Napravi svoj Ugovor o kupoprodaji

Ovaj šablon je sastavio/la : Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instrukcije

Imate predviđen širok spektar mogućnosti kupovine i prodaje stvari. Obratite pažnju kada birate opciju ''dve tačke'' ('':'') u specifikaciji broja sprata, unošenja razlomka udela u nekretnini koja se kupuje/ prodaje itd. Unošenje podataka u poglavlju ''Predmet ugovora'' je izuzetno bitno, da bi se prihvatila registracija nekretnina i vozila koju kupujete/ prodajete. 

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović

Ugovor o kupoprodaji

Dodaj komentar
Otkaži
Zaključen u
dana
između:
Dodaj komentar
Otkaži
Prodavac
Dodaj komentar
Otkaži
Vrste ugovornih strana:
Ime i prezime:
Dodaj komentar
Otkaži
JMBG:
Dodaj komentar
Otkaži
Adresa:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
( u daljem tekstu: Prodavac )
Dodaj komentar
Otkaži
i
Dodaj komentar
Otkaži
Kupac
Dodaj komentar
Otkaži
Vrste ugovornih strana:
Ime i prezime:
Dodaj komentar
Otkaži
JMBG:
Dodaj komentar
Otkaži
Adresa:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(u daljem tekstu: Kupac )
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da izvršim kupoprodaju
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da izvršim kupoprodaju
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da izvršim kupoprodaju
Dodaj komentar
Otkaži
Predmet ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
Predmet ovog ugovora je
broj
koji se nalazi u
u ulici
br.
, ukupne površine
m2, na
, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje izgrađenoj na parceli broj
upisanoj u list nepokretnosti broj
K.O.
Dodaj komentar
Otkaži
Prodavac ovim ugovorom prodaje Kupcu neopozivo, na večito, bez tereta, nepokretnost bliže opisanu u članu _____ , a Kupac tako od prodavca kupuje predmetnu nepokretnost u viđenom stanju.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaštita od evikcije.
Dodaj komentar
Otkaži
Prodavac garantuje pod punom zakonskom odgovornošću da treća lica ne polažu nikakva stvarna, ili obligaciona prava na predmetnoj nepokretnosti, kao ni da se povodom iste ne vodi nikakav sudski, upravni ili bilo kakav drugi postupak.
Dodaj komentar
Otkaži
Cena.
Dodaj komentar
Otkaži
Kupoprodajna cena će biti plaćena
Ugovorne strane saglasno dogovaraju kupoprodajnu cenu u iznosu od
+ rečima
.
Dodaj komentar
Otkaži
Kupac je obavezan da plati kupoprodajnu cenu Prodavcu
.
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane će sačiniti i potpisati priznanicu kojom će potvrditi da je isplata izvršena u celosti ili delimično, ili neki drugi pisani dokument kojim se potvrđuje da je cena isplaćena.
Dodaj komentar
Otkaži
Predaja poseda.
Dodaj komentar
Otkaži
Prodavac se ovim ugovorom obavezuje da preda u posed predmetnu nekretninu slobodnu od lica i stvari Kupcu
.
Dodaj komentar
Otkaži
Uknjižba vlasništva na nepokretnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
Prodavac je saglasan da se Kupac na osnovu ovog ugovora, bez njegovog daljeg prisustva i saglasnosti, uknjiži kao vlasnik na predmetnoj nekretnini u Katastru nepokretnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
Naknada štete u slučaju raskida ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
Kada je kupoprodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovorača druga strana ima pravno na naknadu štete koju zbog toga pretrpi, prema opštim pravilima o naknadi štete nastale povredom ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
U slučaju sporazumnog raskida ugovora ili raskida zbog povrede ugovora od strane jednog ugovarača obe Ugovorne strane su dužne da vrate ono što su primile, po osnovu ovog ugovora, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja).
Dodaj komentar
Otkaži
Porez i troškovi.
Dodaj komentar
Otkaži
Troškovi overe ugovora i administrativni troškovi vezani za uknjižbu u Katastar nepokretnosti snosi Kupac.
Dodaj komentar
Otkaži
Prelazne i završne odredbe.
Dodaj komentar
Otkaži
Odredbe ovog ugovora se tumače onako kako glase. Sporne odredbe se tumače u smislu zajedničke namere ugovarača, a u skladu sa načelima obligacionog prava.
Dodaj komentar
Otkaži
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti ove ugovorne strane.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 originalna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.
Dodaj komentar
Otkaži
Svaka ugovorna strana će snositi svoje troškove nastale u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem ovog ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovor stupa na snagu danom njegovog zaključenja, odnosno overom potpisa ugovornih strana u skladu sa zakonom.
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Dodaj komentar
Otkaži
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
Dodaj komentar
Otkaži
U
, dana
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 249.00 din (249.00 din sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.