Vytvorte si Zmluvu o stavbe na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

.

Zmluva o stavbe domu

TÁTO ZMLUVA O STAVBE DOMU (ĎALEJ V TEXTE LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
Úvodné prehlásenia a dojednania.
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ prehlasuje, že je oprávnený realizovať stavbu na pozemku, parc. č.:
v katastrálnom území
. Objednávateľ má záujem postaviť na pozemku stavbu podľa projektovej dokumentácie, ktorú si sám zabezpečil, a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej v texte "Dielo").
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ prehlasuje, že účelom stavby je
.
Pridať komentár
Zrušiť
Zhotoviteľ prehlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré sú príslušnými právnymi predpismi vyžadované k uskutočňovaniu prác dohodnutých touto Zmluvou.
Pridať komentár
Zrušiť
Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o stavbe (ďalej v texte „Zmluva“) je nasledujúca dokumentácia (ďalej v texte „Dokumentácia“):
Pridať komentár
Zrušiť
rozpočet ceny diela.
Pridať komentár
Zrušiť
projektová dokumentácia spracovaná
.
Pridať komentár
Zrušiť
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, ak sa vyskytne rozpor medzi touto Zmluvou a jej prílohami, má prednosť táto Zmluva.
Pridať komentár
Zrušiť
Hlavné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaňho dohodnutú cenu. Dielom sa rozumie stavba špecifikovaná v dokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Cenou diela sa rozumie celková cena dohodnutá v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
Súčasťou diela
zabezpečenie dokumentácie skutočnej realizácie stavby
jej povolenia príslušnými správnymi orgánmi.
Pridať komentár
Zrušiť
Súčasťou diela
zabezpečenie stavebného povolenia, oznámenia, kolaudačného rozhodnutia a/alebo iných rozhodnutí správnych orgánov, a/alebo iných rozhodnutí orgánov verejnej správy.
Pridať komentár
Zrušiť
Súčasťou diela
finálne terénne úpravy.
Pridať komentár
Zrušiť
Súčasťou diela
interiérové vybavenie (nábytok alebo iné predmety vnútorného zariadenia) podľa príslušnej dokumentácie.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Cena diela.
Pridať komentár
Zrušiť
Zhotoviteľ je
Celková cena diela je
+ slovami
(slovom:
eur) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej v texte len „DPH“). Celková cena diela vrátane DPH je
+ slovami
(slovom:
eur).
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany dohodli cenu diela na základe rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto Zmluvy. Cena obsahuje všetky nákladové položky (materiál, mzdy, ostatné priame náklady, spotrebované energie, spotrebovanú vodu a plyn, likvidáciu odpadu, odpisy techniky, a pod.).
Pridať komentár
Zrušiť
Cena diela je konečná a neprekročiteľná. Môže sa však výšiť o cenu prác naviac v prípade ak zmluvné strany tieto práce naviac písomne dohodnú. Za dostatočnú formu dohodnutia prác naviac sa považuje aj zápis do stavebného denníka podpísaný oboma zmluvnými stranami. Prácou naviac sa rozumejú dodávky a výkony, o ktoré zmluvné strany zvýšili rozsah diela dohodnutý touto Zmluvou. Cenu prác naviac stanovia zmluvné strany na základe rozpočtu, ktorý bude súčasťou tejto Zmluvy.V opačnom prípade bude cena za dohodnuté práce naviac stanovená ako cena obvyklá v mieste a čase uskutočňovania diela.
Pridať komentár
Zrušiť
Platobné podmienky.
Pridať komentár
Zrušiť
Cena má byť platená
Zvolte způsob hrazení ceny za dílo.
Prvú časť ceny za dielo vo výške
+ slovami
bez DPH sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť
dní odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nasledujúce časti ceny za dielo sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť v zálohových platbách, a to nasledovne:
Pridať komentár
Zrušiť
Zostávajúcu časť ceny diela sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi najneskôr do
dní po riadnom dokončení a odovzdaní diela a doručení konečnej faktúry.
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ je oprávnený neuhradiť splátku vo výške
% z celkovej ceny diela a to až do doby, kedy Zhotoviteľ odstráni všetky vady a nedorobky diela.
Pridať komentár
Zrušiť
Zhotoviteľ je povinný povinný vyúčtovať Objednávateľovi každú zálohu po dokončení tých častí diela, na ktorých financovanie bola záloha podľa rozpočtu poskytnutá. Ku dňu dokončenia celého diela vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi konečnú faktúru, v ktorej súhrne vyúčtuje všetky poskytnuté zálohy. Zhotoviteľ je oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi len výkony a dodávky, ktoré Objednávateľovi pri uskutočňovaní diela skutočne poskytol. Vyúčtovanie Zhotoviteľ uskutoční na základe cien dohodnutých v rozpočte. V prípade, ak to nebude možné vyúčtovanie Zhotoviteľ uskutoční podľa cien obvyklých v mieste a čase uskutočňovania diela.
