Vytvorte si Servisnú zmluvu (SLA) na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, Trama Legal s.r.o.

Inštrukcie

Servisná zmluva (SLA)

Pridať komentár
Zrušiť
TÁTO SERVISNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Klient“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Poskytovateľ a Klient ďalej spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Bude poskytovateľ okrem servisu zabezpečovať aj technickú prevádzku aplikácie (tzv. cloudové riešenie)
Poskytovateľ sa zaväzuje pre Klienta za podmienok uvedených v tejto Zmluve technicky zabezpečovať prevádzku internetovej aplikácie s názvom
, ktorej hlavnými funkcionalitami sú
, ktorá je dostupná z internetovej stránky
(ďalej ako „Prevádzkovanie internetovej aplikácie“).
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre Klienta nasledujúce služby:
Pridať komentár
Zrušiť
,
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej spoločne ako „Technická podpora“).
Pridať komentár
Zrušiť
Klient sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za Prevádzkovanie internetovej aplikácie a poskytovanie Technickej podpory odmenu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
Podmienky Prevádzkovania internetovej aplikácie.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ sa zaväzuje pre Prevádzkovanie internetovej aplikácie zabezpečiť počítačové servery o minimálnej technickej špecifikácii
.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Prevádzkovanie internetovej aplikácie pripojenie k internetu (konektivitu) o minimálnej rýchlosti
.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ sa zaväzuje v rámci Prevádzkovania internetovej aplikácie zabezpečiť prepojenie uvedenej aplikácie do siete internet v rozsahu minimálne
% času v každom kalendárnom
.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ
právo vykonávať odstávky servera, na ktorom prebieha Prevádzkovanie internetovej aplikácie, a to v čase od
hod. do
hod. (ďalej len „Odstávky“).
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ je oprávnený vykonávať Odstávky
Klienta.
Pridať komentár
Zrušiť
Doba Odstávok sa pre účely ustanovenia čl. _____
ako doba výpadku servera (tj. doba, kedy nebolo zabezpečené prepojenie danej aplikácie do siete internet).
Pridať komentár
Zrušiť
Hlásenie požiadaviek.
Pridať komentár
Zrušiť
Klient má povinnosť hlásiť Poskytovateľovi požiadavky na poskytnutie Technickej podpory jedným z následujúcich spôsobov:
Pridať komentár
Zrušiť
prostredníctvom emailovej správy na emailovú adresu
;
Pridať komentár
Zrušiť
telefonicky na telefónne číslo
;
Pridať komentár
Zrušiť
prostredníctvom funkcie
v informačnom systéme
;
Pridať komentár
Zrušiť
Dôležitosť požiadaviek.
Pridať komentár
Zrušiť
Požiadavky s najvyššou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
Pridať komentár
Zrušiť
;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Požiadavky s vysokou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
Pridať komentár
Zrušiť
;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Požiadavky so strednou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
Pridať komentár
Zrušiť
;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Požiadavky s nízkou dôležitosťou sú všetky požiadavky, ktoré nespadajú ani do jednej z vyššie uvedených skupín.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade dôvodných pochybností o tom, do ktorej skupiny požiadaviek daná požiadavka patrí, platí, že patrí do skupiny s
dôležitosťou.
Pridať komentár
Zrušiť
Čas prijímania požiadaviek.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ je povinný prijímať požiadavky Klienta na poskytnutie Technickej podpory
, teda v akýkoľvek čas (24 hodín denne) a v akýkoľvek deň, vrátane sviatkov a víkendov.
Pridať komentár
Zrušiť
Prvá reakcia na zaslanú požiadavku.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s najvyššou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s vysokou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku so strednou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s nízkou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Riešenie požiadaviek.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta s najvyššou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta s vysokou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta so stednou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta s nízkou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozsah Technickej podpory.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi Technickú podporu v rozsahu najviac
človekohodín
.
Pridať komentár
Zrušiť
Požiadavky, ktorých riešenie by znamenalo prekročenie vyššie dohodnutého rozsahu, má Poskytovateľ právo odmietnuť.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade odmietnutia riešenia požiadavky podľa predchádzajúceho článku sa riešenie danej požiadavky presúva do nasledujúceho dňa pokiaľ Klient neoznámi Poskytovateľovi, že o vyriešenie požiadavky v takom prípade nemá záujem.
