Vytvořte si Smlouvu o vedení účetnictví na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Smlouva o vedení účetnictví

TATO SMLOUVA O VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Účetním je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
IČO:
Přidat komentář
Zrušit
Místo podnikání:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Účetní“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Klient vede
Přidat komentář
Zrušit
Klientem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Klient“)
Přidat komentář
Zrušit
(Účetní a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Předmět Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Je účetní certifikovaný daňový poradce?
Pouze certifikovaný daňový poradce může přímo zpracovávat účetní, mzdovou a daňovou agendu. Pokud není účetní certifikovaný daňový poradce, může zpracovávat podklady pro uvedenou agendu.
Účetní se zavazuje pro Klienta za podmínek uvedených v této Smlouvě:
Přidat komentář
Zrušit
zpracovávat účetní agendu;
Přidat komentář
Zrušit
zpracovávat mzdovou agendu;
Přidat komentář
Zrušit
zpracovávat daňovou agendu;
Přidat komentář
Zrušit
poskytovat odborné konzultace v oblasti účetnictví a daní;
Přidat komentář
Zrušit
vystavovat účetní a daňové doklady (zejména faktury a pokladní doklady);
Přidat komentář
Zrušit
vést pokladnu;
Přidat komentář
Zrušit
vést skladovou evidenci.
Přidat komentář
Zrušit
Klient se zavazuje platit Účetnímu za činnosti uvedené v čl. _____ této Smlouvy odměnu, a to za podmínek dále uvedených v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Daňová agenda
Přidat komentář
Zrušit
V rámci zpracovávání daňové agendy se Účetní zavazuje pro Klienta zpracovávat:
Přidat komentář
Zrušit
přiznání k dani z přidané hodnoty za příslušné zdaňovací období;
Přidat komentář
Zrušit
přiznání k dani z příjmu;
Přidat komentář
Zrušit
přiznání k silniční dani za příslušné zdaňovací období;
Přidat komentář
Zrušit
přiznání ke spotřební dani za příslušné zdaňovací období;
Přidat komentář
Zrušit
přiznání k dani z nemovitostí za příslušné zdaňovací období.
Přidat komentář
Zrušit
Klient je povinen předat podklady pro zpracování daně z přidané hodnoty nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k dani z přidané hodnoty nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Klient je povinen předat podklady pro zpracování daně z příjmu nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k dani z příjmu nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Klient je povinen předat podklady pro zpracování silniční daně nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k silniční dani nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Klient je povinen předat podklady pro zpracování spotřební daně nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k spotřební dani nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Klient je povinen předat podklady pro zpracování daně z nemovitostí nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k dani z nemovitostí nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Účetní se zavazuje předat veškeré podklady uvedené v tomto článku v
formě.
Přidat komentář
Zrušit
Klient není povinen předat Účetnímu podklady, které má již Účetní z jakéhokoliv důvodu u sebe nebo které pro Klienta zpracovával přímo Účetní.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že příslušná daňová přiznání bude podávat příslušnému správci daně
, a to vždy ve lhůtě
dní od schválení daného daňového přiznání Klientem.
Přidat komentář
Zrušit
Schválení daňového přiznání Klientem před jeho zasláním správci daně se nevyžaduje, pokud by nebyl souhlas poskytnut nejpozději poslední den zákonné lhůty pro podání daného daňového přiznání.
Přidat komentář
Zrušit
Účetní závěrka a účetní knihy
Přidat komentář
Zrušit
Účetní se zavazuje vést pro Klienta účetní knihy.
Přidat komentář
Zrušit
Účetní se zavazuje zpracovat pro Klienta účetní závěrku za každý hospodářský rok. Pro účely této Smlouvy se účetní závěrkou rozumí:
Přidat komentář
Zrušit
inventurní soupisy;
Přidat komentář
Zrušit
uzavřené účetní knihy za dané období.
Přidat komentář
Zrušit
Klient je povinen předat Účetní(mu) podklady pro zpracování účetní závěrky nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před uplynutím zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu Klienta a Účetní se zavazuje předat
přiznání k dani z příjmu nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před uplynutím zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
Účetní se zavazuje předat jím zpracovanou účetní závěrku v
formě.
Přidat komentář
Zrušit
Mzdová agenda
Přidat komentář
Zrušit
Klient je povinen předat podklady pro zpracování kompletní mzdové agendy pro každého jednoho zaměstnance do
. pracovního dne v měsíci následujícím po měsíci, za který se mzdy zpracovávají, a Účetní se zavazuje předat kompletní mzdovou agendu pro každého jednoho zaměstnance nejpozději do
. pracovního dne v měsíci následujícím po měsíci, za který se mzdy zpracovávají.
