Vytvorte si Zmluvu o vytvorení umeleckého výkonu a o poskytnutí licencie

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

  • Požite pokiaľ chcete zmluvne upraviť vzťahy s výkonnými umelcami - hercami, spevákmi, hudobníky, kapelami a pod.
  • Zmluva je vhodná napríklad pri zariadzovaní svadby, koncertu, plesu a podobne.
  • Pokiaľ sú činnosti umelca pravidelné, môžete použiť skôr Pracovnú zmluvu, Dohodu o pracovnej činnosti alebo Dohodu o vykonaní práce

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a o poskytnutí licencie

TÁTO ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Umelec“)
Pridať komentár
Zrušiť
(Objednávateľ a Umelec ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
Vymedzenie pojmov.
Pridať komentár
Zrušiť
Umeleckým výkonom“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie v zmysle § 5 ods. 13 zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve výkon
.
Pridať komentár
Zrušiť
Činnosť Umalca podľa tejto Zmluvy spočíva v podieľaní sa na vytvorení Diela. „Dielom“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie
s názvom
.
Pridať komentár
Zrušiť
Podrobnejšia identifikácia Diela:
Pridať komentár
Zrušiť
autor:
.
Pridať komentár
Zrušiť
réžia:
.
Pridať komentár
Zrušiť
scenár:
.
Pridať komentár
Zrušiť
výtvarník scény:
.
Pridať komentár
Zrušiť
kostymér:
.
Pridať komentár
Zrušiť
hudobný doprovod/kapela/skupina:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
pričom účelom vytvorenia Umeleckého výkonu je jeho zaradenie do Diela.
Pridať komentár
Zrušiť
Umeleckým výkonom je teda presnejšie:
Pridať komentár
Zrušiť
v rámci Diela naštudovanie a opakované vytváranie (predvádzanie, stvárnenie a realizácia) hereckej role označenej
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Šatňou“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie miestnosť/ priestor, ktorá slúži najmä k prezliekaniu. Šatňa musí byť čistá, osvetlená a uzamykateľná. Šatňa bude vybavená elektrickou prípojkou na 220 V, vešiakom, stoličkami, stolom, zrkadlom
.
Pridať komentár
Zrušiť
Detailnejší popis Umeleckého výkonu, technické požiadavky a podmienky, za ktorých sa Umelec zaväzuje predviesť Umelecký výkon, prípadne ďalšie podmienky, tvorí prílohu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Umelec sa touto Zmluvou zaväzuje vytvoriť pre Objednávateľa na svoj náklad a nebezpečenstvo Umelecký výkon a Objednávateľ sa zaväzuje za Umelecký výkon zaplatiť/platiť Umelcovi odmenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
Podmienky plnení.
Pridať komentár
Zrušiť
Umelec sa zaväzuje Umelecký výkon vytvoriť a vykonať podľa svojich najlepších schopností, možností a dovedností.
Pridať komentár
Zrušiť
Miesto vykonania Umeleckého výkonu
.
Pridať komentár
Zrušiť
Termín vykonania Umeleckého výkonu
.
Pridať komentár
Zrušiť
Umelec sa zaväzuje vykonať Umelecký výkon na dopredu dohodnutom mieste v predom dohodnutom termíne. Umelec sa zaväzuje dostaviť sa na dohodnuté miesto v stave, ktorý umožní vykonanie Umeleckého výkonu.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak sa Umelec nemôže zúčastniť, zo závažných dôvodov, vykonávania Umeleckého výkonu alebo jeho skúšok a iných povinností s tým súvisiacich, je povinný o tom bez meškania informovať Objednávateľa a riadne doložiť dôvod svojej neprítomnosti. Závažným dôvodom sa pre účely tejto zmluvy rozumie dôvod spôsobený vyššou mocou a dôvod, ktoré Umelec nemohol predvídať ani mu zabrániť napr./nielen choroba, úraz a pod. Prípadnú nemoc musí Umelec doložiť písomným potvrdením lekára.
