Vytvorte si Čestné prehlásenie

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite, pokiaľ potrebujete písomné čestné prehlásenie konkrétnej osoby o akejkoľvek skutočnosti.
  • Pokial potrebujete čestné prehlásenie konateľa alebo iného štatutárneho orgánu pri vymenovaní, použite toto čestné prehlásenie.
  • Nie vždy musí byť podpis na prehlásení úradne overený, napriek tomu tak odporúčame urobiť.

Čestné prehlásenie (všeobecné)

Ja,
Pridať komentár
Zrušiť
nižšie podpísaný/á
dátum narodenia
trvale bytom
.
Pridať komentár
Zrušiť
som plne spôsobilý na právne úkony, robím toto čestné prehlásenie slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Pridať komentár
Zrušiť
čestne prehlasujem, že v listine zo dňa
označenej ako
, ktorej je toto čestné prehlásenie neoddeliteľnou súčasťou, som uviedol pravdivé, presné a úplné údaje a som si vedomý prípadných právnych následkov, pokiaľ by som úmyselne uviedol nepravdivé, nepresné či neúplné údaje.
Pridať komentár
Zrušiť
Čestne prehlasujem, že som nebol
právoplatne odsúdený zo spáchania
a v súčasnej dobe nie je proti mne vedené žiadne trestné stíhanie. Som si vedomý možných právnych následkov, ktoré by pre mňa vyplývali v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto čestnom prehlásení.
Pridať komentár
Zrušiť
Čestne prehlasujem, že v období
neuplatňujem zľavu na dani na
nar.
.
Pridať komentár
Zrušiť
Čestne prehlasujem, že som v období
. Som si vedomý/a možných právnych následkov v prípade úmyselného uvedenia nepravdivých údajov v tomto čestnom prehlásení.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
.
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________.
Pridať komentár
Zrušiť
_____.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 5.90 € (7.08 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.