Vytvorte si Zmluvu o postúpení práv k počítačovému programu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, Trama Legal s.r.o.

Inštrukcie

  • Touto problematikou sa zaoberá zaujímavý článok na stránkách e-pravo.
  • Pokiaľ chcete poskytnúť iba právo používať software, tak pre takéto účely je vhodná Licenčná zmluva.
  • Rozdiel medzi touto zmluvou a licenčnou zmluvou spočíva v tom, že v prípade licenčnej zmluvy stále "vlastníte" software a ostatným poskytujete právo ho používať, naproti tomu touto zmluvou prevádzate celé "vlastníctvo" softwaru na nadobúdateľa.

Zmluva o postúpení práv k počítačovému programu

TÁTO ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV K POČÍTAČOVÉMU PROGRAMU (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Postupca“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Postupník“)
Pridať komentár
Zrušiť
(Postupca a Postupník ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
Vymedzenie pojmov.
Pridať komentár
Zrušiť
Program“ znamená počítačový program tvorený zdrojovým kódom a všetkými dátami v akomkoľvek formáte, a to aj dáta tvoriace grafické autorské dielo, ktoré sú v elektronickej podobe uložené
.
Pridať komentár
Zrušiť
Databáza“ znamená každú jednu databázu v zmysle ust. § 130 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), ktorá je súčasťou programu.
Pridať komentár
Zrušiť
Vyhlásenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupca vyhlasuje, že:
Pridať komentár
Zrušiť
je výhradným vykonávateľom všetkých majetkových autorských práv k Programu, teda, že na neho prešlo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu od každého jednotlivého autora Programu, a že táto skutočnosť je uvedená v písomných dohodách uzatvorených medzi Postupcom a autorom/spoluautormi Programu.
Pridať komentár
Zrušiť
má všetky potrebné práva a súhlasy autorov/spoluautorov k postúpeniu práva výkonu majetkových autorských práv k Programu a tomuto postúpeniu nebráni žiadne autorské právo akejkoľvek tretej osoby, a že Postupník bude môcť toto právo postúpiť neobmedzene ďalej.
Pridať komentár
Zrušiť
má právo k postúpeniu práv podľa tejto Zmluvy, teda že postúpeniu nebráni žiadne osobnostné autorské právo ktoréhokoľvek autora/spoluautora Programu.
Pridať komentár
Zrušiť
má vyporiadané všetky splatné aj nesplatné záväzky, najmä finančné, voči všetkým autorom/spoluautorom Programu.
Pridať komentár
Zrušiť
žiadny autor/spoluautor Programu nemá právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v súvislosti s Programom.
Pridať komentár
Zrušiť
neudelil žiadnu výhradnú alebo nevýhradnú licenciu alebo podlicenciu k Programu žiadnej tretej osobe.
Pridať komentár
Zrušiť
je jediným zhotoviteľom Databázy v zmysle autorského zákona a má všetky práva na to, aby previedol právo zhotoviteľa Databázy na Postupníka.
Pridať komentár
Zrušiť
má záujem postúpiť Postupníkovi právo výkonu majetkových autorských práv k Programu tak, aby Postupník mohol bez ďalšieho Program poskytovať tretím osobám, aby ho užívali, udeliť akejkoľvek tretej osobe výhradnú alebo nevýhradnú licenciu či podlicenciu k Programu a/alebo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu ďalej postúpiť ktorejkoľvek tretej osobe.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupca berie na vedomie, že Postupník má záujem Program dotvárať, rozširovať, meniť a vyhlasuje, že mu nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá by tomuto zámeru Postupníka bránila.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupník má záujem nadobudnúť právo výkonu majetkových autorských práv k Programu tak, aby mohol bez ďalšieho Program poskytovať tretím osobám, aby ho užívali, udeliť akejkoľvek tretej osobe výhradnú alebo nevýhradnú licenciu či podlicenciu k Programu a/alebo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu ďalej postúpiť ktorejkoľvek tretej osobe.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupca týmto neodvolateľne súhlasí s postúpením práva výkonu majetkových autorských práv k Programu z Postupníka na ľubovoľnú tretiu osobu a k tomu, aby táto tretia osoba mohla postúpiť toto právo neobmedzene ďalej.
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupca týmto postupuje Postupníkovi právo výkonu všetkých majetkových autorských práv k Programu (ďalej tiež ako „Postúpenie“) a Postupník s Postúpením súhlasí a zaväzuje sa zaplatiť za Postúpenie Postupcovi sumu
+ slovami
(ďalej len „Cena“).
Pridať komentár
Zrušiť