Pridať komentár
Zrušiť
Umelec je povinný vytvoriť a vykonať Umelecký výkon v spolupráci s prípadnými ďalšími výkonnými umelcami (ak budú súčaťou Umeleckého výkonu, Diela ako celku) a autormi Diela a na základe scénára k Dielu a podľa pokynov režiséra Diela a/alebo podľa pokynov Objednávateľa.
Pridať komentár
Zrušiť
Dielo bude vytvárané od
do
. Umelec je povinný zúčastniť sa vytvárania Diela podľa pokynov Objednávateľa, najmä je povinný dostaviť sa, v Objednávateľom určené časy a na Objednávateľom určené miesto. Objednávateľ je povinný rešpektovať už existujúce záväzky Umelca známe Objednávateľovi pri uzatváraní tejto Zmluvy. Umelec je povinný zodpovedajúcim spôsobom spolupracovať na vytváraní Diela až do okamihu dokončenia Diela, aj v prípade keď budú prekročené vyššie uvedené termíny.
Pridať komentár
Zrušiť
Umelec sa zaväzuje, že až do dokončenia Umeleckého výkonu nezmení bez súhlasu Objednávateľa výrazným spôsobom svoj vzhľad.
Pridať komentár
Zrušiť
Náklady na výrobu Diela hradí Objednávateľ.
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Umelca samostatnú Šatňu.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Autorské práva.
Pridať komentár
Zrušiť
Umelec poskytuje Objednávateľovi za nasledujúcich podmienok nasledujúce oprávnenie k výkonu práv svojho duševného vlastníctva v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 34/2001 Z. z. Autorský zákon:
Pridať komentár
Zrušiť
právo použitia Umeleckého výkonu Umelca ako aj právo použitia Umeleckého výkonu dalších osôb zapojených na strane Umelca, zdieľaním Umeleckého výkonu verejnosti jeho živým prevádzkvaním.
Pridať komentár
Zrušiť
právo na zvukové zaznamenie Umeleckého výkonu.
Pridať komentár
Zrušiť
právo na zvukovo obrazové zaznamenanie Umeleckého výkonu.
Pridať komentár
Zrušiť
obrazový alebo zvukovo - obrazový záznam ani využitie mien, podobizní alebo iných prejavou osobnej povahy Umelca nesmie slúžiť pre iné účely, než pre priamu propagáciu Umeleckého výkonu. Propagácia Umeleckého výkonu nesmie byť priamou alebo nepriamou propagáciou tretej osoby, ani jej výrobkov alebo služieb.
Pridať komentár
Zrušiť
právo k zaradeniu Umeleckého výkonu do Diela.
Pridať komentár
Zrušiť
Licencia na používanie Umeleckého výkonu sa poskytuje ako výhradná.
Pridať komentár
Zrušiť
Licencia je poskytovaná na dobu
Umelca k Umeleckému výkonu.
Pridať komentár
Zrušiť
Licencia je
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Súčasťou Licencie sú taktiež následujúce oprávnenia:
Pridať komentár
Zrušiť
použitie fotografií z Umeleckého výkonu a/alebo Diela v neobmedzenom rozsahu;
Pridať komentár
Zrušiť
Umelecký výkon a/alebo Dielo spracovať, upraviť či inak zmeniť, pozmeniť a/alebo spojiť s iným dielom alebo ho zaradiť do diela súborného;
Pridať komentár
Zrušiť
pridať k Umeleckému výkonu a/alebo Dielo titulky a/alebo dabing v cudzom jazyku;
Pridať komentár
Zrušiť
použiť len časť Umeleckého výkonu a/alebo Diela alebo niektorej jeho časti vrátane oprávnenia použiť oddelene zvukovú a obrazovú zložku Umeleckého výkonu a/alebo Diela;
Pridať komentár
Zrušiť
použiť zvukový a/alebo zvukovo - obrazový materiál nasnímaný pri natáčaní Umeleckého výkonu a/alebo Diela pre účely dokumentov o vzniku Diela a neobmedzene ho následne použiť;
Pridať komentár
Zrušiť
zaradiť časti Umeleckého výkonu a/alebo Diela do iného audiovizuálneho diela a použiť ho v jeho rámci v neobmedzenom rozsahu;
Pridať komentár
Zrušiť
pri televíznom, internetovom alebo inom spôsobe vysielania Umeleckého výkonu a/alebo Diela ho prerušovať reklamou;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ
povinný Licenciu využiť.
