Vytvorte si Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Polák Csikyová, advokátka

Inštrukcie

  • Použite pokiaľ si potrebujete zabezpečiť v budúcnosti právo kúpiť alebo predať nehnuteľnosť, vozdilo aleboe akékoľvek iné veci alebo práva. Obsahuje aj vzor samotnej kúpnej zmluvy.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Pridať komentár
Zrušiť
TÁTO ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ V NIŽŠIE UVEDENÝ DEŇ, MESIAC A ROK MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalý pobyt:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Budúci predávajúci“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalý pobyt:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Budúci kupujúci“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Budúci predávajúci a Budúci kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY MEDZI SEBOU DOHODLI NASLEDUJÚCU:
Pridať komentár
Zrušiť
Definícia.
Pridať komentár
Zrušiť
Je uzavretie Kúpnej zmluvy viazané na splnenie podmienky?
V tejto zmluve:
Pridať komentár
Zrušiť
Podmienka“ znamená
;
Pridať komentár
Zrušiť
Kúpna zmluva“ znamená Kúpna zmluva, ktorej text tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť.
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Kto má právo vyzvať k uzavretiu kúpnej zmluvy ?
Budúci kupujúci má právo písomne vyzvať Budúceho predávajúceho na uzaretie Kúpnej zmluvy v lehote
kalendárnych dní odo dňa, kedy sa Budúci kupujúci dozvie o splnení podmienky.
Pridať komentár
Zrušiť
Lehota na uskutočnenie výzvy sa považuje za zachovanú, ak bude výzva najneskôr v posledný deň lehoty podaná poštovému prepravcovi (držiteľovi poštovej licencie) na doručenie.
Pridať komentár
Zrušiť
Budúci predávajúci je povinný vyhovieť výzve Budúceho kupujúceho podľa odst. 2.1 tejto Zmluvy, dostaviť sa v stanovenom čase k uzavretiu Kúpnej zmluvy a Kúpnu zmluvu uzavrieť.
Pridať komentár
Zrušiť
Ďalšie práva a povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Budúci predávajúci je povinný sa po dobu trvania tejto Zmluvy zdržať prevodu veci, ktorá je predmetom Zmluvy v prospech tretej osoby, ako aj nezaťažovať ju žiadnym právom v prospech tretích osôb, predovšetkým záložným právom alebo obdobným právom.
Pridať komentár
Zrušiť
Výzva podľa odst. 2.1 tejto Zmluvy musí byť uskutočnená písomne a musí byť doručená určenej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli, že miesto a čas uzavretia Kúpnej zmluvy bude určený vo výzve uskutočnenej podľa odst. 2.1 tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu poskytnúť všetkú potrebnú súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy, predovšetkým pri uzatvorení Kúpnej zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Zánik Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, ak zmluvná podmienka nebude splnená najneskôr do
, majú obe zmluvné strany právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, ak márne uplynula lehota na uskutočnenie výzvy ustanovená v odst. 2.1 tejto Zmluvy, zmluva zaniká nasledujúcim dňom po márnom uplynutí lehoty na uskutočnenie výzvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak napriek riadne uskutočnenej výzve oprávnenej Zmluvnej strany na uzavretie Zmluvy v dohodnutej lehote nedôjde k uzavretiu Zmluvy, má oprávnená Zmluvná strana právo sa do jedného roka od uplynutia lehoty na uzavretie Zmluvy domáhať sa na súde, aby vyhlásenie vôle povinnej Zmluvnej strany bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Márnym uplynutím tejto lehoty, právo na uzavretie Zmluvy zanikne.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvná pokuta.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, ak sa Budúci predávajúci aj napriek riadne doručenej výzve nedostaví na uzavretie Kúpnej zmluvy v mieste a čase podľa odst. 3.3 tejto Zmluvy a/alebo sa dostaví, avšak neuzavrie s Budúcim kupujúcim Kúpnu zmluvu, zaväzuje sa Budúci predávajúci zaplatiť Budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške
% z Kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy za každý deň omeškania až do uzavretia Kúpnej zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Vyššia moc.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa zbavujú zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy počas trvania vyššej moci za predpokladu, že nebolo možné od nich spravodlivo požadovať, aby nesplneniu povinností z tejto Zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci predišli.
Pridať komentár
Zrušiť
Na účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považuje každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie záväzkov z tejto Zmluvy a ktorú nebolo možné v čase vzniku tejto Zmluvy predvídať. Za vyššiu moc sa podľa tejto Zmluvy považuje predovšetkým prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, záplavy,vojna, štrajk alebo iná udalosť, ktorá je mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
Počas pôsobenia vyššej moci a to až do odstránenia následkov vyššej moci nie sú Zmluvné strany povinné plniť záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam slova v množnom čísle a naopak, a význam slova vyjadrujúci určitý rod rovnako zahŕňa ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané výlučne pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymožiteľnosť, či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť menená písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch každý s platnosťou orginálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 jeden rovnopis.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zmluvná strana znáša svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvorená slobodne, vážne, ako aj bez nátlaku.
Pridať komentár
Zrušiť
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJ PODPIS
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť

