Vytvorte si Dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použijete, pokiaľ zamestnanec prichádza do styku napr. s peniazmi (má na staorsti pokladňu) alebo s iným tovarom a ceninami.
  • Osobitosťou zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti zamestnanca, je skutočnosť, že v tomto prípade platí prezumpcia viny zamestnanca, ktorý je povinný uhradiť celú skutočnú škodu. 
  • Dohoda o hmotnej zodpovednosti,  musí byť uzatvorená písomne, inak  je neplatná. Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa najčastejšie uzatvára mimo pracovnej zmluvy, nie je však vylúčené, aby bola včlenená aj priamo do pracovnej zmluvy.
  • Používajte iba pre zamestnanca. Právnu úpravu k tejto dohode nájdete v § 182 a nasl. zákonná č. 311/2001 Z. z., zákonník práce tu.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

TÁTO DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
IČO:
Pridať komentár
Zrušiť
Miesto podnikania:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej spoločne ako „Zamestnávateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej spoločne ako „Zamestnanec“)
Pridať komentár
Zrušiť
(Zamestnávateľ a Zamestnanec ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet.
Pridať komentár
Zrušiť
Zamestnanec preberá uzavretím tejto dohody za ďalej uvedených podmienok zodpovednosť za vzniknutý schodok na zverených hodnotách Zamestnávateľa, ktoré je povinný vyúčtovať. Schodkom sa rozumie rozdiel medzi hodnotami, ktoré boli Zamestnancovi zverené na vyúčtovanie a hodnotami, ktoré boli skutočne vyúčtované, t. j. rozdiel medzi údajmi v účtovnej evidencii, o ktorý je skutočný stav nižší ako stav účtovný.
Pridať komentár
Zrušiť
Zverenými hodnotami sa rozumie hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, s ktorými má Zamestnanec možnosť osobne disponovať po celú dobu, po ktorú mu boli zverené.
Pridať komentár
Zrušiť
Spoluzodpovednosť.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že Zamestnanec bude na pracovisku s ostatnými zamestnancami, preberá uzatvorením tejto dohody za ďalej uvedených podmienok spoluzodpovednosť za vzniknutý schodok na zverených hodnotách Zamestnávateľa, ktoré je povinný vyúčtovať.
Pridať komentár
Zrušiť
Zamestnanec preberá spoluzodpovednosť
na danom pracovisku.
Pridať komentár
Zrušiť
Inventarizácia.
Pridať komentár
Zrušiť
Inventarizácia sa vykoná pri uzatvorení tejto dohody, pri jej zániku, pri preradení Zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.
Pridať komentár
Zrušiť
Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami, pri skončení všetkých týchto dohôd, pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov, pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu, na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve, pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil, alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou.
Pridať komentár
Zrušiť
Zodpovednosť.
Pridať komentár
Zrušiť
Zamestnanec zodpovedá za schodok na zverených hodnotách a je povinný schodok nahradiť v plnej výške. Tejto zodpovednosti sa Zamestnanec zbaví celkom alebo z časti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo z časti bez jeho zavinenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Výška podielu náhrady jednotlivými zamestnancami v prípade spoločnej hmotnej zodpovednosti sa riadi ustanovením § 189 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie.
Pridať komentár
Zrušiť
Zamestnanec môže od uzavretej dohody odstúpiť, ak vykonáva inú prácu, je preradený alebo preložený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo pokiaľ Zamestnávateľ v dobe do 15 kalendárnych dní od obdržania jeho písomného upozornenia, neodstráni nedostatky v jeho pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami. Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti môže Zamestnanec od dohody o zodpovednosti taktiež odstúpiť, ak je na pracovisko zaradený iný Zamestnanec alebo iný vedúci alebo jeho zástupca. Odstúpenie musí byť oznámené Zamestnávateľovi písomne.
Pridať komentár
Zrušiť
Zánik Dohody.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Dohoda o zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách zaniká dňom zániku účinnosti
uzatvorenej medzi Zamestnancom a Zamestnávateľom dňa
alebo dňom, kedy bolo odstúpenie od tejto dohody doručené Zamestnávateľovi, alebo v deň, ktorý je v odstúpení od tejto dohody uvedený.
Pridať komentár
Zrušiť
Prehlásenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Zamestnávateľ a Zamestnanec prehlasujú, že na pracovisku Zamestnanca nie sú žiadne nedostatky v jeho pracovných podmienkach, ktoré by sťažovali riadny výkon jeho práce a mohli tak ovplyvniť vznik škody a schodku. Zamestnanec je povinný riadne opatrovať zverené hodnoty, robiť všetky opatrenia potrebné k tomu, aby sa predišlo škode a schodku a ihneď upozorniť na akékoľvek zistené nedostatky svojho priameho nadriadeného. Zamestnávateľ je povinný ohlásené a zistené nedostatky odstrániť v určenej lehote.
Pridať komentár
Zrušiť
Zamestnanec prehlasuje, že bol riadne poučený o svojich pracovných úlohách a dôsledkoch vyplývajúcich z tejto dohody a že bol oboznámený s príslušnými účtovnými a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi výkon jeho predmetnej práce.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 182 a nasl. zák. č. 311/2001 Z. z., Zákoník práce, v znení neskorších právnych predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Dohode, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Dohody.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelený od ostatného obsahu tejto Dohody.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Dohoda predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvných strán vo vzťahu k predmetu tejto Dohody a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Dohody.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Dohoda môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Dohody.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Dohody.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne a vážne.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.