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ
oprávnený práva z Licencie poskytnúť podlicenciou/podlicenciami (v neobmedzenom rozsahu čo do počtu podlicencií) alebo postúpiť Licenciu/Licencie tretím osobám bez obmedzenia, k čomu týmto Umelec udeľuje súhlas.
Pridať komentár
Zrušiť
Umelec súhlasí so zverejnením Umeleckého výkonu a/alebo Diela za podmienok podľa tejto Zmluvy s tým, aby bol Umelecký výkon použitý aj bez uvedenia jeho mena, alebo ak je to pre daný účel použitia Diela obvyklé. Objednávateľ má právo uvádzať meno Umelca v súvislosti s Dielom, ak to pokladá za vhodné.
Pridať komentár
Zrušiť
Odmena.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem dohodnúť
Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný za vykonaie Umeleckého výkonu Umelcovi uhradiť odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
Pridať komentár
Zrušiť
Umelec má právo na Odmenu v plnej výške aj v prípade ak Objednávateľ nevyužije plný rozsah služieb poskytovaných Umelcom a nemá právo na navýšenie Odmeny, pokiaľ daný rozsah prekročí.
Pridať komentár
Zrušiť
Všetky sumy uvedené v tejto Zmluve sú uvádzané
DPH.
Pridať komentár
Zrušiť
Platobné podmienky.
Pridať komentár
Zrušiť
Odmena má byť zaplatená
Objednávateľ
Umelcovi Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
Odmena je splatná
.
Pridať komentár
Zrušiť
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude medzi Zmluvnými stranami spísaná a podpísaná Kvitancia alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie od zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Umelec poruší svoju povinnosť v zmysle odst. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Umelec poruší svoju povinnosť v zmysle odst. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávateľ je ďalej oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Pridať komentár
Zrušiť
Umelec je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ využije Licenciu/Licencie v rozpore s touto Zmluvou alebo nad rámec tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Umelec je ďalej oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že nebolo započaté s plnením tejto Zmluvy a to najneskôr v lehote
kalendárnych dní pred dohodnutým termínom konania Umeleckého výkonu.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté prípadné právo na náhradu škody alebo právo na zaplatenie zmluvných pokút.
Pridať komentár
Zrušiť
Smluvná pokuta.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Odmeny, zaväzuje sa Umelcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že Objednávateľ poruší niektorú svoju povinnosť, špecifikovanú v tomto odstavci zaväzuje sa Umelcovi zaplatiť zmluvnú pokutu:
Pridať komentár
Zrušiť
Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu platí za každé jednotlivé porušenie vyššie uvedených povinností.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že Umelec poruší niektorú svoju povinnosť špecifikovanú v tomto odstavci, zaväzuje sa Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu:
Pridať komentár
Zrušiť
vo výške
+ slovami
pre porušenie povinnosti v zmysle odst. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
vo výške
+ slovami
pre porušenie povinnosti v zmysle odst. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu platí za každé jednotlivé porušenie vyššie uvedených povinností.
Pridať komentár
Zrušiť
Neodvrátiteľná udalosť.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva zaniká a Zmluvné strany voči sebe nebudú mať žiadne vzájomné nároky v prípade, že vykonaniu Umeleckého výkonu bude zabránené v dôsledku nepredvídateľnej alebo neodvrátiteľnej udalosti mimo vplyvu Zmluvných strán, napr. v dôsledku prírodnej katastrofy, epidemie, úradného zákazu, choroby alebo úrazu Umelca, úmrtím v jeho rodine a pod. Zmluvná strana, na ktorej strane nepredvídateľná alebo neodvrátiteľná okolnosť nastala, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu, inak zodpovedá za vzniknutú škodu.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť zmenená iba a len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v súvislosti s uzatváraním tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je dohodnutá slobodne a vážne.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.