Vytvorte si Nájomnú zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, Trama Legal s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite pokiaľ ide o nájom bytu, nebytového priestoru, domu, pozemku, vozidla alebo akejkoľvek inej veci.
  • Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Naproti tomu je povinnosť nájomcu platiť dohodnuté nájomné.
  • Právnu úpravu nájomnej zmluvy nájdete tu.

Zmluva o krátkodobom nájme izby

Pridať komentár
Zrušiť
Chcem prenajať:

Vyberte jednu z možností.

Chcem prenajať:

Vyberte jednu z možností.

Pridať komentár
Zrušiť
Chcem prenajať izbu/byt:

Náš právny poriadok umožňuje prenajať byt štandardne podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu

Zmluva podľa Občianskeho zákonníka chráni viac nájomcu, zakotvuje dlhšiu výpovednú lehotu a v niektorých prípadoch je nájom ťažšie ukončiť.

Uzatvoriť zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu je výhodnejšie pre prenajímateľa. Výpovedná doba ja kratšia a skončenie nájmu je flexibilnejšie.

Náš právny poriadok umožňuje prenajať byt štandardne podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu.

Zmluva podľa Občianskeho zákonníka chráni viac nájomcu, zakotvuje dlhšiu výpovednú lehote a v niektorých prípadoch je nájom ťažšie ukončiť.

Uzatvoriť zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu je výhodnejšie pre prenajímateľa. Výpovedná doba ja kratšia a skončenie nájmu je flexibilnejšie.