Pridať komentár
Zrušiť
Zhotoviteľ je oprávnený pripočítať ku všetkým fakturovaným sumám čiastku zodpovedajúcu výške DPH podľa príslušných právnych predpisov účinných v čase fakturácie.
Pridať komentár
Zrušiť
Všetky platby je Objednávateľ povinný realizovať na bankový účet Zhotoviteľa (IBAN):
.
Pridať komentár
Zrušiť
Čas plnenia, súčinnosť Objednávateľa, odovzdanie a prevzatie diela.
Pridať komentár
Zrušiť
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s uskutočňovaním diela najneskôr do
dní odo dňa uhradenia čiastky podľa _____.
Pridať komentár
Zrušiť
Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo do
.
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na svoje náklady súčinnosť k uskutočňovaniu diela, a to:
Pridať komentár
Zrušiť
Zabezpečiť prístup na pozemok, na ktorom sa bude dielo uskutočňovať a to po celú dobu uskutočňovania diela;
Pridať komentár
Zrušiť
Zabezpečiť prípojku elektriny a vody na pozemku po celú dobu uskutočňovania diela. Spotrebovanú elektrinu a spotrebovanú vodu sa zaväzuje na podklade predloženého vyúčtovania uhradiť Zhotoviteľ.
Pridať komentár
Zrušiť
Zabezpečiť v prípade nejasností v stavebnej dokumentácii bezodkladnú konzultáciu s autormi tejto dokumentácie.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa k prevzatiu dokončeného diela alebo jeho časti najmenej
dní vopred. Zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie dokončených častí diela zápisom do stavebného denníka, ktorý spoločne vlastnoručne podpíšu. Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela ako celku potvrdia zmluvné strany obojstranne podpísaným odovzdávajúcim protokolom. Objednávateľ
oprávnený odmietnuť prevziať dielo alebo jeho časť pre drobné vady, ktoré sami o sobe a ani v spojení s inými vadami nebránia užívaniu diela alebo jeho časti funkčne alebo esteticky, ani jeho užívanie podstatným spôsobom neobmedzujú.
Pridať komentár
Zrušiť
Pokiaľ Objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať riadne a včas dokončené dielo alebo jeho časť platí vyvrátiteľná domnienka, že dokončené dielo alebo jeho časť Objednávateľ prevzal ku dňu, kedy tak mal podľa riadnej výzvy Zhotoviteľa učiniť. V prípadných pochybnostiach platí, že Objednávateľ prevzal dokončené dielo alebo jeho časť dňom kedy dielo alebo jeho časť začal fakticky užívať.
Pridať komentár
Zrušiť
Miestom odovzdania dokončeného diela alebo jeho časti je pozemok Objednávateľa, na ktorom sa dielo uskutočňovalo. Zhotoviteľ je povinný tento pozemok vypratať najneskôr do
dní odo dňa odovzdania diela, prípadne odo dňa, kedy boli po odovzdaní diela odstránené všetky vytknuté vady a nedorobky.
Pridať komentár
Zrušiť
Záruka.
Pridať komentár
Zrušiť
Zhotoviteľ
Objednávateľovi záruku, že stavebné časti diela budú mať vlastnosti stanovené touto Zmluvou vrátane jej príloh a v prípade ak takých niet, potom vlastnosti obvyklé.
rokov od odovzdania diela.
Pridať komentár
Zrušiť
Na technologické časti diela poskytuje Zhotoviteľ záruku v dĺžke trvania, ktorú mu poskytujú dodávatelia týchto technológií, najmenej však po dobu
rokov od odovzdania diela. Technologickou časťou diela sa rozumie najmä zdravotne technická inštalácia (inštalácia pre zásobovanie vodou a plynom a pre odvádzanie odpadových vôd) a elektroinštalácia.
Pridať komentár
Zrušiť
Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za vady diela, ktoré vzniknú mechanickým poškodením predmetu diela v čase po odovzdaní a prevzatí diela, zanedbaním pravidelnej údržby diela zo strany Objednávateľa alebo používaním diela v rozpore s jeho účelom alebo pokynmi a návodmi, ktoré Zhotoviteľ Objednávateľovi odovzdal spolu s odovzdaním diela.
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vady diela písomne a to bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady mohol pri riadnej a včasnej prehliadke diela a dostatočnej starostlivosti zistiť. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne potvrdiť prijatie oznámenia Objednávateľa o zistených vadách diela.
