Vytvorte si Obchodné podmienky pre internetové aplikácie na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

.

Obchodné podmienky pre internetové aplikácie

.
Pridať komentár
Zrušiť
Vzájomné práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa vyplývajúce z užívania Aplikácie sa riadia týmito obchodnými podmienkami:
Pridať komentár
Zrušiť
Definícia.
Pridať komentár
Zrušiť
Majú užívatelia možnosť zriadzovať si vo vašej aplikácii užívateľské účty?
V týchto obchodných podmienkach:
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ“ je
, dátum narodenia
, s miestom podnikania
.
Pridať komentár
Zrušiť
Aplikácia“ znamená internetovú aplikáciu s názvom
, medzi ktorej hlavné funkcionality patrí
, a ktorá je dostupná z internetovej adresy
.
Pridať komentár
Zrušiť
VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluva“ znamená zmluvu uzatvorenú medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, ktorej predmetom je poskytnutie Licencie k užívaniu Aplikácie Užívateľom za podmienok uvedených v týchto VOP.
Pridať komentár
Zrušiť
Licencia“ znamená nevýhradnú licenciu k užívaniu Aplikácie za podmienok uvedených v týchto VOP.
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ“ znamená akákoľvek právnická alebo fyzická osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá používa Aplikáciu.
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľský účet“ znamená neverejnú časť Aplikácie, ktorá je užívateľovi prístupná po zadaní Prihlasovacích údajov.
Pridať komentár
Zrušiť
Prihlasovacie údaje“ znamenajú unikátnu kombináciu prihlasovacieho mena Užívateľa a hesla zvoleného Užívateľom, ktoré Užívateľ uloží do databázy Aplikácie pri vytváraní Užívateľského účtu prostredníctvom Aplikácie a/alebo hesla Užívateľovi automaticky vygenerovaného Aplikáciou.
Pridať komentár
Zrušiť
Proces uzatvorenia zmluvy o používaní Aplikácie.
Pridať komentár
Zrušiť
Bude užívateľ zaškrtávať checkbox, že súhlasí s obchodnými podmienkami?
V případě, že uživatel nebude zatrhávat checkbox, bude souhlas s VOP udělen pouhým kliknutím na příslušné tlačítko
Zobrazenie tlačítka s názvom „
“ v užívateľskom prostredí Aplikácie je návrhom na uzatvorenie Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.
Pridať komentár
Zrušiť
Kliknutie Užívateľa na tlačítko „
“ je bezvýhradným prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany Užívateľa a týmto úkonom je uzatvorená Zmluva.
Pridať komentár
Zrušiť
Kliknutím na pole (tzv. checkbox), ktoré obsahuje popis v znení „
“ a následným kliknutím na tlačítko v zmysle _____ Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP.
Pridať komentár
Zrušiť
Uzatvorením Zmluvy sa stávajú účinnými nasledujúce ustanovenia týchto VOP.
Pridať komentár
Zrušiť
Používanie Aplikácie.
Pridať komentár
Zrušiť
Akou formou ponúkate používanie Aplikácie?
Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok uvedených v Užívateľskom prostredí Aplikácie, najmä uvedených u daného typu Užívateľského účtu.
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ sa za udelenie Licencie zaväzuje Prevádzkovateľovi zaplatiť odmenu vo výške uvedenej v Užívateľskom prostredí Aplikácie.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ má právo poskytnúť plnenie Zmluvy (napr. sprístupniť danú časť alebo funkcionalitu Aplikácie) až v momente, kedy dôjde k zaplateniu odmeny za poskytnutie Licencie a ak nezaplatí Užívateľ za Licenciu odmenu v plnej výške v Prevádzkovateľom stanovenej lehote, inak ihneď, ruší sa Zmluva bez ďalšieho od počiatku.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ je po uplynutí doby trvania Licencie oprávnený plne a/alebo čiastočne zneprístupniť Užívateľský účet Užívateľa.
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ
zriadiť viac než jeden Užívateľský účet.
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ
právo udeliť tretej osobe podlicenciu k používaniu Aplikácie.
Pridať komentár
Zrušiť
Akékoľvek finančné plnenia realizované prostrednictvom Aplikácie alebo prostredníctvom platebnej brány propojenej s Aplikáciou, sa považuje za zaplatené pripísáním celej príslušnej čiastky na príslušný bankový účet Prevádzkovateľa.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ má právo Aplikáciu alebo jej časť
odstaviť, zmeniť a/alebo ju zneprístupniť z príslušnej internetovej adresy, a to
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ má právo na používanie Aplikácie za podmienok podľa Zmluvy v jej aktuálnej verzii dostupnej z príslušnej internetovej adresy.
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ sa zaväzuje pri používaní Aplikácie konať tak, aby jemu a ani Prevádzkovateľovi používaním Aplikácie nevznikla žiadna škoda.
Pridať komentár
Zrušiť
Databáza.
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ nemá právo prostredníctvom Aplikácie strojovo (najmä pomocou tzv. softwerových robotov) vyťažvať databázu spojenú s Aplikáciou.
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ a Prevádzkovateľ sa týmto dohodli, že akékoľvek údaje vložné Užívateľom do databázy Aplikácie sú časťou databázy zhromaždené Prevádzkovateľom a stávajú sa súčasťou databázy Prevádzkovateľa, bez toho, aby Užívateľovi vzniklo akékoľvek právo k databáze Aplikácie.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany s plným vedomím, zhodne prehlasujú a činia nesporným, že záznamy údajov v Aplikácii a v jej databáze, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a poradovo a sú chránení proti zmenám.
