Napravi svoj Ugovor o osnivanju

Ovaj šablon je sastavio/la : Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instrukcije

Ovaj ugovor Vam daje mogućnost da Vaša firma koju želite da osnujete može da ima dvodomno i jednodomno upravljanje, da ima jednog ili više direktora,ali i mogućnost da birate kako će ti direktori upravljati firmom. Jako je bitno da ispunite ugovor u skladu sa sugestijama i predlozima koje smo Vam dali, jer je postupak registracije privrednog društva formalan i potrebno je da budu ispunjeni svi uslovi kako bi se Vaša registracija prihvatila. 

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović

Ugovor o osnivanju

Na osnovu člana 139.-244. Zakona o privrednim društvima (,,Sl. glasnik RS'' br. 36/2011, 99/11, 83/ 2014- dr. zakon i 5/2015) osnivači:
Dodaj komentar
Otkaži
.
Dodaj komentar
Otkaži
Koliko će privredno društvo imati članova?
Član privrednog društva je:
Dodaj komentar
Otkaži
Ime i prezime:
.
Dodaj komentar
Otkaži
JMBG:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Adresa:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
i
Dodaj komentar
Otkaži
Član privrednog društva je:
Dodaj komentar
Otkaži
Ime i prezime :
.
Dodaj komentar
Otkaži
JBMG:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Adresa:
.
Dodaj komentar
Otkaži
zaključuju u
dana
između:
Dodaj komentar
Otkaži
UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA.
Dodaj komentar
Otkaži
,,
'' d.o.o.
.
Dodaj komentar
Otkaži
OPŠTE ODREDBE.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovim ugovorom osnivači, u skladu sa zakonom, osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću, ,, _____ '' (u daljem tekstu: Društvo), uređuju svoje odnose sa Društvom, međusobne odnose povodom osnivanja Društva, pitanja koja se tiču upravljanja i poslovanja Društva kao i pojedina druga pitanja od značaja za društvo, a naročito:
Dodaj komentar
Otkaži
-Lično ime i prebivalište članova Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
-Poslovno ime i sedište Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
-Pretežna delatnost Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
-Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
-Iznos novčanog uloga svakog člana Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
-Vreme uplate novčanog uloga;
Dodaj komentar
Otkaži
-Udeo svakog člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
Dodaj komentar
Otkaži
-Vrsta i nadležnosti organa Društva,
Dodaj komentar
Otkaži
-Zastupanje Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
-Trajanje i prestanak Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
-Ostala pitanja.
Dodaj komentar
Otkaži
-Društvo se osniva na
vreme do
.
Dodaj komentar
Otkaži
-Društvo se osniva radi sticanja dobiti.
Dodaj komentar
Otkaži
POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslovno ime društva glasi: ,, _____ '' d.o.o. _____.
Dodaj komentar
Otkaži
Skraćeno poslovno ime društva glasi: '' _____ d.o.o.
Dodaj komentar
Otkaži
Sedište društva je na adresi:
.
Dodaj komentar
Otkaži
PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA.
Dodaj komentar
Otkaži
Pečat je
oblika, prečnika
milimetara i sledećeg sadržaja: _____ d.o.o. _____ _____.
Dodaj komentar
Otkaži
DELATNOST DRUŠTVA.
Dodaj komentar
Otkaži
Društvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene ovim osnivačkim aktom.
Dodaj komentar
Otkaži
Pretežna delatnost Društva je:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Društvo može da obavlja i delatnosti za koje je zakonom propisano prethodno pribavljanje saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, samo po dobijanju te dozvole, saglasnosti ili drugog akta državnog organa.
Dodaj komentar
Otkaži
Društvo ima pravo da vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu u okviru registrovane delatnosti u skladu sa zakonom.
Dodaj komentar
Otkaži
Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva donosi Skupština.
Dodaj komentar
Otkaži
OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA.
Dodaj komentar
Otkaži
Da li neko od osnivača unosi i nenovčani ulog?
Da li osnivači sporazumno dogovaraju vrednost nenovčanog uloga?
Dodaj komentar
Otkaži
Da li je nenovčani ulog osnivača nekretnina?
