Vytvorte si Súhlas s použitím osobných údajov na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

  • Použite pokiaľ potrebujete od osôb získať osobné údaje a nakládať s nimi.
  • Nevyhnutné taktiež pre prevádzkovateľov internetových aplikácii a stránok (vrátane e-shopov).
  • Mal by Vás v tejto súvislosti zaujímať aj súhlas s použitím súborov cookies.
  • Prípadne si môžete rovno vytvoriť celé obchodné podmienky. 
  • Zákonnu úpravu týkajúcu sa tohoto dokumentu nájdete tu

Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Ja,
Pridať komentár
Zrušiť
, dátum narodenia
, trvale bytom
Pridať komentár
Zrušiť
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR" a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“), súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je:
, dátum narodenia
, trvalý pobyt
(ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli
:
Pridať komentár
Zrušiť
prevádzkovateľom;
Pridať komentár
Zrušiť
akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
Pridať komentár
Zrušiť
akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Tento súhlas je udelený na dobu
.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre.
Pridať komentár
Zrušiť
zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
Pridať komentár
Zrušiť
marketingové účely;
Pridať komentár
Zrušiť
poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
Pridať komentár
Zrušiť
zaradenie osobných údajov do databázy;
Pridať komentár
Zrušiť
sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
Pridať komentár
Zrušiť
automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
Pridať komentár
Zrušiť
v písomnej podobe;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
.
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________.
Pridať komentár
Zrušiť
_____.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.