Vytvorte si Podnájomnú zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite ak si prenajímate byt alebo inú vec nie od vlastníka, ale od nájomcu, alebo ak ste nájomcom a chcete byt alebo inú vec prenajať ďalšej osobe.
  • Ak vec alebo jej časť prenajíma priamo vlastník, vytvorte si Nájomnú zmluvu. 
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Odovzdávací protokol. 

Zmluva o podnájme

Pridať komentár
Zrušiť
Chcem dať do podnájmu

Vyberte jednu z možností.

Chcem dať do podnájmu
Pridať komentár
Zrušiť
Táto zmluva o podnájme ( ďalej v texte len „Zmluva“) bola uzavretá nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo
Pridať komentár
Zrušiť
Trvale bytom
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej v texte ako „Prenajímateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvale bytom:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej v texte ako „Podnájomník“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Prenajímateľ a Podnájomník ďalej v texte spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
Pridať komentár
Zrušiť
Definícia.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve „Vec“ znamená:
Pridať komentár
Zrušiť
číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
zapísaný na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
, nachádzajúci sa na
stavby so súpisným číslom
zapísanej na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo
o výmere
druh pozemku
zapísaný na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“).
Pridať komentár
Zrušiť
Vyhlásenie.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ vyhlasuje, že vlastník Veci udelil súhlas s podnájmom Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ vyhlasuje, že má plné právo platne prenajať Vec podnájomníkovi.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájomník vyhlasuje, že si pred uzavretím tejto Zmluvy Vec prezrel a oboznámil sa so stavom Veci a v tomto stave Vec do podnájmu preberá.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ vyhlasuje, že Vec
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete, aby spolu s podnájomníkom užíval vec spolu s ním niekto iný ním určený

vhodné například pokud má jeden podnikatel pronajatu kancelář a chce ji dále sdílet s ostatními podnikateli

