Vytvorte si Zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

  • Použite pokiaľ potrebujete previesť podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akcie akciovej spoločnosti.
  • Pokiaľ chcete investora, ktorý však nechce byť zapísaný v obchodnom registri, môže sa Vám hodiť Zmluva o tichom spoločenstve. 
  • Zákonnu úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Zmluva o prevode obchodného podielu

Pridať komentár
Zrušiť
TÁTO ZMLUVA O PREVODE PODIELU V SPOLOČNOSTI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalý pobyt:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Prevodca“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalý pobyt:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM
Pridať komentár
Zrušiť
Definícia.
Pridať komentár
Zrušiť
Touto zmluvou sa prevádza podiel v
Touto zmluvou sa prevádza
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
Spoločnost“ znamená obchodná spoločnosť
, IČO:
, so sídlom
.
Pridať komentár
Zrušiť
Podiel“ znamená obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti
%, ktorému zodpovedá vklad vo výške
+ slovami
, druh podielu:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete, aby prevodca pred prevodom obchodného podielu splnil nejaké podmienky?
např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
Prevodca týmto prevádza na Nadobúdateľa
Podiel a Nadobúdateľ tento Podiel príjma a zaväzuje sa zaň zaplatiť Kúpnu cenu a zaväzuje sa za to zaplatiť Prevodcovi Kúpnu cenu.
Pridať komentár
Zrušiť
Kúpna cena.
Pridať komentár
Zrušiť
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi za Podiel sumu
+ slovami
(ďalej ako „Kúpna cena“).
Pridať komentár
Zrušiť
Platobné podmienky.
Pridať komentár
Zrušiť
Kúpna cena má byť zaplatená
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť
.
Pridať komentár
Zrušiť
Kúpna cena je splatná
.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú odovzdanie Kúpnej ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
Odkladacie podmienky.
Pridať komentár
Zrušiť
Účinnosť prevodu Podielu podľa tejto Zmluvy sa odkladá do okamihu splnenia
nižšie uvedených podmienok:
Pridať komentár
Zrušiť
má povinnosť
;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že nebudú splnené povinnosti uvedené v odst. _____ tejto Zmluvy najneskôr do
, zaniká táto Zmluva bez ďalšieho od počiatku a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Pristúpenie k zakladateľským dokumentom Spoločnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Nadobúdateľ týmto pristupuje k zakladateľským dokumentom Spoločnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Dôvernosť.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Pridať komentár
Zrušiť
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Pridať komentár
Zrušiť
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany ani kontakty na ne,
Pridať komentár
Zrušiť
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Pridať komentár
Zrušiť
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca _____ tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy.
Pridať komentár
Zrušiť
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Pridať komentár
Zrušiť
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uložil povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Pridať komentár
Zrušiť
sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Pridať komentár
Zrušiť
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v čase ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverná informácia tvorí obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Pridať komentár
Zrušiť
Prehlásenia a záruky Prevodcu.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevodca berie na vedomie, že Nadobúdateľ sa pri uzatváraní tejto Zmluvy spolieha na úplnosť a pravdivosť vyhlásení a záruk v nej obsiahnutých.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevodca vyhlasuje a zaručuje Nadobúdateľovi, že nasledovné vyhlásenia obsiahnuté v tomto článku sú pravdivé a úplné ku dňu podpísania tejto Zmluvy:
Pridať komentár
Zrušiť
Prevodca je vlastníkom prevádzaného obchodného podielu Spoločnosti,
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzané obchodné podiely nie sú zaťažené žiadnymi záložnými ani akýmikoľvek inými právami v prospech tretích osôb,
Pridať komentár
Zrušiť
Prevod obchodného podielu neodporuje žiadnym dohodám Prevodcu na strane jednej a akejkoľvek tretej osoby na strane druhej, ako ani žiadnym súdnym alebo úradným rozhodnutiam alebo predpisom,
Pridať komentár
Zrušiť
Prevodca má potrebnú spôsobilosť, právomoc a oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu a plniť záväzky, ktoré z nej vyplývajú,
Pridať komentár
Zrušiť
Spoločnosť má plné právo a schopnosť vlastniť majetok a to vrátane nehnuteľného a vykonávať obchodné aktivity súčasne zapísané v obchodnom registri a sledovať ciele stanovené v základnom dokumente Spoločnosti a Prevodca splnil všetky tu uvedené podmienky a požiadavky a má spôsobilosť uzavrieť túto Zmluvu a riadne plniť z nej vyplývajúce záväzky,
Pridať komentár
Zrušiť
Spoločnosť nie je v úpadku v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a úpadok Spoločnosti ani nehrozí.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevodca ďalej vyhlasuje že:
Pridať komentár
Zrušiť
zo strany Spoločnosti nebol podaný na žiadny súd návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie,
Pridať komentár
Zrušiť
pred žiadnym súdom neprebieha konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Spoločnosti a žiadny súd nerozhodol o povolení reštrukturalizácie a ani nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku a ani nezrušil konkurz,
Pridať komentár
Zrušiť
podľa najlepšieho vedomia Prevodcu nehrozí Spoločnosti žiadne rozhodnutie o začatí konkurzného konania alebo vyhlásenie konkurzu alebo začatie reštrukturalizačného konania alebo povolenie reštrukturalizácie,