Príloha č. 1 - Kúpna zmluva

VZOR:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko: _____
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Predávajúci“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Meno: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko: _____
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Kupujúci“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem previesť
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem previesť
Pridať komentár
Zrušiť
Definícia.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem previesť
V tejto Zmluve „Vec“ znamená:
Pridať komentár
Zrušiť
číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
, nachádzajúci sa na
stavby
zapísanej na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo
o výmere
druh pozemku
zapísaný na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“).
Pridať komentár
Zrušiť
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti
zapísaný na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie.
Pridať komentár
Zrušiť
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
zapísaný na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Vyhlásenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
Predávajúci vyhlasuje, že Vec nie je zaťažená žiadnymi právami tretích osôb, najmä na Veci neviazne žiadne záložné právo s výnimkou zákonného záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci vyhlasuje, že si Vec riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Veci pred uzavretím tejto Zmluvy. Pridať ďalšie vyhlásenie
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Predávajúci týmto predáva Kupujúcemu Vec vrátane všetkých súčastí a príslušenstva a Kupujúci prijíma Vec do svojho výlučného vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu za Vec Kúpnu cenu.
Pridať komentár
Zrušiť
Popis a rozloha.
Pridať komentár
Zrušiť
Byt pozostáva z
obytnej(ých) miestnosti(í) a príslušenstva.
Pridať komentár
Zrušiť
Príslušenstvom bytu je
.
Pridať komentár
Zrušiť
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybvenie, a to
.
Pridať komentár
Zrušiť
Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Pridať komentár
Zrušiť
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Pridať komentár
Zrušiť
S vlastníctvom Veci je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
Pridať komentár
Zrušiť
Spoločnými časťami Domu sú
.
Pridať komentár
Zrušiť
Spoločnými zariadeniami Domu sú
.
Pridať komentár
Zrušiť
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru.
Pridať komentár
Zrušiť
Predávajúci vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámili so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav je mu dobre známy.
Pridať komentár
Zrušiť
Správa domu.
Pridať komentár
Zrušiť
Predávajúci oboznámil Kupujúceho s tým, že správu Domu zabezpečuje
, ktorým je
.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
Pridať komentár
Zrušiť
Prechod nebezpečenstva škody.
Pridať komentár
Zrušiť
Nebezpečenstvo škody na Veci prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom
.
Pridať komentár
Zrušiť
Kataster nehnuteľností.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si sú vedomé skutočnosti, že vlastnícke právo k Veci vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Pridať komentár
Zrušiť
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Veci v prospech Kupujúceho podá príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Kupujúci je povinný na tento účel poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, najmä podpísať návrh na vklad.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor zamietne predmetný návrh na vklad alebo preruší vkladové konanie, Zmluvné strany sa zaväzujú znovu uzavrieť túto Zmluvu alebo jej dodatok, či akýkoľvek iný dokument alebo poskytnúť si nevyhnutnú súčinnosť tak, aby podmienky či požiadavky Okresného úradu, katastrálneho odboru na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností boli splnené.
Pridať komentár
Zrušiť
Poplatky.
Pridať komentár
Zrušiť
Správny poplatok v súvislosti s prevodom Veci je povinný zaplatiť
.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie od Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Predávajúceho uvedené v článku 2 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
Vady Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci je povinný Vec riadne prezrieť
a oznámiť Predávajúcemu vady Veci a pokiaľ tak neučiní, platí, že Vec nemá žiadne zjavné vady.
Pridať komentár
Zrušiť
Za oznámenie vád sa považuje aj uvedenie týchto vád v odovzdávacom protokole.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak vada Veci znamená nepodstatné porušenie tejto Zmluvy, Predávajúci je povinný odstrániť vady Veci v lehote
dní od odovzdania vadnej Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak Predávajúci neodstráni vady vo vyššie uvedenej lehote, má Kupujúci právo odstrániť vady, a to aj prostredníctvom tretej osoby, na náklady Predávajúceho, ktoré sa Predávajúci týmto zaväzuje uhradiť Kupujúcemu.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak vada Veci znamená podstatné porušenie tejto Zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vád dodaním novej Veci bez vád alebo dodaním chýbajúcej Veci, alebo na odstránenie vady opravou Veci, alebo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny, alebo odstúpiť od tejto Zmluvy. Ak Kupujúci neoznámi Predávajúcemu, aké právo zvolil, bez zbytočného odkladu po tom čo vady vytkol u Predávajúceho, má Kupujúci právo, ako by sa jednalo o nepodstatné porušenie tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Zodpovednosť za škodu.
Pridať komentár
Zrušiť
Kúpna cena.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Vec sumu
+ slovami
(ďalej ako „Kúpna cena“).
Pridať komentár
Zrušiť
Platobné podmienky.
Pridať komentár
Zrušiť
Kúpna cena má byť zaplatená
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
Kúpna cena je splatná
.
Pridať komentár
Zrušiť
O zaplatení Kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Kúpnej ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvná pokuta.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti podľa článku 15 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania s odovzdaním Veci podľa článku tejto Zmluvy, zaväzuje sa Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% z Kúpnej ceny za každý deň omeškania až do odovzdania Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
Vyššia moc.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Pridať komentár
Zrušiť
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy a 2 rovnopisy tejto Zmluvy sú určené pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda platnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť právoplatnosťou rozhodnutia príslušného Okresného úradu o povolení vkladu.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Pridať komentár
Zrušiť
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Pridať komentár
Zrušiť
Podpisy prílohy (nie zmluvy samotnej):
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Polák Csikyová, advokátka
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.