Vytvorte si Licenčnú zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, Trama Legal s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite ak poskytujete licenciu (právo na užívanie) napr. k softwaru, Vašemu logu, grafickému dielu alebo inému autorskému dielu.
  • Pokiaľ bude autorské dielo vytvorené pre Vás na zakázku, použite Zmluvu o dielo (ktorá obsahuje licenčnú zmluvu) alebo Rámcovú zmluvu o dielo, ak ste stálym dodávateľom alebo objednávateľom.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.
  • Ak si chcete grafické dielo, napr. logo vašej spoločnosti alebo produktu chrániť, zaregistrujte si ho ako ochrannú známku. S aplikáciou trama to zvládnete sami pár klikmi.

Licenčná zmluva

Pridať komentár
Zrušiť
TÁTO LICENČNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Poskytovateľ a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
Definícia.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve „Predmet licencie“ znamená
.
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet licencie je detailne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Licencia.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ týmto poskytuje Nadobúdateľovi k Predmetu licencie
licenciu, a to
, na dobu
(ďalej ako „Licencia“).
Pridať komentár
Zrušiť
Licencia je poskytnutá
Pridať komentár
Zrušiť
Nadobúdateľ
právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to
.
Pridať komentár
Zrušiť
Nadobúdateľ
právo celkom alebo čiastočne postúpiť Licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej, k čomu týmto Poskytovateľ udeľuje súhlas.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedenej Licencie, vrátane všetkých práv uvedených v tomto článku.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvanie Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je uzatvorená na dobu trvania Licencie podľa čl. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Odmena za Licenciu.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli , že Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi Licenciu
.
Pridať komentár
Zrušiť
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Licenciu
+ slovami
bez ohľadu na dobu trvania Licencie (ďalej ako „Odmena“).
Pridať komentár
Zrušiť
Platobné podmienky.
Pridať komentár
Zrušiť
Odmena má byť zaplatená
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
Odmena je splatná
.
Pridať komentár
Zrušiť
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny. Zaplatením Odmeny a/alebo akejkoľvek jej časti sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvná pokuta.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Nadobúdateľ dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa článku _____ tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Pridať komentár
Zrušiť
Výpoveď.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany
právo vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
Pridať komentár
Zrušiť
Výpovedná doba je
a začína plynúť
, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
Licencia končí uplynutím výpovednej doby.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie od Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie;
Pridať komentár
Zrušiť
Vyhlásenie Poskytovateľa uvedené v ods. _____ tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé.
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Pridať komentár
Zrušiť
Nadobúdateľa je v omeškaní so zaplatením Odmeny alebo jej časti dlhšie ako
dní;
Pridať komentár
Zrušiť
Nadobúdateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie;
Pridať komentár
Zrušiť
Nadobúdateľ poruší podmienky Licencie uvedené v čl. _____ tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia; tým nie je dotknutý nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | Trama Legal s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.