K Cene prináleží DPH v zákonnej výške, nakoľko Postupca je platcom DPH.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupca sa zaväzuje pri podpise tejto Zmluvy odovzdať Postupníkovi všetky vytvorené podklady k Programu nevyhnutné pre akékoľvek nakladanie s Programom.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupca je po postúpení povinný zdržať sa akéhokoľvek užívania Programu.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak je súčasťou Programu výtvor, ktorý je predmetom autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom, najmä autorské dielo a nejde pritom o súčasť Programu v zmysle tejto Zmluvy (ďalej pre účely tohto článku súhrne len „Ďalší výtvor“), Postupca poskytuje touto Zmluvou Postupníkovi výhradné oprávnenie k užívaniu Ďalšieho výtvoru, a to k splneniu účelu tejto Zmluvy a v súlade s ním, a to bez časového, územného a množstevného obmedzenia a pre všetky spôsoby použitia. Postupník je oprávnený Ďalší výtvor použiť v pôvodnej alebo inak spracovanej či inak zmenenej podobe samostatne alebo v súbore alebo v spojení s iným dielom či prvkami. Tieto oprávnenia sú prevoditeľné a ďalej postupiteľné a vzťahujú sa na všetky úpravy Ďalšieho výtvoru. Prípadný licenčný poplatok je už zahrnutý v Cene.
Pridať komentár
Zrušiť
Platebné podmienky.
Pridať komentár
Zrušiť
Cena má byť zaplatená
Postupník sa zaväzuje zaplatiť Postupcovi Cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
Cena je splatná
.
Pridať komentár
Zrušiť
Databáza.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupca prevádza na Postupníka právo zhotoviteľa Databázy v zmysle ust. § 135 ods. 1 autorského zákona a Postupník toto právo prijíma.
Pridať komentár
Zrušiť
Postúpenie práva podľa tohto článku je
.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie od zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupník je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek z vyhlásení Postupcu podľa ods. _____ tejto Zmluvy ukáže nepravdivým.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupca je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa Postupník dostane do omeškania so zaplatením Ceny dlhšie ako
kalendárnych dní.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody alebo právo na zaplatenie zmluvných pokúť.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvná pokuta.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Postupník dostane do omeškania so zaplatením Ceny, zaväzuje sa Postupcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa niektoré z vyhlásení Postupcu podľa čl. _____ tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé, je Postupca povinný zaplatiť Postupníkovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
, a to za každé jednotlivé nepravdivé vyhlásenie.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení nekorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak. Význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje náklady, ktoré jej vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť

Vyhlásenie autora

Pridať komentár
Zrušiť
Autor Programu:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
, trvale bytom:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Vyhlásenie autora Programu.
Pridať komentár
Zrušiť
Autor Programu vyhlasuje:
Pridať komentár
Zrušiť
Ja, _____, bytom _____, vyhlasujem, že som autor Programu v zmysle Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Mojím tvorivým príspevkom na Programe je
.
Pridať komentár
Zrušiť
Program som tvoril k splneniu svojích povinností vyplývajúcich zo vzťahu medzi Postupcom a mnou ako zamestnancom, ako zamestnanecké dielo podľa ust. § 90 autorského zákona. S Postupcom som nedohodol žiadne dojednania, ktoré sú odlišné od ust. § 90 autorského zákona.
Pridať komentár
Zrušiť
Potvrdzujem, že Postupca je oprávnený aj k zmenám Programu.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupcovi som udelil súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv k Programu bez obmedzenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Toto vyhlásenie robím pre účely postúpenia výkonu majetkových autorských práv k Programu.
Pridať komentár
Zrušiť
Toto vyhlásenie bude neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o postúpení práva výkonu majetkových práv a výhradnej licencie.
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
______________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | Trama Legal s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.