Vytvorte si Odovzdávací protokol na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

  • Ak potrebujete dôkaz o odovzdaní nehnuteľnosti, vozidla alebo akejkoľvek inej veci
  • Často sa používa v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo

Preberací protokol

Tento odovzdávací protokol (ďalej len „Protokol“) bol uzatvorený nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito stranami:
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno a priezvisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Odovzdávajúci“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno a priezvisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Preberajúci“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej tiež spoločne ako „Strany“ a každý jednotlivo ako „Strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ktoré týmto potvrdzujú nasledovné:
Pridať komentár
Zrušiť
Definície.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem odovzdať
Vyberte jednu z možností.
Chcem odovzdať
Pridať komentár
Zrušiť
V tomto odovzdávacom protokole „ Vec “ znamená
číslo
o výmere
m2, nachádzajúci sa na
budovy súp. číslo
, postavená na parcele registra
, parcelné číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
v
, zapísaný na liste vlastníctva č.
, katastrálne územie
.
Pridať komentár
Zrušiť
V tomto odovzdávacom protokole „Zmluva“ znamená
uzatvorenú medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim dňa
.
Pridať komentár
Zrušiť
Odovzdanie.
Pridať komentár
Zrušiť
Strany na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim týmto protokolom potvrdzujú, že nižšie uvedeného dňa Odovzdávajúci odovzdal Preberajúcemu Vec.
Pridať komentár
Zrušiť
Stav meračov.
Pridať komentár
Zrušiť
Strany potvrdzujú, že vyššie špecifikovanú Vec Kupujúci preberá s nasledujúcim stavom meračov:
Pridať komentár
Zrušiť
Elektrická energia:
Pridať komentár
Zrušiť
Evidenčné číslo merača:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Stav:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Plyn:
Pridať komentár
Zrušiť
Evidenčné číslo merača:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Stav:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Voda:
Pridať komentár
Zrušiť
Evidenčné číslo merača:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Stav:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Vady Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
Strany podpisom tohoto protokolu potvrdzujú, že v dobe odovzdania
.
Pridať komentár
Zrušiť
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy:
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.