Pridať komentár
Zrušiť
Osobné údaje a cookies.
Pridať komentár
Zrušiť
Budete ukladať osobné údaje užívateľov vrátane cookies?
osobními údaji jsou např. emailová adresa, jméno, bydliště, telefonní číslo apod.
Súhlas Užívateľa s používaním súborou Cookies Prevádzkovateľom uvedený v Prílohe č. 1 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Súhlas Užívateľa s poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi uvedený v Prílohe č. 2 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Zodpovednosť za škodu.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ plne zodpovedá Užívateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Prevádzkovateľom Užívateľovi akýmkoľvek porušením povinnosti Prevádzkovateľa uvedenej v Zmluve alebo VOP.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmena VOP.
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ uzatvára Zmluvu v bežnom obchodnom styku s väčším počtom osôb a Zmluvy sú podľa svojho charakteru zaväzujúce dlhodobo k opätovným plneniam rovnakého druhu s odkazom na tieto VOP. Zmluvné strany činia nesporným, že z povahy záväzkov Prevádzkovateľa podľa týchto VOP vyplývá a už pred uzatvorením Zmluvy vyplývala rozumná potreba neskoršej zmeny týchto VOP.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Prevádzkovateľ môže tieto VOP v primeranom rozsahu zmeniť a zároveň sa dohodli, že zmena VOP bude Užívateľovi, ako druhej zmluvnej strane, oznámená prostreníctvom emailovej správy odoslanej na emailovú adresu zadanú Užívateľom do Aplikácie. Užívateľ má v takom prípade právo zmeny VOP odmietnuť a predmetný záväzok medzi ním a Prevádzkovateľom z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe jeden (1) kalendárny mesiac, ktorá začne plynúť deň následujúci po odoslaní oznámenia, o ktorej Zmluvné strany týmto zhodne prehlasujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného subjektu.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že dôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy k už existujúcemu Užívateľskému účtu (tj. k obnoveniu alebo predlženiu Užívateľského účtu), riadi sa takáto Zmluva VOP v znení ku dňu uzatvorenia takejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Povinné informácie pre spotrebiteľa.
Pridať komentár
Zrušiť
Tento článok VOP je účinný iba voči Užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom. Ustanovenia uvedené v tomto článku VOP sa nevzťahujú na podnikateľov – živnostníkov alebo obchodné spoločnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že:
Pridať komentár
Zrušiť
Adresa pre doručovanie písomností Prevádzkovateľovi je zhodná s vyššie uvedenou adresou sídla Prevádzkovateľa;
Pridať komentár
Zrušiť
Telefonický kontakt Prevádzkovateľa je
;
Pridať komentár
Zrušiť
Adresa Prevádzkovateľa pre doručovanie elektronickej pošty je
;
Pridať komentár
Zrušiť
Odmena Prevádzkovateľa za Licenciu je stanovená vrátane všetkých daní a poplatkov a jej výška a/alebo spôsob jej výpočtu je stanovený v Aplikácii;
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu za Licenciu, ak nie je Licencia poskytovaná bezodplatne, jedným zo spôsobov, ktorý je pri príslušnej možnosti uvedený v Užívateľskom prostredí Aplikácie;
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľovi
náklady na dodanie;
Pridať komentár
Zrušiť
K používaniu Aplikácie je potrebný prístup k siieti Internet a internetový prehliadač
;
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ má právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do
dní od prevzatia plnenia. Prevzatím plnenia sa rozumie poskytnutie Licencie.
Pridať komentár
Zrušiť
Vo vzťahu k Prevádzkovateľovi nevznikajú Užívateľovi žiadne náklady za použitie komunikačných prostriedkov na dialku.
Pridať komentár
Zrušiť
Údaje o uzatvorení Zmluvy vrátane týchto obchodných podmienok sú uložené v databáze Aplikácie a Užívateľ k nim má prístup prostredníctvom
.
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ má možnosť zistiť chyby kontrolou v Užívateľskom účte;
Pridať komentár
Zrušiť
Opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát možno vykonávať rovnako prostredníctvom Aplikácie a tam kde to Aplikácia neumožňuje, tak prostredníctvom technickej podpory, ktorej kontakt je uvedený v Aplikácii;
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ dodržuje všetky platné zákony Slovenskej republiky; žiadne ďalšie kódexy nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné;
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ nevyužíva žiadne prostriedky mimosúdneho riešenia sporov;
Pridať komentár
Zrušiť
Predmetom Zmluvy nie je dodanie tovaru, na Aplikáciu sa tak nevzťahujú ustanovenia o reklamácii; Zodpovednosť za zjavné alebo skryté vady Aplikácie, ktoré mala Aplikácia v dobe jej sprístupnenia Užívateľovi, možno uplatniť u Prevádzkovateľa za podmienok stanovených Zmluvou a týmito VOP;
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ je povinný dodržovať tieto VOP, ktoré sú taktiež súčasťou Zmluvy a rovnako je povinný dodržovať platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
Užívateľ sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Tieto VOP, ako aj Zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
Akékoľvek spory vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
Účinnosť.
Pridať komentár
Zrušiť
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa
.
Pridať komentár
Zrušiť

