Vytvořte si Smlouvu o zřízení pověřence

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Pověřence musí jmenovat správce a zpracovatel, pokud:

  • zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí,
  • hlavní činnosti spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů,
  • hlavní činnosti spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech.

Bližší informace na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/poverenci/ds-5005/p1=5005.

Smlouva o zřízení pověřence

TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ smluvní strany:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Správce“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ smluvní strany:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Pověřenec“)
Přidat komentář
Zrušit
(Správce a Pověřenec dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Základní ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
Předmětem této smlouvy je závazek Pověřence vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).
Přidat komentář
Zrušit
Pověřenec je povinen řídit se pokyny Správce, pokud takové pokyny nejsou v rozporu s Nařízením GDPR nebo s jinými právními předpisy České republiky.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany jsou povinny dodržovat Nařízení GDPR a veškeré právní předpisy související s ochranou osobních údajů.
Přidat komentář
Zrušit
Povinnosti Pověřence

Je možné, že takto stanovené úkoly nebude moci jeden pověřenec zvládnout. Není vyloučeno stanovit více pověřenců a stanovit jim konkrétní úkoly. 

Přidat komentář
Zrušit
Pověřenec se zavazuje pro Správce vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, přičemž obsahem tohoto závazku Pověřence je zejména:
Přidat komentář
Zrušit
informovat, doporučovat a radit Správci, jejím partnerům a dodavatelům v ochraně osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a dalšími právními předpisy;
Přidat komentář
Zrušit
informovat a radit všem zaměstnancům Správce, či osobám v obdobném postavení, v jejich povinnostech při dodržování nařízení GDPR a dalších právních předpisů při nakládání s osobními údaji;
Přidat komentář
Zrušit
vykonávat tuto funkci na profesionální úrovni, v takové kvalitě a takovým způsobem, aby nedošlo k poškození dobrého jména Správce a aby Správci nevznikla žádná škoda;
Přidat komentář
Zrušit
sledovat soulad a dostatečnost opatření přijatých Správcem s nařízením GDPR a národními předpisy;
Přidat komentář
Zrušit
přispívat svou činností u Správce k udržování a prohlubování všech zásad, na kterých je založeno nařízení GDPR, potažmo na kterých jsou založeny národní právní předpisy o ochraně osobních údajů;
Přidat komentář
Zrušit
zajistit, aby kterékoliv osoby, které přijdou do styku s osobními údaji subjektu údajů, zachovávaly mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb Pověřence a v souvislosti s ochranou osobních údajů. Tato povinnost trvá i po skončení závazku a Pověřenec je povinen zajistit trvání povinnosti mlčenlivosti po skončení závazku i u těchto třetích osob;
Přidat komentář
Zrušit
radit v případě hlášení incidentů a vyšetřování;
Přidat komentář
Zrušit
pravidelně sledovat dodržování právních předpisů EU o ochraně osobních údajů a jejich případné novelizace
Přidat komentář
Zrušit
komunikovat se Správcem a vyřizovat dotazy, řešit problémy a případy narušení bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů;
Přidat komentář
Zrušit
komunikovat se subjekty údajů a vyřizovat dotazy, řešit problémy a případy narušení bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů;
Přidat komentář
Zrušit
radit při zavádění a dodržování systému řízení bezpečnosti informací
Přidat komentář
Zrušit
spolupracovat s orgánem dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a zajišťovat funkci styčného bodu pro tento orgán dohledu v oblasti ochrany osobních údajů;
Přidat komentář
Zrušit
sledovat a vyhodnotit aplikované zásady, postupy a pravidla a případně navrhnout jiná pro zlepšení zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů;
Přidat komentář
Zrušit
upozornit na případné rizikové oblasti, ve kterých hrozí únik osobních údajů a navrhnout vhodná opatření k minimalizaci těchto rizik;
Přidat komentář
Zrušit
přezkoumat a posoudit přiměřenost, vhodnost a dostatečnost bezpečnostních zásad pro ochranu dat;
Přidat komentář
Zrušit
zajistit kontaktní osobu, která v době nepřítomnosti Pověřence bude vykonávat funkci pověřence namísto něho;
Přidat komentář
Zrušit
prohlubovat své znalosti a zkušenosti o právech a povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů, aby zajistil, že organizace co nejlépe splní požadavky nařízení GDPR
Přidat komentář
Zrušit
Pověřenec se zavazuje poskytovat plnění podle této smlouvy nejpozději ode dne
Přidat komentář
Zrušit
Povinnosti Správce
Přidat komentář
Zrušit
Správce se zavazuje Pověřence seznámit se všemi doklady a s relevantními skutečnostmi, které jsou nezbytné pro řádný výkon funkce Pověřence.
Přidat komentář
Zrušit
Za doklady a relevantní skutečnosti ve smyslu čl. _____ této Smlouvy se považují zejména:
Přidat komentář
Zrušit
vnitřní směrnice
Přidat komentář
Zrušit
informační systém Správce
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Správce se Pověřenci zavazuje zajistit a umožnit užívat běžné kancelářské vybavení, zajistit mu veškeré podmínky nezbytné pro řádné vykonávání funkce Pověřence. Zejména se Správce zavazuje zajistit a/nebo poskytnout Pověřenci všechny potřebné přístupy.
Přidat komentář
Zrušit
Bude-li řádný výkon funkce Pověřence vyžadovat, aby Pověřenec za Správce právně jednal, vydá Správce Pověřenci plnou moc.
Přidat komentář
Zrušit
Správce má povinnost zajistit, že zaměstnanci Správce budou s Pověřencem při plnění povinností Pověřence spolupracovat, umožní mu přístup k počítačovému systému Správce a k potřebným informacím a záznamům. V případě, že nebude tato součinnost poskytována, či bude nedostatečná, má Pověřenec toto ohlásí
Přidat komentář
Zrušit
Odměna
Přidat komentář
Zrušit
Správce se zavazuje zaplatit Pověřenci za výkon funkce Pověřence odměnu ve výši
+ slovy
za každý jeden kalendářní
výkonu funkce Pověřence podle této Smlouvy (dále jako „Odměna“).
Přidat komentář
Zrušit
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
Odměna je splatná
. dne
, za který je Odměna placena.
Přidat komentář
Zrušit
Jakékoliv finanční plnění pro Pověřence se platí
v sídle
.
Přidat komentář
Zrušit
Pověřenec má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy
, jehož údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takový řádný daňový doklad doručit Správci.
Přidat komentář
Zrušit
Pověřenec má právo doručit řádný daňový doklad i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
Přidat komentář
Zrušit
Trvání a ukončení Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
Po ukončení této smlouvy se Pověřenec zavazuje vrátit Správci veškeré písemné dokumenty, veškeré věci a pomůcky mu svěřené pro plnění povinností dle této smlouvy, a dále veškeré věci a podklady, které Pověřenec nabyl, vytvořil či získal v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace a všech dalších věcí.
Přidat komentář
Zrušit
Po ukončení této Smlouvy jsou smluvní strany a kterékoliv třetí osoby zajišťující funkci Pověřence na straně Pověřence povinny dodržovat povinnost mlčenlivosti a nevyužívat informace, dokumenty a vzory dokumentů získané u Správce za dobu trvání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1746 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.