Pridať komentár
Zrušiť
Spoločnosť, ani žiadny súd nerozhodol o zrušení a likvidácii Spoločnosti,
Pridať komentár
Zrušiť
prevádzaný obchodný podiel nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, vrátane práva záložného,
Pridať komentár
Zrušiť
účtovníctvo Spoločnosti bolo riadne a dôsledne vypracované v súlade s právnymi predpismi, platnými štandardami, princípmi a postupmi aplikovateľnými v príslušnom roku, a poskytuje pravdivý, úplný a objektívny obraz o aktívach, pasívach, finančných a obchodných pozíciách a neexistujú žiadne skutočné alebo podmienené záväzky Spoločnosti, ktoré by neboli zohľadnené v účtovníctve Spoločnosti, ktoré bude odovzdané Nadobúdateľovi,
Pridať komentár
Zrušiť
Spoločnosť ku dňu uzavretia tejto Zmluvy nevystavila žiadnu zmenku, neprijala cudziu zmenku, neavalovala žiadnu zmenku a neindosovala žiadnu zmenku, Spoločnosť (i) neprevzala ručenie, (ii) nezaviazala sa akýmkoľvek iným spôsobom splniť akýkoľvek záväzok tretej osoby,
Pridať komentár
Zrušiť
Spoločnosť
majetkovú účasť v iných spoločnostiach alebo družstvách.
Pridať komentár
Zrušiť
Spoločnosť má majetkovú účasť v
, IČO:
, so sídlom:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Spoločnosť
uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve.
Pridať komentár
Zrušiť
Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve s
.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevodca prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy
voči spoločnosti doposiaľ neuplatnený nárok.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevodca má nárok voči spoločnosti pozostávajúci z
.
Pridať komentár
Zrušiť
Všetky informácie a dokumenty poskytnuté Nadobúdateľovi v súvislosti s touto Zmluvou sú úplné, pravdivé a presné a pravdivo odrážajú právny a finančný stav Spoločnosti a neopomínajú nijakú podstatnú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na rozhodnutie Nadobúdateľa nadobudnúť obchodný podiel Spoločnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Prehlásenie nadobúdateľa.
Pridať komentár
Zrušiť
Nadobúdateľ prehlasuje, že obchodný podiel nadobúda dobrovoľne, a že pristupuje k základnému dokumentu spoločnosti, ktorou bola spoločnosť založená postupom podľa ust. § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka.
Pridať komentár
Zrušiť
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil so všetkými účtovnými dokladmi spoločnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil s dokladmi týkajúcimi sa založenia Spoločnosti a jej ďalšej existencie.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvná pokuta.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že Zmluvná strana poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku _____ tejo Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie od Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli, že každý z nich je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade porušenia Zmluvy podstatným spôsobom.
Pridať komentár
Zrušiť
Za podstatné porušenie Zmluvy Prevodcom sa na účely odstúpenia považuje:
Pridať komentár
Zrušiť
.
Pridať komentár
Zrušiť
Za podstatné porušenie Zmluvy Nadobúdateľom sa na účely odstúpenia považuje:
Pridať komentár
Zrušiť
nezaplatenie Kúpnej ceny spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
.
Pridať komentár
Zrušiť
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
Nadobúdateľ môže od zmluvy odstúpiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď sa dozvie o dôvode zakladajúcom právo na odstúpenie od zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy neuplatnené v určenej lehote zaniká.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, ako aj súvisiacim zák. č. 230/2003 Z. z. o obchodnom registri v platnom znení.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne druhej zmluvnej strane, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy. .
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na zápis zmien údajov do obchodného registra príslušného registrového súdu podá
najneskôr v lehote do
odo dňa podpisu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Všetky informácie poskytnuté v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy zmluvné strany považujú za dôverné v zmysle ustanovenia ust. § 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade sú zmluvné strany povinné prijať náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a iba formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného zmluvnými stranami, alebo osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán, inak sú akékoľvek zmeny tejto zmluvy neplatné.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu a jedno vyhotovenie pre spoločnosť a dve vyhotovenia pre registračné účely. Podpisy Zmluvných strán sú úradne overené.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú vôľu, a na znak súhlasu túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.
Pridať komentár
Zrušiť
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť

PÍSOMNÝ PROTOKOL

o odovzdaní a prevzatí účtovníctva obchodnej spoločnosti _____
Pridať komentár
Zrušiť
Meno: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko: _____
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Prevodca“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Meno: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko: _____
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
Prevodca záväzne prehlasuje, že Nadobúdateľovi odovzdal a Nadobúdateľ záväzne prehlasuje, že od Prevodcu prevzal kompletné účtovníctvo obchodnej spoločnosti _____ so sídlom: _____, IČO: _____.
Pridať komentár
Zrušiť
Tento písomný protokol o odovzdaní a prevzatí účtovníctva obchodnej spoločnosti _____ sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Prevodca a jedno vyhotovenie obdrží Nadobúdateľ.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.