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vady diela písomne, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu prijatie oznámenia o vadách písomne potvrdiť. S odstraňovaním vád diela je Zhotoviteľ povinný začať do
dní odo dňa ich oznámenia a dokončiť ich odstránenie bezodkladne.
Pridať komentár
Zrušiť
Sankcie.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s dokončením diela ako celku, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z celkovej ceny diela vrátaneDPH za každý deň omeškania. Zhotoviteľ nie je povinný zmluvnú pokutu uhradiť v prípade ak hodnoverne preukáže, že včasnému dokončeniu diela dočasne alebo trvale zabránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle na jeho vôli. Touto prekážkou môže byť najmä nepriazeň počasia, ktorá znemožňuje riadne uskutočňovanie diela.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, ak sa dostane Zhotoviteľ do omeškania s odstraňovaním vád a/alebo nedorobkov diela a/alebo s vyprataním pozemku, na ktorom sa dielo uskutočňovalo, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každý deň omeškania.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou akejkoľvek peňažnej čiastky z dohodnutej ceny diela je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi
% z dlžnej čiastky vrátane DPH.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné pokutu podľa tejto Zmluvy sú splatné do 30 dní odo dňa, kedy oprávnená zmluvná strana písomne vyzvala povinnú zmluvnú stranu k ich úhrade. Zmluvné pokuty sa
oproti prípadnej náhrade škody.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s poskytnutím dohodnutej súčinnosti podľa tejto Zmluvy, alebo s platením akejkoľvek peňažnej čiastky podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený pozastaviť uskutočňovanie diela po dobu trvania omeškania Objednávateľa. Termíny zhotovenia diela a/alebo jeho častí sa automaticky predlžujú o dobu omeškania Objednávateľa.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie od zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, kedy to ustanovuje zákon alebo táto Zmluva. Odstúpenie od Zmluvy musí byť uskutočnené písomne a je účinné okamihom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od tejto Zmluvy zanikajú práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy pre dosiaľ nesplnenú časť záväzku, s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutú v príčinnej súvislosti s porušením Zmluvy, a s výnimkou zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom k povahe ustanovení majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade ak zanikne táto Zmluva inak ako splnením, nie je tým dotknuté vzájomné plnenie, ktoré si zmluvné strany riadne poskytli a prijali pred jej zánikom. Rovnako nie je dotknuté právo na úhradu dohodnutej ceny za takéto plnenie vrátane náhrady účelne vynaložených nákladov Zhotoviteľa a to za podmienok uvedených ďalších bodoch tohto článku.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si poskytnú vzájomnú súčinnosť k tomu, aby najneskôr do 14 dní odo dňa zániku tejto Zmluvy uskutočnili inventarizáciu všetkých vzájomných plnení poskytnutých k okamihu zániku tejto Zmluvy. Inventarizácia bude zahŕňať miestne šetrenie rozpracovanosti diela priamo v mieste plnenia. Každá zmluvná strana je oprávnená pribrať k miestnemu šetreniu súdneho znalca podľa vlastného výberu a vyhotoviť na mieste samom fotografie a/alebo videozáznam. V prípade ak sa niektorá zmluvná strana dostane do omeškania s poskytnutím súčinnosti k uskutočneniu inventarizácie podľa tejto Zmluvy, uhradí oprávnenej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
za každý deň omeškania.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverom inventarizácie bude vyčíslenie:
Pridať komentár
Zrušiť
ceny časti diela uskutočnenej Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy do okamihu zániku tejto Zmluvy, od ktorej budú odpočítané zálohy a dielčie platby uhradené zo strany Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa;
Pridať komentár
Zrušiť
ceny vecí, ktoré Zhotoviteľ k uskutočneniu diela účelne zabezpečil a odovzdal Objednávateľovi najneskôr ku dňu uskutočnenia inventarizácie.
Pridať komentár
Zrušiť
Pri vyčíslení budú zmluvné strany vychádzať z jednotkových cien dohodnutých rozpočtom. V prípade, ak neboli ceny v Zmluve dohodnuté platí, že Zhotoviteľ v zmysle bodu _____ uskutočnil časť diela a obstaral veci za cenu odsúhlasenú Objednávateľom v zápise o odovzdaní časti diela. V opačnom prípade za cenu obvyklú v mieste a čase uskutočňovania diela.
Pridať komentár
Zrušiť
Ostatné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Vlastníkom predmetu diela po celú dobu uskutočňovania diela je Objednávateľ.
Pridať komentár
Zrušiť
Vlastníkom materiálu a výrobkov určených k uskutočňovaniu diela sa Objednávateľ stáva okamihom
.
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ je oprávnený vstupovať na stavenisko
.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch, z ktorých, pričom každý rovnopis má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Pridať komentár
Zrušiť
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.