Súhlas s použitím osobných údajov

Ja,
Pridať komentár
Zrušiť
ako užívateľ internetovej aplikácie s názvom
dostupnej v sieti Internet z internetovej adresy
,
Pridať komentár
Zrušiť
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je _____, dátum narodenia _____, miestom podnikania _____ , IČO: , so sídlom (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli
:
Pridať komentár
Zrušiť
prevádzkovateľom;
Pridať komentár
Zrušiť
akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
Pridať komentár
Zrušiť
akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Tento súhlas je udelený na dobu
, a to na
.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre
Pridať komentár
Zrušiť
zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
Pridať komentár
Zrušiť
marketingové účely;
Pridať komentár
Zrušiť
poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
Pridať komentár
Zrušiť
zaradenie osobných údajov do databázy;
Pridať komentár
Zrušiť
sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa ust. § 28 a následne zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
Pridať komentár
Zrušiť
automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
Pridať komentár
Zrušiť
v písomnej podobe;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Pridať komentár
Zrušiť
Ako bude prejavovať používateľ súhlas?

doporučujeme pro jistotu kliknutím na tlačítko

Pridať komentár
Zrušiť
Súhlas je konkludentne poskytnutý otvorením(použitím) vyššie popísanej internetovej aplikácie.
Pridať komentár
Zrušiť

Súhlas so spracovaním súborov cookies

PRÍLOHA Č. 1.
Pridať komentár
Zrušiť
Čo sú súbory cookies.
Pridať komentár
Zrušiť
Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňuje internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne. Nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies sú dôležité, nakoľko bez nich by prechádzanie siete Internet bolo omnoho zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepší využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vaším potrebám. Súbory cookies používa takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky.
Pridať komentár
Zrušiť
Druhy súborov cookies.
Pridať komentár
Zrušiť
Dočasné súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prehliadania týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vašeho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna Vašeho prehliadača. Dočasné cookies sa po zatvorení prehliadača vymažú.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Váš počítač identifikovať, ak opakovane navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky Vašim potrebám.
Pridať komentár
Zrušiť
Využívanie súborov cookies.
Pridať komentár
Zrušiť
Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú pre svoju činnosť súbory cookies, teda Vaše súbory cookies, vrátane dočasných a trvalých, spracovávame.
Pridať komentár
Zrušiť
Tento súhlas je udelený na dobu
.
Pridať komentár
Zrušiť
Internetové prehliadače obvykle obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavení Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či celkom zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite nápovedu Vášho internetového prehliadača.
Pridať komentár
Zrušiť
Účel použitia súborv cookies.
Pridať komentár
Zrušiť
Používate pre meranie návštevnosti na Vašej internetovej stránke programy tretích strán (napr. Google Analytics)?
K personalizácií obsahu a reklám, k poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.
Pridať komentár
Zrušiť
Súbory cookies využívame, okrem účelu uvedeného v predchádzajúcom odstavci, len
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.