Vytvorte si Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, Trama Legal s.r.o.

Inštrukcie

  • Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, musí sa vyporiadať.
  • Táto dohoda je vhodná v prípade, ak sa manželia rozvedú a chcú sa dohodnúť na rozdelení svojho spoločného majetku. 
  • Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

TÁTO DOHODA O VYPORIADANÍ BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Meno manželky:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné priezvisko manželky:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Štátna príslušnosť:
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Manželka“).
Pridať komentár
Zrušiť
a.
Pridať komentár
Zrušiť
Meno manžela:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné priezvisko manžela:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Štátna príslušnosť:
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Manžel“).
Pridať komentár
Zrušiť
( Manželka a Manžel ďalej tiež spoločne ako „Účastníci“ a každý jednotlivo ako „Účastník“).
Pridať komentár
Zrušiť
ÚČASTNÍCI SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
Úvodné vyhlásenie.
Pridať komentár
Zrušiť
Účastníci tejto Dohody spoločne vyhlasujú, že dňa
uzavreli manželstvo pred
.
Pridať komentár
Zrušiť
Účastníci tejto Dohody spoločne vyhlasujú, že ich manželstvo bolo rozvedené rozsudkom
, zo dňa
, spisová značka
, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa
.
Pridať komentár
Zrušiť
V súvislosti s rozvodom manželstva účastníci uzatvárajú za účelom úpravy ich majetkových pomerov túto dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a o úprave práv a povinností spoločného bývania na dobu po rozvode.
Pridať komentár
Zrušiť
Majetok Manželky.
Pridať komentár
Zrušiť
Účastníci tejto Dohody sa dohodli na tom, že z vecí, ktoré patrili do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa výlučným vlastníctvom Manželky stanú následujúce veci:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Majetok Manžela.
Pridať komentár
Zrušiť
Účastníci tejto Dohody sa dohodli na tom, že z vecí, ktoré patrili do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa výlučným vlastníctvom Manžela stanú následujúce veci:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Prevzatie finančných záväzkov.
Pridať komentár
Zrušiť
Dohoda o výživnom manželov.
Pridať komentár
Zrušiť
Účastníci výslovne vyhlasujú, že nemajú voči sebe vyživovaciu povinnosť, a že taký nárok voči sebe nebudú uplatňovať.
Pridať komentár
Zrušiť
Vedľajšie dojednania.
Pridať komentár
Zrušiť
Účastníci spoločne vyhlasujú, že veci a iné majetkové hodnoty, ktoré nie sú uvedené v článkoch _____ a _____ tejto Dohody, a ktoré ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva patrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa stávajú výlučným vlastníctvom toho z Účastníkov, ktorý ich ako vlastník užíva.
Pridať komentár
Zrušiť
Účastníci spoločne vyhlasujú, že vyporiadaním zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov v súlade s touto Dohodou dôjde k úplnému vyrovnaniu všetkých ich majetkových pomerov, a že nemajú žiadne ďalšie vzájomné a spoločné práva ani povinnosti, ako tie, ktoré sú výslovne uvedené v tejto Dohode.
Pridať komentár
Zrušiť
Za predpokladu, že by sa objavili ďalšie veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v tejto Dohode neuvedené a nadobudnuté Účastníkmi za trvania manželstva, tieto sa stávajú výlučným vlastníctvom toho Účastníka, ktorý ich ako vlastník užíva.
Pridať komentár
Zrušiť
Vo vzťahu k záväzkom neuvedeným v tejto Dohode, ktoré vznikli za trvania manželstva Účastníkov, a ktoré boli prijaté iba zo strany a menom jedného z Účastníkov, tieto sa stávajú výlučným záväzkom tohoto Účastníka. Príslušný Účastník sa zaväzuje tieto záväzky plniť vlastným menom, na svoj účet a súčasne vyhlasuje, že ich nebude uplatňovať vo vzťahu ku spoločnému majetku Účastníkov podľa tejto Dohody.
Pridať komentár
Zrušiť
Bývanie.
Pridať komentár
Zrušiť
Účastníci bývajú
Účastníci zhodne vyhlasujú, že už bývajú oddelene a nemajú spoločné bývanie.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenie.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zvyšných ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Dohody.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Dohoda môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými oboma Účastníkmi.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Dohoda bola spísaná v
vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov obdrží po jednom vyhotovení. Ďalšie rovnopisy sa použijú na úradné účely.
Pridať komentár
Zrušiť
Každý z Účastníkov znáša sám náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uzatváraním tejto Dohody.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Účastníkmi.
Pridať komentár
Zrušiť
Účastníci Dohody vyhlasujú, že táto Dohoda bola spísaná podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, ani pod nátlakom alebo v omyle, na dôkaz čoho Účastníci pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | Trama Legal s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.