Dodaj komentar
Otkaži
Osnovni kapital Društva je novčani i nenovčani i iznosi
+ rečima
(slovima:
).
Dodaj komentar
Otkaži
Ukupan upisan i na dan zaključenja ovog ugovora uplaćen i unet osnovni kapital Društva iznosi
+ rečima
(slovima:
).
Dodaj komentar
Otkaži
ULOZI U DRUŠTVO.
Dodaj komentar
Otkaži
Da li osnivači imaju jednake novčane osnivačke uloge?
Osnivači se obavezuju, da odmah po zaključenju ovog ugovora uplate osnivački ulog svaki, u iznosu od po
+ rečima
(slovima:
).
Dodaj komentar
Otkaži
Osnivači se obavezuju, da odmah po zaključenju ovog ugovora unesu nenovčani osnivački ulog koji čine stvari i prava bliže upisana u prilogu 1. koji je sastavni deo ovog ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
Osnivači sporazumno utvrđuju vrednost nenovčanog uloga u iznosu od
+ rečima
.
Dodaj komentar
Otkaži
Osnivač,
unosi u Društvo nenovčani ulog tako što ovim ugovorom prenosi Društvu u vlasništvo nekretninu upisanu u list neporetnosti br.
, poslovni prostor ukupne površine
m2, koji se nalazi na
na adresi
a, koja se nalazi na parceli br.
ovog ugovora i istovremeno daje saglasnost da se bez njegovog naknadnog odobrenja Društvo nakon upisa u registar privrednih subjekata upiše u javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti kao vlasnik ove nekretnine.
Dodaj komentar
Otkaži
TROŠKOVI OSNIVANJA DRUŠTVA.
Dodaj komentar
Otkaži
Troškove osnivanja Društva osnivači snose srazmerno svom učešću u osnovnom kapitalu.
Dodaj komentar
Otkaži
ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA.
Dodaj komentar
Otkaži
U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun. Za svoje obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Članovi Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, izuzev u slučaju zloupotrebe pravila o ograničenoj odgovornosti.
Dodaj komentar
Otkaži
Smatra se da postoji zloupotreba pravila o ograničenoj odgovornosti, ako član Društva upotrebi Društvo za postizanje zabranjenog cilja, ako koristi imovinu Društva, ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina, koristi Društvo ili njegovu imovinu u cilju oštećenja poverilaca Društva, ili umanji imovinu društva radi sticanja koristi za sebe ili treća lica, iako je znao ili je morao znati da društvo neće moći da izvršava svoje obaveze.
Dodaj komentar
Otkaži
UDEO U DRUŠTVU.
Dodaj komentar
Otkaži
Udeo u Društvu stiče se srazmerno vrednosti uloga u ukupnom osnovnom kapitalu Društva. Udeo članova u Društvu iznosi i to:
Dodaj komentar
Otkaži
Člana, _____ , a što iznosi
% udela u ukupnom kapitalu Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
Člana _____ ,a što iznosi
% udela u ukupnom kapitalu Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
Član Društva može imati samo jedan udeo u Društvu. Ako član Društva naknadno stekne dva ili više udela, ti ulozi se spajaju sa postojećim udelom tog člana i zajedno čine jedan udeo.
Dodaj komentar
Otkaži
PRAVA ČLANOVA:
Dodaj komentar
Otkaži
Članovi Društva po osnovu svog udela imaju pravo:
Dodaj komentar
Otkaži
-Upravljanja. Imaju pravo glasa u Skupštini,
Dodaj komentar
Otkaži
-Na učešće u dobiti, u skladu sa zakonom,
Dodaj komentar
Otkaži
-Na učešće u likvidacionom ostatku,
Dodaj komentar
Otkaži
-Pravo prečeg sticanja udela u slučaju prenosa udela i
Dodaj komentar
Otkaži
- druga prava predviđena zakonom.
Dodaj komentar
Otkaži
PONIŠTAVANJE I POVLAČENJE UDELA.
Dodaj komentar
Otkaži
Društvo može povući i poništiti udeo člana u Društvu u slučaju:
Dodaj komentar
Otkaži
-Isključenja člana iz Društva,
Dodaj komentar
Otkaži
-Prinudnog izvršenja na udelu od strane trećeg lica.