Prenajímateľ sa týmto zaväzuje prenechať podnájomníkovi Vec vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na dočasné užívanie a Podnájomník sa zaväzuje platiť za to Prenajímateľovi Nájomné.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájomník berie na vedomie, že
bude užívať Vec spolu s ním. Podnájomník je povinný strpieť obmedzenie v užívaní Veci prameniace zo skutočnosti, že bude Vec užívať spoločne s týmito ďalšími osobami.
Pridať komentár
Zrušiť
Účel podnájmu.
Pridať komentár
Zrušiť
Vec je prenajatá
Pridať komentár
Zrušiť
Predmetom podnikania v prenajatých priestoroch (Veci) bude
.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvanie Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájom Veci je dohodnutý na
, a to do
.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájom Veci začína dňa
.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomné.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájomník sa zaväzuje platiť za podnájom Veci nájomné vo výške
+ slovami
za každý
.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ
právo zvyšovat Nájomné o čiastku
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli, že suma za služby spojené s podnájmom Veci
súčasťou Nájomného (t.j. čiastky sú súčasťou jednej paušálnej sumy - nájomného), pričom platby za poskytované služby sa teda neúčtujú.
Pridať komentár
Zrušiť
Služby súvisiace s podnájmom.
Pridať komentár
Zrušiť
Dodávky elektriny zabezpečuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za dodávky elektriny
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
Dodávky vody a odvádzanie odpadových vôd zabezpečuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
Dodávky zemného plynu,
, zaisťuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za dodávky zemného plynu
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
Služby spojené so spoločnými časťami budovy vrátane údržby, čistenia, osvetlenie a prevádzky zariadenia
, zaisťuje
Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za služby súvisiace so spoločnými časťami budovy
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovanie pripojenia k internetu zabezpečuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za poskytovanie pripojenia k internetu
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ sa zaväzuje doručiť podnájomníkovi vyúčtovanie za služby zabezpečované Prenajímateľom v lehote
mesiacov od konca príslušného kalendárneho roka, najneskôr však v lehote
dní od skončenia podnájmu Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájomník sa zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi všetky nedoplatky za služby zabezpečované Prenajímateľom a Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť všetky preplatky za služby zabezpečované Prenajímateľom Podnájomníkovi. Nedoplatky a preplatky záloh za služby zabezpečované Prenajímateľom sú splatné v lehote.
dní od doručenia vyúčtovania za dané služby podnájomníkovi.
Pridať komentár
Zrušiť
Peňažná zábezpeka (kaucia).
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájomník sa zaväzuje poskytnúť Prenajímateľovi zábezpeku (kauciu) vo výške
+ slovami
(ďalej v texte ako „Zábezpeka“).
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ má právo použiť Zábezpeku na pokrytie akejkoľvek škody na Veci spôsobenej podnájomníkom alebo tretími osobami, ktorým Podnájomník umožnil užívanie Veci a / alebo na úhradu akýchkoľvek finančných záväzkov Podnájomníka voči Prenajímateľovi podľa tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ je povinný vrátiť podnájomníkovi Zábezpeku pri skončení podnájmu Veci. Prenajímateľ má právo započítať proti Zábezpeke svoje pohľadávky voči podnájomníkovi vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájomník má právo na úroky zo Zábezpeky od jej poskytnutia do jej vrátenia alebo spotrebovania vo výške zákonnej sadzby.
Pridať komentár
Zrušiť
Platobné podmienky.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájomník sa zaväzuje platiť Nájomné
najneskôr
den
za ktorý je Nájomné platené.
Pridať komentár
Zrušiť
Zálohy a / alebo pevná cena za služby uvedené v článku _____ tejto Zmluvy sú splatné spolu s Nájomným a budú platené spolu s Nájomným za daný kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomné za prvý mesiac podnájmu Veci podľa tejto Zmluvy je splatné v hotovosti pri uzatvorení tejto Zmluvy. Podpisom tejto Zmluvy Zmluvné strany potvrdzujú odovzdanie a prevzatie daného Nájomného.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájomník
Zábezpeku
.
Pridať komentár
Zrušiť
Všetky finančné plnenia platené Prenajímateľovi v hotovosti budú zaplatené na vyššie uvedenej adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
O odovzdaní a prevzatí akéhokoľvek finančného plnenia plateného v hotovosti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci jeho odovzdania.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevzatie Veci Podnájomníkom.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ je povinný odovzdať Vec Podnájomníkovi
podľa odstavca _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ odovzdá Podnájomníkovi spolu s Vecou
ks kľúčov k Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
O predaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Podnájomníkom. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stav meračov energií a vody.
Pridať komentár
Zrušiť
Odovzdanie Veci späť Prenajímateľovi.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájomník je povinný odovzdať Vec Prenajímateľovi najneskôr posledný deň podnájmu podľa tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Prenajímateľovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stavy meračov energií a vody.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájomník spolu s vecou odovzdá Prenajímateľovi všetky kľúče k Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak neodovzdá Podnájomník Vec späť Prenajímateľovi najneskôr posledný deň trvania podnájmu, má Prenajímateľ právo do Veci vstúpiť, a to aj v prípade pokiaľ mu v tom bráni prekážka, najmä má Prenajímateľ právo otvoriť uzamknuté dvere, vysťahovať veci Podnájomníka a vymeniť zámky na dverách, k čomu týmto Podnájomník Prenajímateľovi udeľuje súhlas.
Pridať komentár
Zrušiť
Veci Podnájomníka, ktoré Prenajímateľ vysťahuje z veci podľa ods. _____ tejto Zmluvy má Prenajímateľ právo na náklady Podnájomníka uskladniť a Podnájomník sa zaväzuje za toto uskladnenie vecí Prenajímateľovi nahradiť všetky náklady, ktoré mu tým vzniknú.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany týmto zriaďujú záložné právo v prospech Prenajímateľa ku všetkým hnuteľným veciam Podnájomníka umiestnených odo dňa vzniku záložného práva až po jeho zánik vo Veci na zabezpečenie všetkých budúcich pohľadávok Prenajímateľa za Podnájom prameniacich z tejto Zmluvy, najmä pohľadávok na zaplatenie nájomného a / alebo služieb súvisiacich s podnájmom podľa tejto zmluvy. Záložné právo vzniká prvým dňom omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky podľa predchádzajúcej vety a zaniká úplným zaplatením všetkých splatných pohľadávok.
Pridať komentár
Zrušiť
Zabezpečenie záložným právom podľa odseku _____ tejto Zmluvy sa poskytuje na zabezpečenie pohľadávky do maximálnej súhrnnej výšky
+ slovami
.
Pridať komentár
Zrušiť
Veci Podnájomníka, ku ktorým vznikne Prenajímateľovi záložné právo podľa toho článku a ktoré má Prenajímateľ v držbe, hlavne ním vysťahované a uskladnené veci Podnájomníka, má Prenajímateľ právo speňažiť spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
Pridať komentár
Zrušiť
Výpoveď podnájmu.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak poruší Podnájomník svoju povinnosť závažným spôsobom, má Prenajímateľ právo vypovedať podnájom bez výpovednej doby a požadovať, aby mu Podnájomník bez zbytočného odkladu Vec odovzdal, najneskôr však do jedného mesiaca od skončenia podnájmu.
Pridať komentár
Zrušiť
Výpovedná doba je
a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájom Veci končí uplynutím výpovednej doby.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájom končí spoločne s nájmom Veci. Ak končí nájom Veci, oznámi to Prenajímateľ Podnájomníkovi s uvedením rozhodujúcich skutočností, ktoré sú najmä deň skončenia nájmu Veci a prípadne aj dĺžka výpovednej doby a začiatok jej plynutia.
Pridať komentár
Zrušiť
Spolubývajúci.
Pridať komentár
Zrušiť
V rámci podnájmu Veci podľa tejto Zmluvy má Podnájomník právo umožniť užívanie Veci
nižšie uvedeným (uvedenému) spolubývajúcim (spolubývajúcemu):
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
, dátum narodenia:
, trvale bytom
.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ si týmto vyhradzuje právo udeliť súhlas s prijatím nového člena do Podnájomníkovej domácnosti za podmienok ustanovených v zákone. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Podnájomník nemá právo umožniť užívanie Veci tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa podľa tohto odseku.
Pridať komentár
Zrušiť
Ďalší podnájom.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájomník
právo zriadiť tretej osobe užívacie právo (podnájom) k Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
Ďalšie práva a povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Podnájomník je po dobu trvania podnájmu povinný zabezpečovať upratovanie spoločných častí domu podľa vnútorného rozpisu.
Pridať komentár
Zrušiť
Bežnú údržbu Veci a drobné opravy súvisiace s užívaním Veci je povinný vykonať a uhradiť
.
Pridať komentár
Zrušiť
Spolu s Vecou odovzdáva Prenajímateľ Podnájomníkovi na užívanie nasledujúce vybavenie:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že podnájom Veci podľa tejto Zmluvy
zapísaný v katastri nehnuteľností (ako vo verejnom registri).
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle aj význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa aj iné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, týkajúce sa tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť menená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že je dohodnutá slobodne.
Pridať komentár
Zrušiť
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.