Pridať komentár
Zrušiť
TÁTO NÁJOMNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Prenajímateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Nájomca“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Prenajímateľ a Nájomca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
Definícia.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve „ Vec “ znamená:
Pridať komentár
Zrušiť
v byte číslo
, nachádzajúci sa v
, na ulici
, na
, bytového domu so súpisným číslom
, zapísaného na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
, okres
, postaveného na parcele číslo
, zapísanej na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
, okres
Pridať komentár
Zrušiť
Izba je špecifikovaná v nákrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 1.
Pridať komentár
Zrušiť
Opis stavu bytu, príslušenstva a vybavenia bytu
Pridať komentár
Zrušiť
Byt pozostáva z
obytnej/obytných miestnosti/í a príslušenstva. Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Pridať komentár
Zrušiť
Príslušenstvom bytu je:
Pridať komentár
Zrušiť
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ touto Zmluvou prenecháva Nájomcovi do užívania Vec vrátane všetkých súčastí a príslušenstva a Nájomca sa za to zaväzuje platiť Prenajímateľovi Nájomné (ďalej len „ Nájom “).
Pridať komentár
Zrušiť
Súčasťou Nájmu je aj príslušenstvo a vybavenie bytu, ktoré je špecifikované v _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca má právo v primeranom rozsahu užívať spoločné časti a spoločné zriadenia bytového domu, tj. vnútorné komunikačné priestory, výťahy apod., ak tým neobmedzí ďalších vlastníkov alebo nájomcov.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca má právo v primeranom rozsahu užívať aj príslušenstvo bytu a jeho vnútorné vybavenie.
Pridať komentár
Zrušiť
Účel nájmu.
Pridať komentár
Zrušiť
Vec je prenajatá za účelom bývania.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca je povinný užívať Vec len na tento účel po celý čas trvania Nájmu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Pridať komentár
Zrušiť
Vyhlásenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete, aby prenajímateľ (alebo niekto ním určený) užíval Vec spolu s nájomcom?
Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ vyhlasuje, že má plné právo platne prenajať Vec Nájomcovi touto Zmluvou.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ vyhlasuje, že Vec
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca vyhlasuje, že si pred uzavretím tejto Zmluvy Vec prehliadol a zoznámil sa so stavom Veci a v tomto stave Vec do nájmu preberá.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý skutočností, že táto Zmluva sa uzatvára podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvanie Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájom Veci je dohodnutý na dobu určitú, a to na
Pridať komentár
Zrušiť
Nájom Veci začína dňa
Pridať komentár
Zrušiť
Nájom Veci možno na základe dohody Zmluvných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomné.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi za Nájom Veci nájomné vo výške
+ slovami
za každý
(ďalej len „ Nájomné “).
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ
právo zvyšovať Nájomné o čiastku
.
Pridať komentár
Zrušiť
V Nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za plnenia poskytované s užívaním Veci. Tieto bude Nájomca uhrádzať osobitne podľa čl. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Úhrada za plnenia poskytované s Nájmom.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi aj úhradu za plnenia poskytované s Nájmom
vo výške
+ slovami
za každý
Pridať komentár
Zrušiť
Plneniami poskytovanými s Nájmom sú:
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečuje
a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovanie pripojenia na internet zabezpečuje
a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie pripojenia na internet vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
Peňažná zábezpeka (záloha).
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca sa zaväzuje poskytnúť Prenajímateľovi peňažnú zábezpeku vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Záloha“).
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ má právo použiť Zálohu na pokrytie akejkoľvek škody na Veci spôsobenej Nájomcom alebo tretími osobami, ktorým Nájomca umožnil užívanie Veci a/alebo na úhradu akýchkoľvek finančných záväzkov Nájomcu voči Prenajímateľovi podľa tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ je povinný vrátiť Nájomcovi Zálohu pri skončení nájmu Veci. Prenajímateľ má právo započítať si proti Zálohe svoje pohľadávky, ktoré po Nájomcovi vznikli na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením.
Pridať komentár
Zrušiť
Platobné podmienky.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca sa zaväzuje platiť Nájomné
najneskôr
deň
, za ktorý je Nájomné platené.
Pridať komentár
Zrušiť
Úhrady za plnenia poskytované s Nájmom uvedené v článku _____ tejto Zmluvy sú splatné spolu s Nájomným a budú platené spolu s Nájomným za daný kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca
Nájomné za prvý mesiac nájmu Veci
.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca
Zálohu
na nižšie uvedený bankový účet Prenajímateľa
.
Pridať komentár
Zrušiť
Všetky finančné plnenia platené Prenajímateľovi v hotovosti budú zaplatené na vyššie uvedenej adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
O odovzdaní a prevzatí akéhokoľvek finančného plnenia plateného v hotovosti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací/odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci jeho odovzdanie. Pridať platobnú podmienku
Pridať komentár
Zrušiť
Ďalšie práva a povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca je po dobu trvania nájmu povinný zabezpečovať upratovanie spoločných častí domu podľa vnútorného rozpisu.
Pridať komentár
Zrušiť
Bežnú údržbu Veci a drobné opravy súvisiace s užívaním Veci je povinný vykonať a uhradiť
; pre účely tejto Zmluvy sa bežnou údržbou a drobnými opravami rozumie údržba a oprava Veci, ktoré v jednotlivých prípadoch nepresiahnu čiastku
+ slovami
.
Pridať komentár
Zrušiť
Spolu s Vecou odovzdáva Prenajímateľ Nájomcovi k užívaniu aj nasledujúce vybavenie:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Prevzatie veci Nájomcom.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ je povinný odovzdať Vec Nájomcovi
podľa odseku tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi spolu s Vecou
ks kľúčov k Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný Odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Nájomcovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stav meračov energií a vody.
Pridať komentár
Zrušiť
Odovzdanie Veci späť Prenajímateľovi.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca je povinný odovzdať Vec Prenajímateľovi najneskôr posledný deň nájmu podľa tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný Odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Prenajímateľovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stavy meračov energií a vody.
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca spolu s Vecou odovzdá Prenajímateľovi kľúče od Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že Nájomca neodovzdá Vec Prenajímateľovi späť najneskôr posledný deň trvania nájmu, prenajímateľ má právo do Veci vstúpiť, a to aj v prípade, pokiaľ mu v tom bráni prekážka, Prenajímateľ má najmä právo otvoriť zamknuté dvere, vysťahovať veci Nájomcu a vymeniť zámky vo dverách, k čomu týmto Nájomca Prenajímateľa výslovne oprávňuje.
Pridať komentár
Zrušiť
Veci Nájomcu, ktoré prenajímateľ vysťahuje z Veci podľa ods. _____ tejto Zmluvy, má Prenajímateľ právo na náklady Nájomcu uskladniť a Nájomca sa zaväzuje za toto uskladnenie Vecí Prenajímateľovi nahradiť akékoľvek náklady, ktoré mu tým vzniknú.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany týmto zriaďujú záložné právo v prospech Prenajímateľa ku všetkým hnuteľným veciam Nájomcu umiestnených na Veci odo dňa vzniku záložného práva až po jeho zánik k zabezpečeniu všetkých budúcich pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi vyplývajúcich z tejto Zmluvy, hlavne pohľadávok na zaplatenie nájomného a/alebo služieb súvisiacich s nájmom podľa tejto Zmluvy. Záložné právo vzniká prvým dňom omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky podľa predchádzajúcej vety a zaniká úplným zaplatením všetkých splatných pohľadávok.
Pridať komentár
Zrušiť
Zabezpečenie záložným právom podľa ods. _____ tejto Zmluvy sa poskytuje pre zabezpečenie pohľadávky do maximálnej súhrnnej výšky
+ slovami
.
Pridať komentár
Zrušiť
Veci Nájomcu, ku ktorým vznikne Prenajímateľovi záložné právo podľa tohto článku a ktoré má Prenajímateľ v držbe, hlavne ním vysťahované a uskladnené veci Nájomcu, má Prenajímateľ právo speňažiť spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
Pridať komentár
Zrušiť
Zánik nájmu
Pridať komentár
Zrušiť
Nájom zanikne:
Pridať komentár
Zrušiť
- uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý,
Pridať komentár
Zrušiť
- písomnou dohodou medzi Prenajímateľom a Nájomcom,
Pridať komentár
Zrušiť
- písomnou výpoveďou jednej zo Zmluvných strán za podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo podľa zákona,
Pridať komentár
Zrušiť
- písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ môže vypovedať Nájom, ak:
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom Nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Prenajímateľa poškodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo spoločné časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje dobré mravy alebo domový poriadok v dome, v ktorom sa byt nachádza,
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace,
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca napriek písomnej výzve Prenajímateľa nedoplnil peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky,
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca užíva Vec v rozpore s dohodnutým účelom,
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca môže vypovedať Nájom, ak:
Pridať komentár
Zrušiť
sa Vec stala nespôsobilá na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením Nájomcu alebo osôb s ním žijúcich v byte,
Pridať komentár
Zrušiť
došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru,
Pridať komentár
Zrušiť
mu vznikol nárok na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa Nájom uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je
a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej Zmluvnej strane doručená výpoveď.
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak:
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo právo Prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou,
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Nájomca môže odstúpiť od Zmluvy, ak:
Pridať komentár
Zrušiť
Vec nebola odovzdaná v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie,
Pridať komentár
Zrušiť
Prenajímateľ v rozpore so zákonom jednostranne zmenil výšku Nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve, pokiaľ pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle taktiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | Trama Legal s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.