Vytvorte si Sprostredkovateľskú zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Polák Csikyová, advokátka

Inštrukcie

  • Použijte pokiaľ pre niekoho sprostredkovávate uzatvorenie zmluvy (obchodu) za províziu. 
  • Pokiaľ potrebujete uzavrieť zmluvu s obchodným zástupcom, ktorý bude pre Vás sprostredkovávať obchody dlhodobo, použite Zmluvu o obchodnom zastúpení. 
  • Pokiaľ potrebujete len zariadiť najakú záležitosť, môže sa Vám hodiť Príkazná (mandátna) zmluva. 
  • Zákonnú úpravu týkajúcí sa tejto zmluvy nájdete tu.

Sprostredkovateľská zmluva

Predmetom sprostredkovanej zmluvy je
Pridať komentár
Zrušiť
Záujemca je v pozícii
Pridať komentár
Zrušiť
TÁTO SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Sprostredkovateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Záujemca“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Sprostredkovateľ a Záujemca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
Ide o vec
Pridať komentár
Zrušiť
Provízia patrí za
Pridať komentár
Zrušiť
Definícia
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve „Sprostredkovaná zmluva“ znamená zmluvu, ktorú si Záujemca praje uzavrieť. Ďalej v texte aj „Sprostredkovaná zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve „Budúca Sprostredkovaná zmluva“ znamená zmluvu, na základe ktorej sa jedna strana zaväzuje uzavrieť po vyzvaní v dohodnutej lehote, inak do jedného roka, Sprostredkovanú zmluvu.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve „Uzatvorenie zmluvy“ znamená uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej Sprostredkovanej zmluvy medzi Záujemcom a
.
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Predmetom Sprostredkovanej zmluvy je predaj veci.
Pridať komentár
Zrušiť
Záujemca má v úmysle predať tretej osobe
(ďalej len „Vec“ v príslušnom gramatickom tvare).
Pridať komentár
Zrušiť
Vecou je v zmysle tohoto článku
:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Bližší popis veci je nasledujúci:
Pridať komentár
Zrušiť
byt o velikosti
+
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Skutočnosti, ktoré majú zo strany Záujemcu rozhodný význam pre uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy, sú tieto:
Pridať komentár
Zrušiť
kúpna cena nebude
než
+ slovami
.
Pridať komentár
Zrušiť
platcom dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí bude kupujúcí.
Ze zákona je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % prodávající.
Pridať komentár
Zrušiť
kúpna cena bude uhradená využitím úschovy.
Pridať komentár
Zrušiť
bližšie podrobnosti ohľadne lokality, okolia, dispozície, výmery, stavu, prípadne vybavenia:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Skutočnosti, ktoré majú zo strany Sprostredkovateľa rozhodný význam pre jeho rozhodovanie o uzatvorení Sprostredkovanej zmluvy, sú tieto:
Pridať komentár
Zrušiť
Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že Záujemcovi sprostredkuje uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej sprostredkovanej zmluvy a Záujemca sa zaväzuje za to zaplatiť Sprostredkovateľovi Províziu.
Pridať komentár
Zrušiť
Sprostredkovateľ sa ďalej zaväzuje, že:
Pridať komentár
Zrušiť
dohodne a uskutoční prehliadky.
Pridať komentár
Zrušiť
zabezpečí inzerciu a propagáciu.
Pridať komentár
Zrušiť
vyhotoví potrebnú fotodokumentáciu pre prezentáciu.
Pridať komentár
Zrušiť
obstará všetkú komunikáciu (telefonáty, e-maily a osobný kontakt) s tretími osobami.
Pridať komentár
Zrušiť
zabezpečí prostredníctvom ním zvolenej advokátskej kancelárie spísanie Sprostredkovanej zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
zabezpečí prostredníctvom ním zvolenej advokátskej kancelárie úschovu peňažných prostriedkov.
Pridať komentár
Zrušiť
zabezpečí odovzdanie nehnuteľných vecí a za tým účelom vyhotoví odovzdávajúci protokol.
Pridať komentár
Zrušiť
na žiadosť Záujemcu mu uvedie údaje potrebné k posúdeniu dôveryhodnosti osoby, s ktorou mu uzatvorenie zmluvy navrhuje.
Pridať komentár
Zrušiť
Záujemca sa zaväzuje, že:
Pridať komentár
Zrušiť
umožní prehliadky predmetu sprostredkovania.
Pridať komentár
Zrušiť
poskytne Sporstredkovateľovi potrebnú súčinnosť, informácie a podklady, ktoré sú dôležité k riadnemu plneniu zmluvných záväzkov.
Pridať komentár
Zrušiť
bude uvádzať Sprostredkovateľovi akékoľvek nové okolnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
nezaťaží predmetné veci záložným právom, vecným bremenom alebo akýmkoľvek iným právom (najmä právom nájomným alebo obdobným právom) v prospech tretej osoby, s výnimkou tých zaťažení, ktoré budú dohodnuté s potencionálnym záujemcom v Sprostredkovanej zmluve alebo v ich prospech.
Pridať komentár
Zrušiť
po dobu účinnosti tejto Zmluvy neuzavrie s inou treťou osobou obdobnú zmluvu, účel ktorej bude totožný alebo obdobný s touto Zmluvou.
Pridať komentár
Zrušiť
Sprostredkovanú zmluvu uzavrie iba s tretími osobami, ktoré mu budú prezentované Sprostredkovateľom, a to za účasti Sprostredkovateľa, a že nebude vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu Sprostredkovanej zmluvy bez účasti Sprostredkovateľa.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Záujemca výslovne prehlasuje, že na predmete Sprostredkovanej zmluvy neviaznu žiadne dlhy, záložné práva, vecné bremená alebo akékoľvek iné práva (najmä/nielen právo nájomné alebo obdobné právo) v prospech tretích osôb, okrem tých, ktoré záujemca výslovne uviedol v tejto Zmluve. Ďalej prehlasuje, že voči jeho osobe nie je vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, ani mu nie je známe, že by bol podaný návrh na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania. Ďalej prehlasuje, že na jeho majetok nie je ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, alebo oddlženie. Ďalej prehlasuje, že neexistuje žiadne právoplatné a vykonateľné súdne prípadne iné rozhodnutie, na základe ktorého by mohlo dôjsť k nútenému výkonu tohoto rozhodnutia, prípadne k začatiu exekúcie a že mu nie je známe, že by voči nemu bolo zahájené akékoľvek konanie týkajúce sa výkonu rozhodnutia prípadne exekučné konanie.
