Vytvorte si Zmluvu o propagácii a reklame

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Inštrukcie

  • Použite ak si prajete zviditeľnenie svojej firmy, svojho tovaru či služieb. Hodí sa aj pre reklamu na internete alebo na spoločenských akciách.
  • Ide o nepomenovanú zmluvu, čo znamená, že obsah zmluvy si musíte určiť čo najpresnajšie sami.
  • Použite pokiaľ chcete uzavrieť sponzorskú zmluvu.
  • Ak si prajete všeobecnejšiu zmluvu, môžete použiť zmluvu o spolupráci.

Zmluva o propagácii a reklame

TÁTO ZMLUVA O PROPAGÁCII A REKLAME (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
Bude prebiehať nejaká spoločenská akcia, na ktorej by malo dochádzať k propagácii?
Pridať komentár
Zrušiť
Vymedzenie pojmov
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ vyhlasuje, že:
Pridať komentár
Zrušiť
vykonáva nasledujúcu činnosť:
;
Pridať komentár
Zrušiť
uviedol na trh
(ďalej tiež ako „Produkt“);
Pridať komentár
Zrušiť
má zapísanú ochrannú známku v znení
pre nasledujúce tovary a služby
;
Pridať komentár
Zrušiť
disponuje autorskými a osobnostnými právami k
;
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej len „Predmet propagácie“).
Pridať komentár
Zrušiť
Akciou“ sa rozumie spoločenská akcia „
“. Akcia začíná dňa
(ďalej tiež „Termín akcie“) v mieste
(ďalej tiež „Miesto konania akcie“). Doba trvania Akcie je
.
Pridať komentár
Zrušiť
Ďalšie podrobnosti Akcie:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Propagačnými materiálmi“ sa rozumejú najmä všetky tlačené aj elektronické reklamné plagáty, letáky, vstupenky, bannery.
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť reklamné služby za účelom zviditeľnenia Predmetu propagácie v rozsahu a počas doby dohodnutej v tejto Zmluve (ďalej len „Propagácia“).
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ sa zaväzuje za Propagáciu zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu.
Pridať komentár
Zrušiť
Práva a povinnosti Zmluvných strán
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Propagáciu nasledujúcim spôsobom:
Pridať komentár
Zrušiť
do
dní od podpisu tejto Zmluvy umiestni na svojích internetových stránkach
reklamné logo
s popisom. Logo aj príslušný popis je súčasťou prílohy tejto Zmluvy, resp. budú tieto údaje na požiadanie do
pracovných dní zaslané e-mailom Poskytovateľovi vo formáte vhodnom pre prezentáciu na internete. Logo bude na internetových stránkách zverejnené vo veľkosti minimálne
pixelov. Logo s popisom sa bude prichádzajúcim návštevníkom internetových stránok zobrazovať takto:
. V prípade potreby sa Poskytovateľ zaväzuje Objednávateľovi zverejniť iné logo a iný popis, a to vždy bez zbytočného odkladu po prijatí požiadavky Objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť túto svoju povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
umiestni propagačné materiály na propagačných plochách Poskytovateľa, ktorými sa má na mysli:
. Objednávateľ sa zaväzuje dodať kompletný propagačný materiál potrebný k propagácii v zmysle tohoto odstavca pri podpise tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť túto svoju povinnosť počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
aspoň
deň/i pred konaním Akcie umiestni v Mieste konania akcie panel s logom Objednávateľa podľa technickej špecifikácie v zmysle prílohy tejto Zmluvy (ďalej tiež „Panel“). Panel bude umiestnený nasledujúcim spôsobom:
. Panel bude týmto spôsobom umiestnený počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
zabezpečí prezentáciu loga Objednávateľa s popisom na plagátoch, letákoch, vstupenkách, direct mailoch, e-pozvánkach a pod. v rámci organizácie Akcie. Logo aj príslušný popis je súčasťou prílohy tejto Zmluvy, resp. tieto údaje budú na požiadanie do
pracovných dní zaslané e-mailom Poskytovateľovi vo formáte vhodnom pre prezantáciu na tlačených materiáloch.
Pridať komentár
Zrušiť
zabezpečí na svoje náklady
propagačných (tlačených) materiálov návštevníkom Akcie. Zabezpečí, že tieto materiály budú odovzdané každému prichádzajúcemu návštevníkovi na mieste samom Poskytovateľom alebo ním poverenými osobami. Tieto propagačné (tlačené) materiály budú zodpovedať technickej špecifikácii podľa prílohy tejto Zmluvy a budú vyhotovené minimálne v náklade
kusov.
Pridať komentár
Zrušiť
zabezpečí poďakovanie Objednávateľovi pri vyhlasovaní výsledkov súťaže
a umožní účasť zástupcovi Objednávateľa pri vyhlasovaní výsledkov súťaže s osobným odovzdaním ceny víťazovi a pod..
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Propagáciu ďalej týmito spôsobmi:
Pridať komentár
Zrušiť
;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Odmena
Pridať komentár
Zrušiť
Spôsob určenia odmeny
Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutie Propagácie podľa tejto Zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej len „Odmena“).
Pridať komentár
Zrušiť
K Odmene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške.
Pridať komentár
Zrušiť
Odmena v sebe zahrňuje aj všetky náklady Poskytovateľa spojené s poskytnutím Propagácie.
Pridať komentár
Zrušiť
Platobné podmienky
Pridať komentár
Zrušiť
Odmena má byť zaplatená
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese Poskytovateľa, a to v lehote splatnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Odmena je splatná v lehote do
.
Pridať komentár
Zrušiť
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Pridať komentár
Zrušiť
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto Zmluvy Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvanie zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
, a to do
.
Pridať komentár
Zrušiť
Strany
oprávnené vypovedať Zmluvu písomnou výpoveďou s výpovednou dobou
z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
Po ukončení Zmluvy je Poskytovateľ povinný odstrániť Propagačné materiály z propagačných plôch na svoj náklad.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak. Význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje náklady, ktoré jej vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.