Pridať komentár
Zrušiť
Odmena.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem dohodnúť
Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Prevádzkovanie internetovej aplikácie čiastku
+ slovami
, ktorá je splatná
. dňa mesiaca
uvedenému obdobiu.
Pridať komentár
Zrušiť
Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie Technickej podpory v rozsahu dohodnutom v čl. _____ tejto Zmluvy fixnú odmenu vo výške
+ slovami
za každý jeden kalendárny
poskytovania Technickej podpory podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „Odmena“).
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ má právo na Odmenu v plnej výške aj keď Poskytovateľ nevyužije plný rozsah Technickej podpory.
Pridať komentár
Zrušiť
Všetky čiastky uvedené v tejto Zmluve sú uvedené
DPH.
Pridať komentár
Zrušiť
Platebné podmienky.
Pridať komentár
Zrušiť
Odmena je splatná
. dňa
za ktorý je Odmena platená.
Pridať komentár
Zrušiť
Akékoľvek finančné plnenie pre Poskytovateľa je splatné
, IBAN
, vedený v v sídle
.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na Odmenu alebo iné finančné plnenie podľa tejto Zmluvy riadny daňový doklad - faktúru, ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto Zmluve a taký daňový doklad (faktúru) doručiť Klientovi.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ má právo doručiť daňový doklad - faktúru aj v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvná pokuta.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa čl. _____ tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta s najvyššou dôležitosťou podľa odstavca _____ tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta s vysokou dôležitosťou podľa odstavca _____ tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta so strednou dôležitosťou podľa odstavca _____ tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. _____ tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každý začatý deň, v ktorom bude uvedená povinnosť Poskytovateľa porušená.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. _____ tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každý začatý deň, v ktorom bude uvedená povinnosť Poskytovateľa porušená.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. _____ tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
, v ktorej(om) nebude zabezpečené prepojenie danej aplikácie do siete internet nad limit stanovený úvodným odstavcom.
Pridať komentár
Zrušiť
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyvv na nárok Klienta na náhradu škody v celom rozsahu.
Pridať komentár
Zrušiť
Zodpovednosť za škodu.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Poskytovateľ celkom zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tejto Zmluve. Poskytovateľ zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľom uvedenej v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvanie a ukončenie Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je uzavretá na dobu
.
Pridať komentár
Zrušiť
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou
, ktorá začína plynúť
, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
Povinnosť mlčanlivosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
Pridať komentár
Zrušiť
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Pridať komentár
Zrušiť
databázu zákazníkov Klienta ani kontakty na nich,
Pridať komentár
Zrušiť
cenovú politiku Klienta,
Pridať komentár
Zrušiť
marketingovú stratégiu Klienta,
Pridať komentár
Zrušiť
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Klienta,
Pridať komentár
Zrušiť
spôsobe fungovania podniku Klienta,
Pridať komentár
Zrušiť
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Klienta.
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Pridať komentár
Zrušiť
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca _____ tejto Zmluvy platí s výnimkov prípadov, kedy.
Pridať komentár
Zrušiť
Klient udelil predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Pridať komentár
Zrušiť
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uloží povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Pridať komentár
Zrušiť
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto zmluvy,
Pridať komentár
Zrušiť
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Pridať komentár
Zrušiť
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Klient týmto dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby ho Poskytovateľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Klienta.
Pridať komentár
Zrušiť
Vyššia moc.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Pridať komentár
Zrušiť
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | Trama Legal s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.