Vytvorte si Dodatok zmluvy na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Polák Csikyová, advokátka

Inštrukcie

Pokiaľ potrebujete zmeniť existujúcu zmluvu alebo dohodu.

Dodatok k zmluve

TENTO DODATOK ČÍSLO
ZMLUVY (ĎALEJ LEN „DODATOK“ V PRÍSLUŠNOM GRAMATICKOM TVARE) BOL UZATVORENÝ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalý pobyt:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Strana 1“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalý pobyt:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Strana 2“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Strana 1 a Strana 2 ďalej spoločne tiež „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany uzatvárajú nasledujúci:
Pridať komentár
Zrušiť
Zmena zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Strana 1 a Strana 2 týmto Dodatkom menia znenie
uzavretej medzi Stranou 1 a Stranou 2 dňa
(ďalej ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) a to následujúcim spôsobom:
Pridať komentár
Zrušiť
v článku
odstavec
, a to nasledujúce znenie:
Pridať komentár
Zrušiť
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú naďalej platné a účinné.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Tento Dodatok sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Pokiaľ z kontextu tohto Dodatku nevyplýva niečo iné, význam slova v jednotnom čísle rovnako zahŕňa význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod rovnako zahŕňa ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tohoto Dodatku.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymožiteľnosť, či neplatnosť ktoréhokoľvek z ustanovení tohto Dodatku nemá vplyv na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tohoto Dodatku, pokiaľ z povahy alebo obsahu tohto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelený od ostatného obsahu tohoto Dodatku.
Pridať komentár
Zrušiť
Tento Dodatok predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tohto Dodatku a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu tohoto Dodatku.
Pridať komentár
Zrušiť
Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 (jeden) rovnopis tohto Dodatku.
Pridať komentár
Zrušiť
Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom a vyhlasujú, že ho dohodli slobodne a vážne.
Pridať komentár
Zrušiť
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Polák Csikyová, advokátka
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.