Dodaj komentar
Otkaži
Odluku o povlačenju i poništenju udela donosi Skupština.
Dodaj komentar
Otkaži
Odluka o povlačenju i poništenju udela člana Društva sadrži:
Dodaj komentar
Otkaži
-Osnov povlačenja i poništenja;
Dodaj komentar
Otkaži
-Činjenice iz kojih proizlazi da su ostvareni uslovi za donošenje odluke o povlačenju i poništaju udela;
Dodaj komentar
Otkaži
-Iznos i rok za isplatu naknade za udeo članu Društva čiji se udeo povlači i poništava, koji ne može biti duži od dve godine.
Dodaj komentar
Otkaži
-Dejstvo povlačenja i poništenja udela na osnovni kapital Društva.
Dodaj komentar
Otkaži
Prilikom povlačenja i poništavanja udela na osnovni kapital Društva sprovodi se postupak smanjenja osnovnog kapitala u kome nije potrebno donositi posebnu odluku o smanjenju osnovnog kapitala.
Dodaj komentar
Otkaži
Članu Društva čiji je udeo povučen i poništen prestaju članska prava u Društvu danom donošenja odluke o povlačenju i poništenju udela.
Dodaj komentar
Otkaži
PRENOS UDELA.
Dodaj komentar
Otkaži
Udeo člana Društva može se slobodno prenositi.
Dodaj komentar
Otkaži
Pre prenosa udela trećem licu član Društva je dužan da svoj udeo ponudi drugim članovima Društva, koji imaju pravo preče kupovine. Ponuda drugim članovima Društva daje se u pisanoj formi i sadrži sve elemente ugovora o prenosu udela, adresu na koju član Društva koji vrši pravo preče kupovine upućuje prihvat ponude i rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu udela.
Dodaj komentar
Otkaži
Član Društva koji koristi pravo preče kupovine dužan je da u pisanoj formi obavesti prenosioca udela o prihavatanju ponude o prenosu udela u celosti, u roku od 30 dana od prijema ponude.
Dodaj komentar
Otkaži
Ako nijedan član Društva ne iskoristi pravo preče kupovine udela, prenosilac udela može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvat ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem.
Dodaj komentar
Otkaži
Uslovi prenosa udela trećem licu ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima Društva.
Dodaj komentar
Otkaži
Ako se udeo prodaje putem javne prodaje, član Društva koji želi da koristi pravo preče kupovine to pravo može ostvariti u tom postupku.
Dodaj komentar
Otkaži
Udeo u Društvu se može preneti na lice koje nije član Društva samo uz prethodnu saglasnost Društva. Prenosilac udela u obavezi je da Društvu podnese zahtev za saglasnost koji osim identiteta lica na koje se prenosi udeo, sadrži i sve bitne elemente ugovora o prenosu udela koji namerava da zaključi. Ovu odluku donosi Skupština većinom glasova članova Društva.
Dodaj komentar
Otkaži
Ako u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti Društvo ne obavesti prenosioca udela o uskraćivanju saglasnosti, prenosilac udela je ovlašćen da udeo prenese u skladu sa uslovima iz tog zahteva.
Dodaj komentar
Otkaži
Član Društva može založiti udeo ili deo udela uz prethodnu saglasnost Društva u skladu sa odredbama ovog člana.
Dodaj komentar
Otkaži
Povreda odredbi kojim se reguliše pravo preče kupovine, odnosno prenos udela uz saglasnost Društva daje definisano članom 163. Zakona o privrednim društvima("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).
Dodaj komentar
Otkaži
Prenos udela člana Društva vrši se ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca, u skladu sa zakonom o overi potpisa, a može se preneti i na drugi način u skladu sa zakonom.
Dodaj komentar
Otkaži
ORGANI DRUŠTVA.
Dodaj komentar
Otkaži
Upravljanje Društvom je
organizovano. Organi Društva su Skupština i Direktor.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovlašćenja i delokrug rada organa Društva utvrđuju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).
Dodaj komentar
Otkaži
SKUPŠTINA.
Dodaj komentar
Otkaži
Skupština je organ vlasnika Društva. Skupštinu čine svi članovi Društva. Svaki član Društva ima pravo glasa u Skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu Društva.
