Vytvorte si zmluvu o postúpení pohľadávky na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

  • použite pokiaľ potrebujete previesť práva k pohľadávke resp. pohľadávkam, ktoré máte voči dlžníkovi
  • právnu úpravu nájdete tu

Zmluva o postúpení pohľadávky

TÁTO ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Postupca“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Postupník“)
Pridať komentár
Zrušiť
(Postupca a Postupník ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
Prehlásenie
Pokiaľ prevádzate veľké množstvo pohľadávok, je vhodné zvoliť možnosť "Priložím ich zoznam do prílohy zmluvy"
Pridať komentár
Zrušiť
Kde chcete pohľadávky špecifikovať?
Pokiaľ prevádzate veľké množstvo pohľadávok, je vhodné zvoliť možnosť "Priložím ich zoznam do prílohy zmluvy"
Postupca prehlasuje, že:
Pridať komentár
Zrušiť
má voči dlžníkovi -
, nar.
, bytom
. Pohľadávka vznikla z titulu
. Splatnosť pohľadávky je
. Výška pohľadávky predstavuje sumu
+ slovami
. Pohľadávka
zabezpečená, a to
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
ďalej len „Predmet postúpenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupca ďalej prehlasuje, že:
Pridať komentár
Zrušiť
predmet postúpenia v zmysle predchádzajúceho odstavca nie je zaťažený záložným alebo iným obdobným právom v prospech tretích osôb.
Pridať komentár
Zrušiť
postúpeniu pohľadávky nebráni žiadna právna skutočnosť alebo iné obmedzenie, Postupca je oprávnený neobmedzene disponovať s Predmetom postúpenia a tento Predmet postúpenia nebol akýmkoľvek spôsobom už postúpený a že podľa najlepšej viery Postupcu neexistujú a nebudú existovať žádne započitateľné protipohľadávky dlžníka alebo tretích osôb.
Pridať komentár
Zrušiť
postúpenie Pohľadávky nie je vylúčené nakoľko Pohľadávka je postupiteľná, postúpenie nevylučuje dohoda Dlžníka a veriteľa (Postupcu), nejedná sa o pohledávku, ktorá zaniká smrťou alebo ktorej obsah by sa zmenou veriteľa na ťarchu Dlžníka zmenil.
Pridať komentár
Zrušiť
ak je potrebný súhlas súdu k postúpeniu pohľadávky v zmysle osobitného zákona (napr. zákon o konkurzu a reštrukturalizácii), tak postupca prohlasuje, že je oprávnený postúpiť túto pohľadávku postupníkovi mimo dražbu na základe súhlasu súdu udeleného na základe tohoto osobitného zákona.
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Je pohľadávka postúpená bezodplatne?
Postupca postupuje postupníkovi pohľadávku s príslušenstvom v zmysle čl. 1 tejto Zmluvy ako Predmet postúpenia. Postupník tento Predmet postúpenia prijíma a zaväzuje sa za Predmet postúpenia zaplatiť postupcovi sumu
+ slovami
(ďalej len „Cena“).
Pridať komentár
Zrušiť
Na postupníka prechádza aj všetko príslušenstvom a všetky práva spojené s Predmetom postúpenia, vrátane zabezpečeovacieho práva.
Pridať komentár
Zrušiť
Strany berú na vedomie, že ak je pohľadávka postúpená za odplatu, zodpovedá postupca postupníkovi až do výšky prijatej odplaty s úrokmi za to, že pohľadávka v čase postúpenia existovala, a ručí za jej vymožiteľnosť. To neplatí, pokiaľ postupník vedel, že pohľadávka je budúca, neistá alebo nevymožiteľná. Postupca nezodpovedá za vymožiteľnosť postúpenej pohľadávky, ak sa stala nevymožiteľnou až po postúpení buď okolnosťou nezávislou od vôle postupcu, alebo konaním postupníka tým, že nevymáha pohľadávku bez zbytočného odkladu potom, čo sa stala splatnou alebo odloží splatnosť pohľadávky.
Pridať komentár
Zrušiť
Platobné podmienky
Pridať komentár
Zrušiť
Cena má byť zaplatená
Postupník sa zaväzuje zaplatiť Postupcovi Cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
Cena je splatná
.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie od zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Postupník je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek z prehlásení Postupcu v zmysle čl. 1 tejto Zmluvy ukáže nepravdivým.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupca je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa Postupník dostane do omeškania so zaplatením Ceny viac ako
kalendárnych dní.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté prípadné právo na náhradu škody alebo právo na zaplatenie zmluvných pokút.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvná pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Postupník dostane do omeškania so zaplatením Ceny, zaväzuje sa Postupcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa niektoré z prehlásení Postupcu v zmysle čl. 1 této Smlouvy ukáže ako nepravdivé, je Postupca povinný uhradiť Postupníkovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
, a to za každé jednotlivé nepravdivé prehlásenie.
Pridať komentár
Zrušiť
Osobitné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
Postupca sa zaväzuje vyrozumieť Dlžníka o postúpení pohľadávky najneskôr do
dní od podpisu tejto Zmluvy. Dokiaľ Postupca Dlžníka nevyrozumie alebo dokiaľ Postupník postúpenie pohľadávky Dlžníka nepreukáže, môže sa Dlžník svojej povinnosti zbaviť tým, že splní dlh Postupcovi alebo sa s ním iným spôsobom vyrovná.
Pridať komentár
Zrušiť
Postúpenie pohľadávky nemá účinky voči osobe, ktorá dlh zabezpečila záložným právom, ručením alebo inak, dokiaľ ju Postupca o postúpení Pohľadávky nevyrozumie alebo dokiaľ ju Postupník postúpením pohľadávky nepreukáže.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupník berie na vedomie, že:
Pridať komentár
Zrušiť
dlžníkovi zostávajú aj po postúpení pohľadávky zachované námietky proti pohľadávke, ktoré mal v dobe postúpenia.
Pridať komentár
Zrušiť
svoje vzájomné pohľadávky voči Postupcovi môže dlžník uplatniť aj voči Postupníkovi,aj keď v dobe postúpenia eště neboli splatné; musí však svoje pohľadávky Postupníkovi oznámiť bez zbytočného odkladu potom, čo sa o postúpení dozvedel.
Pridať komentár
Zrušiť
Oznámenie o postúpení pohľadávky a návrh na vstup postupníka do súvisiacih konaní zašle po podpise tejto Zmluvy
.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupca vydá postupníkovi pri podpise tejto Zmluvy všetky potrebné doklady týkajúce sa pohľadávky a oznámi mu všetko, čo je k uplatneniu pohľadávky potrebné. V prípade potreby sa Postupca zaväzuje poskytnúť Postupníkovi ďalšie požadované doklady a informácie, a to bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti Postupníka.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak bude Predmet postúpenia alebo jeho časť zaplatené po uzatvorení tejto Zmluvy Postupcovi, Postupca sa zaväzuje zaplatenú čiastku uhradiť Postupníkovi do 10 dní od jej prijatia Postupcom.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k Predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadne Predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť zmenená len a iba písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je dohodnutá slobodne a vážne.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.