Vytvorte si Zmluvu o pôžičke na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite, pokiaľ si požičiavate peniaze alebo niekomu požičiavate peniaze.
  • Ak ste už niekomu požičali peniaze, ale dlžník nezaplatil včas, môžete použiť Uznanie dlhu.
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Odovzdávací protokol o odovzdaní peňazí.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o pôžičke

Táto zmluva o pôžičke (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená podľa ustanovenia § 657 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany - veriteľ:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno a priezvisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Veriteľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany - dlžník:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno a priezvisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Dlžník“)
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete, aby ďalšia osoba ručila za splatenie Pôžičky?
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Ručiteľom bude
Pridať komentár
Zrušiť
Meno a priezvisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Ručiteľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Veriteľ a Dlžník a Ručiteľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu zmluvy o pôžičke:
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Veriteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške
EUR (ďalej ako „Pôžička“) a Dlžník sa zaväzuje Veriteľovi Pôžičku vrátiť, to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
Odovzdanie Pôžičky.
Pridať komentár
Zrušiť
Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi Pôžičku
.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevzatie Pôžičky Dlžníkom potvrdzujú Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Účel.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ poskytuje Dlžníkovi Pôžičku
.
Pridať komentár
Zrušiť
Úroky.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli, že Pôžička sa poskytuje
.
Pridať komentár
Zrušiť
Vrátenie Pôžičky.
Pridať komentár
Zrušiť
Pôžička má byť vrátená
Vyberte jednu z možností.
Dlžník sa zaväzuje vrátiť Veriteľovi pôžičku najneskôr do
na vyššie uvedenej adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
O vrátení Pôžičky bude Zmluvnými stranami napísaný a podpísaný osobitný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci vrátanie Pôžičky.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvná pokuta.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Dlžník dostane do omeškania s vrátením Pôžičky podľa ustanovenia _____ tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného vrátenia Pôžičky.
Pridať komentár
Zrušiť
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu
na vyššie uvedenej adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
O zaplatení zmluvnej pokuty bude Zmluvnými stranami napísaný a podpísaný osobitný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie zmluvnej pokuty.
Pridať komentár
Zrušiť
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu najneskôr do
dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Veriteľa k zaplateniu zmluvnej pokuty Dlžníkovi.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien.
Pridať komentár
Zrušiť
Ručenie.
Pridať komentár
Zrušiť
Ručiteľ Veriteľovi záväzne vyhlasuje, že ak Dlžník nesplní svoju povinnosť špecifikovanú v odstavci _____ vyššie uvedenej Zmluvy (teda povinnosť vrátiť Pôžičku Veriteľovi) vyššie uvedenej Zmluvy (teda zaplatiť Veriteľovi úroky z Pôžičky) a v článku _____ vyššie uvedenej Zmluvy (teda zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu), ani potom, čo ho na to Veriteľ písomne vyzval, potom Ručiteľ bezpodmienečne a v plnej výške uspokojí Veriteľa, teda uhradí (splní) každý vyššie špecifikovaný peňažný záväzok Dlžníka vyplývajúci zo Zmluvy, a to vrátane jeho príslušenstva (pokiaľ vznikne), s ktorého zaplatením sa Dlžník dostane do omeškania.
Pridať komentár
Zrušiť
Veriteľ vyslovuje svoj súhlas s ručením Ručiteľa podľa ručiteľského vyhlásenia uvedeného v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jednoznačne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
Pridať komentár
Zrušiť
Na dôkaz čoho zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Pridať komentár
Zrušiť
V
dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Ručiteľ:
Pridať komentár
Zrušiť
V
dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.