Vytvorte si Uznanie dlhu a Dohodu o splátkovom kalendári na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použijete pokiaľ potrebujete od dlžníka uznať jeho dlh a tým si zaistiť lepšiu pozíciu pri jeho vymáhaní. Obsahuje aj možnosť dohodnúť si splátkový kalendár.
  • Pokiaľ potrebujete zaistiť svoje peňažné alebo nepeňažné pohľadávky ešte lepšie, použite Záložnú zmluvu.
  • Pokiaľ chcete svoju pohľadávku súdne vymáhať, odošlite Predžalobnú výzvu a následne podajte Návrh na vydanie platobného rozkazu.

 

Uznanie dlhu a dohoda o splátkovom kalendári

Dlžník,
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvale bytom:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej v texte len ako Dlžník“)
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
týmto v súlade s ustanovením § 558 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v účinnom znení, uznáva čo do dôvodu a výšky svoj nižšie uvedený dlh voči veriteľovi
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvale bytom:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej v texte len ako „Veriteľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
Dlh vznikol
Pridať komentár
Zrušiť
, ktorý vznikol Dlžníkovi v dôsledku nezaplatenia nájomného
na adrese
, ktorý vznikol na základe
uzavretú medzi Dlžníkom a Veriteľom dňa
.
Pridať komentár
Zrušiť
, a to na nezaplatenom nájomnom za mesiac
roku
vo výške
+ slovami
.
Pridať komentár
Zrušiť
a na službách spojených s užíváním uvedené věci za měsíc január roku _____ v celkové výši
+ slovami
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej v texte len „Dlh“).
Pridať komentár
Zrušiť
Splatenie.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete si dohodnúť splátkový kalendár?
Vyberte jednu z možností.
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi Dlh v splátkach, a to nasledovne:
Pridať komentár
Zrušiť
Pokiaľ sa Dlžník dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek vyššie uvedenej splátky, ktoré bude dlhšie ako
dní, stáva sa nasledujúcim dňom omeškania splatný cely nezaplatený Dlh.
Pridať komentár
Zrušiť
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť všetky vyššie uvedené splátky
na vyššie uvedenej adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
S vyššie uvedeným splátkovým kalendárom Dlhu súhlasím.
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.