društva koji su za nju glasali. Ta odluka se ne overava u skladu sa zakonom o overi potpisa. Izmene osnivačkog akta nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 61/2005 i 111/2009 - dr. zakoni).
Add Comment
Cancel
Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćen tekst dokumenta.
Add Comment
Cancel
Umesto izmene osnivačkog akta, osnivači mogu doneti novi osnivački akt.
Add Comment
Cancel
Ovaj osnivački akt overava se u skladu sa zakonom o overi potpisa i sastavljen je u
istovetnih primeraka. Jedan je za javnog beležnika u svrhu postupka registracije, po jedan za svakog člana Društva i jedan za Društvo.
Add Comment
Cancel
Ovaj akt stupa na snagu danom potpisivanja i overe u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Add Comment
Cancel
Članovi Društva:
Add Comment
Cancel
U
, dana
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Show More Приховати
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
Система автоматично сповістить вас про наближення граничних термінів, вказаних в угоді

Отримати цей документ в форматах PDF та Word

This Document costs 249.00 din (249.00 din with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.