Pridať komentár
Zrušiť
Provízia
Pridať komentár
Zrušiť
Provízia Sprostredkovateľa je stanovená
, a to
+ slovami
(ďalej ako „Provízia“ v príslušnom gramatickom tvare).
Pridať komentár
Zrušiť
K Provízii ďalej patrí DPH v zákonom stanovenej výške.
Pridať komentár
Zrušiť
Sprostredkovateľ má popri Provízii právo aj na náhradu nákladov spojených so sprostredkovaním v zmysle tejto Zmluvy. Provízia podľa predchádzajúcich bodov tohto článku tieto náklady nezahŕňa.
Pridať komentár
Zrušiť
Platobné podmienky
Pridať komentár
Zrušiť
Provízia má byť zaplatená
Zájemca sa zaväzuje zaplatiť Sprostredkovateľovi Províziu alebo akúkoľvek jej časť
na vyšie uvedenej adrese Sprostredkovateľa, a to v lehote splatnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Provízia je splatná
dní od
Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej sprostredkovanej zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
O zaplatení Provízie alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Provízie.
Pridať komentár
Zrušiť
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške
% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvanie Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
,
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvu
zrušiť písomným oznámením druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
Na právo Sprostredkovateľa na Províziu nemá vplyv ak bola zmluva, ku ktorej sa vzťahovala činnosť Sprostredkovateľa uzatvorená alebo splnená až po zániku záväzku zo Sprostredkovateľskej zmluvy. V takom prípade je Záujemca povinný Sprostredkovateľa o takom uzatvorení alebo splnení bezodkladne informovať.
Pridať komentár
Zrušiť
Povinnosť mlčanlivosti
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámila v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Pridať komentár
Zrušiť
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Pridať komentár
Zrušiť
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany ani kontakty na ne,
Pridať komentár
Zrušiť
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
spôsob fungovania spoločnosti druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej len „Dôverná informácia“ v príslušnom gramatickom tvare).
Pridať komentár
Zrušiť
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 6.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy:
Pridať komentár
Zrušiť
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Pridať komentár
Zrušiť
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Pridať komentár
Zrušiť
sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
je to podľa akejkoľvej zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia verejne dostupné.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas k tomu, aby ich druhá Zmluvná strana uvádzala ako svojho zákazníka a/alebo obchodného partnera.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvná pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Záujemca dostane do omeškania so zaplatením Provízie podľa čl. 3 tejo Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Provízie.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že Záujemca poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. 2.9 tejto Zmluvy, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Sprostredkovateľ je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa porušenia danej povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa prehlásenie učinené Záujemcom v čl. 2.10 tejto Zmluvy ukáže nepravdivým, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Sprostredkovateľ je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odsupiť. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa, kedy vyjde najavo nepravdivosť Záujemcových prehlásení.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že Sprostredkovateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa čl. 2.8 tejto Zmluvy, vzniká Sprostredkovateľovi povinnosť zaplatiť Záujemcovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Záujemca je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odsupiť. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa porušenia danej povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že Záujemca poruší povinnosť informovať podľa čl. 5.3 tejto Zmluvy, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa, kedy sa o porušení danej povinnosti Sprostredkovateľ dozvedel.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade vzniku nároku Sprostredkovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká táto povinnosť všetkým osobám, ktoré túto Zmluvu uzatvárajú na strane Záujemcu a to spoločne a nerozdielne.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť menená písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 1 (jeden) rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že táto Zmluva je dojednaná slobodne a vážne na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Polák Csikyová, advokátka
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.