Vytvořte si zprávu o výkonu funkce opatrovníka a vyúčtování správy jmění opatrovance na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem.

K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.

K povinnostem opatrovníka patří správa jmění a s tím je spojena i povinnost vyhotovovat pravidelně soupis spravovaného jmění. 

Opatrovník, který spravuje jmění opatrovance, vyhotoví do dvou měsíců od svého jmenování soupis spravovaného jmění a doručí jej soudu, opatrovanci a opatrovnické radě. Za trvání opatrovnictví vyhotoví opatrovník vyúčtování správy jmění každoročně vždy do 30. června, ledaže se s členy opatrovnické rady dohodne, že vyúčtování předloží dříve.

Vyplňte tedy pravdivě tuto zprávu o tom, jak spravujete jmění opatrovance a doručte ji ve lhůtě soudu, případně opatrovnické radě.

Právní úprava této životní situace je upravena v této části občanského zákoníku a pak dále výslovně ohledně vyúčtování správy v § 485 občanského zákoníku

 

Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovanec
Přidat komentář
Zrušit
, nar.
Přidat komentář
Zrušit
Bytem
.
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovník
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovník je
Přidat komentář
Zrušit
, nar.
Přidat komentář
Zrušit
Bytem
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Zpráva o výkonu funkce opatrovníka a vyúčtování správy jmění opatrovance za rok
Přidat komentář
Zrušit
__________________________________________________________________
Přidat komentář
Zrušit
Přílohy:
Přidat komentář
Zrušit
dle textu
Přidat komentář
Zrušit
Majetek opatrovance
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovanec má následující pravidelné měsíční příjmy:
Přidat komentář
Zrušit
důchod ve výši
+ slovy
, který je čerpán
na účet opatrovance č.
.
Přidat komentář
Zrušit
invalidní důchod ve výši
+ slovy
, který je čerpán
na účet opatrovance č.
.
Přidat komentář
Zrušit
mzda / plat ve výši
+ slovy
, kterou opatrovanec čerpá
na účet opatrovance č.
.
Přidat komentář
Zrušit
příspěvek na péči ve výši
+ slovy
, který je čerpán
na účet opatrovance č.
.
Přidat komentář
Zrušit
příspěvek na mobilitu ve výši
+ slovy
, který je čerpán
na účet opatrovance č.
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovanec má následující pravidelné měsíční výdaje:
Přidat komentář
Zrušit
na bydlení ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
na stravu a oblečení
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
na léky
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Mimořádné příjmy
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovanec od podání poslední zprávy opatrovníka neobdržel žádné jednorázové mimořádné příjmy.
Přidat komentář
Zrušit
Mimořádné výdaje
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovanec neměl od podání poslední zprávy opatrovníka žádné jednorázové mimořádné výdaje.
Přidat komentář
Zrušit
Vlastní movitý majetek vyšší hodnoty?
Přidat komentář
Zrušit
Vlastní nemovitý majetek?
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovanec nevlastní žádný movitý majetek vyšší hodnoty ani žádný nemovitý majetek.
Přidat komentář
Zrušit
Má opatrovanec zřízeny nějaké finanční produkty (bankovní účty apod.)?
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovanec nemá zřízeny žádné bankovní účty ani pojištění.
Přidat komentář
Zrušit
Má opatrovanec dluhy?
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovanec nemá žádné dluhy.
Přidat komentář
Zrušit
Má opatrovanec pohledávky?
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovanec nemá žádné pohledávky.
Přidat komentář
Zrušit
V hotovosti je pro opatrovance spravována částka
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Bydlení
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovanec bydlí:
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovanec bydlí spolu s opatrovníkem v
na adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
Zdravotní stav
Přidat komentář
Zrušit
Nastaly změny ve zdravotním stavu?
Od podání poslední zprávy se zdravotní stav opatrovance nijak nezměnil. Současný zdravotní stav opatrovance je takový, že
.
Přidat komentář
Zrušit
Opatrovanec pravidelně navštěvuje:
Přidat komentář
Zrušit
, ordinace
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Plnění dalších povinností podle občanského zákoníku
Přidat komentář
Zrušit
Podle ust. § 466 obč. zák. náleží k povinnostem opatrovníka udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.
Přidat komentář
Zrušit
Pokud jde o splnění těchto povinností, zejména jak často a jak funguje vzájemná spolupráce mezi opatrovníkem a opatrovancem, uvádí opatrovník, že:
.
Přidat komentář
Zrušit
Plnění povinností uložených soudem
Přidat komentář
Zrušit
Označeným soudem bylo opatrovníkovi uloženo, aby
. Tuto povinnost opatrovník splnil tak, že
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
_______________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
opatrovník
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.