Dodaj komentar
Otkaži
Skupština društva vrši sledeće poslove:
Dodaj komentar
Otkaži
-Donosi izmene osnivačkog akta;
Dodaj komentar
Otkaži
-Usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
Dodaj komentar
Otkaži
-Nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
Dodaj komentar
Otkaži
-Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
-Odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujići i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
-Imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade u sučaju kada direktor radi uz naknadu;
Dodaj komentar
Otkaži
-Imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
Dodaj komentar
Otkaži
-Odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva.
Dodaj komentar
Otkaži
-Imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
Dodaj komentar
Otkaži
-Odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
Dodaj komentar
Otkaži
-Odlučuje o zahtevu za istupanje člana iz Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
-Odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva.
Dodaj komentar
Otkaži
-Odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
Dodaj komentar
Otkaži
-Daje prokuru;
Dodaj komentar
Otkaži
-Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom kao i u sporu sa direktorom;
Dodaj komentar
Otkaži
-Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
-Odobrava ugovor u pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u sučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015);
Dodaj komentar
Otkaži
-Odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
Dodaj komentar
Otkaži
-Daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015);
Dodaj komentar
Otkaži
-Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju;
Dodaj komentar
Otkaži
-Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova svih članova Društva o;
Dodaj komentar
Otkaži
-Povećavanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
Dodaj komentar
Otkaži
Statusnim promenama i promenama pravne forme;
Dodaj komentar
Otkaži
-Donošenju odluke o likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
Dodaj komentar
Otkaži
-Raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
Dodaj komentar
Otkaži
-Sticanju sopstvenih udela Društva;
Dodaj komentar
Otkaži
-Daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti, u smislu člana 470. Zakona o privrednim Društvima;
Dodaj komentar
Otkaži
-Donosi poslovnik o svom radu
Dodaj komentar
Otkaži
-Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim osnivačkim aktom i drugim aktima Društva.
Dodaj komentar
Otkaži
DIREKTOR.
Dodaj komentar
Otkaži
Društvo ima:
Društvo ima Direktora koji je zakonski zastupnik Društva. Direktor se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014).
Dodaj komentar
Otkaži
Direktora imenuje i razrešava Skupština Društva i sa njim nakon imenovanja potpisuje ugovor o regulisanju međusobnih prava, obaveza i odgovornostima direktora i Društva.
Dodaj komentar
Otkaži
Mandat direktora
ograničen.
Dodaj komentar
Otkaži
Za direktora Društva imenuje se:
,JMBG:
, adresa:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Direktor vodi poslove Društva u skladu sa zakonom, ovim osnivačkim aktom i odlukama Skupštine. Pored vođenja Društva, Direktor obavlja i sve druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine.
Dodaj komentar
Otkaži
Direktor je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva kao i za tačnost finansijskih izveštaja.
Dodaj komentar
Otkaži
PRESTANAK DRUŠTVA.
Dodaj komentar
Otkaži
Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim zakonom.
Dodaj komentar
Otkaži
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom o osnivanju, primenjivaće se Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).
Dodaj komentar
Otkaži
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovaj osnivački akt se menja odlukom Skupštine u skladu sa zakonom. Odluku izmene osnivačkog akta potpisuju članovi Društva koji su za nju glasali. Ta odluka se ne overava u skladu sa zakonom o overi potpisa. Izmene osnivačkog akta nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 61/2005 i 111/2009 - dr. zakoni).
Dodaj komentar
Otkaži
Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćen tekst dokumenta.
Dodaj komentar
Otkaži
Umesto izmene osnivačkog akta, osnivači mogu doneti novi osnivački akt.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovaj osnivački akt overava se u skladu sa zakonom o overi potpisa i sastavljen je u
istovetnih primeraka. Jedan je za javnog beležnika u svrhu postupka registracije, po jedan za svakog člana Društva i jedan za Društvo.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovaj akt stupa na snagu danom potpisivanja i overe u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Dodaj komentar
Otkaži
Članovi Društva:
Dodaj komentar
Otkaži
U
, dana
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 249.00 din (249.00 din sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.