Přidat komentář
Zrušit
Kontrola podkladů
Přidat komentář
Zrušit
Účetní
povinnost formálně kontrolovat Klientem předané podklady a má povinnost bezodkladně Klienta upozornit na formální vady jím předaných podkladů.
Přidat komentář
Zrušit
Podklady označené Účetním za vadné má právo Účetní užít až na základě výslovného pokynu Klienta danému Účetnímu po upozornění na vadu takového podkladu.
Přidat komentář
Zrušit
Do lhůt uvedených pro Účetního v této Smlouvě se nezapočítává doba od sdělení vady podkladů Klientovi po doručení pokynu Klienta ohledně daného vadného podkladu Účetnímu.
Přidat komentář
Zrušit
Způsob předání
Přidat komentář
Zrušit
Podklady v písemné podobě
Účetní Klientovi
.
Přidat komentář
Zrušit
Klient se zavazuje předávat podklady pro Účetního v
podobě. Podklady v písemné podobě
Klient Účetnímu
.
Přidat komentář
Zrušit
Zmocnění
Přidat komentář
Zrušit
Za účelem podávání daňových přiznání podle odst. _____ této Smlouvy se Klient zavazuje udělit Účetnímu písemnou plnou moc spolu s uzavřením této Smlouvy. Plná moc zaniká bez dalšího spolu se zánikem účinnosti této Smlouvy. Pokud Klient odvolá plnou moc před zánikem účinnosti této Smlouvy, pozbývá spolu s plnou mocí účinnost i ustanovení odst. _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna
Přidat komentář
Zrušit
Klient se zavazuje zaplatit Účetnímu:
Přidat komentář
Zrušit
paušální částku
+ slovy
za každý započatý kalendářní měsíc poskytování služeb na základě této Smlouvy;
Přidat komentář
Zrušit
do paušální odměny ve smyslu čl. _____ této Smlouvy nespadají následující činnosti, které budou Účetním vyúčtovány zvlášť:
;
Přidat komentář
Zrušit
částku
+ slovy
za každou zaúčtovanou účetní položku, zejména přijatou a vydanou fakturu, pokladní doklad, interní účetní doklad a řádek bankovního výpisu;
Přidat komentář
Zrušit
částku
+ slovy
za každý vyhotovený účetní doklad, zejména přijatou nebo vydanou fakturu nebo pokladní doklad;
Přidat komentář
Zrušit
částku
+ slovy
za každé zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance vykonávajícího práci pro Klienta na základě pracovní smlouvy;
Přidat komentář
Zrušit
částku
+ slovy
za každé zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance vykonávajícího práci pro Klienta na základě dohody o pracovní činnosti;
Přidat komentář
Zrušit
částku
+ slovy
za každé zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance vykonávajícího práci pro Klienta na základě dohody o provedení práce;
Přidat komentář
Zrušit
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání k dani z příjmu Klienta;
Přidat komentář
Zrušit
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty;
Přidat komentář
Zrušit
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání k silniční dani;
Přidat komentář
Zrušit
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání ke spotřební dani;
Přidat komentář
Zrušit
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí;
Přidat komentář
Zrušit
částku
+ slovy
za každé zpracování účetní závěrky;
Přidat komentář
Zrušit
částku
+ slovy
za každou
poskytování poradenství a konzultací
Přidat komentář
Zrušit
(dále společně jako „Odměna“).
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Klient čerpá a/nebo bude čerpat dotace a čerpání dotace je spojeno s povinností vyúčtovat danou dotaci jejímu poskytovateli, zvyšuje se Odměna za plnění Účetního poskytnuté Klientovi ve věci spojené s dotací o
%.
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna bude vyúčtována vždy společně za
.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna je splatná vždy
. dne od konce období uvedeného v odst. _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Klient se zavazuje platit Odměnu
v sídle
.
Přidat komentář
Zrušit
Účetní má povinnost vystavit na Odměnu řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takový daňový doklad – fakturu doručit Klientovi.
Přidat komentář
Zrušit
Účetní má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
Přidat komentář
Zrušit
Trvání a ukončení Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědnost za škodu
Přidat komentář
Zrušit
Účetní má odpovídat za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Smluvní strany tímto ujednávají limitaci náhrady škody neúmyslně způsobené Účetním Klientovi porušením jakékoliv povinnosti Účetního uvedené v této Smlouvě do celkové výše
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Účetnímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Účetní dostane do prodlení s předáním jakéhokoliv jednoho plnění podle této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý den prodlení až do předání daného plnění.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Účetní poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Přidat komentář
Zrušit
Důvěrnost
Přidat komentář
Zrušit
Účetní se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Přidat komentář
Zrušit
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Přidat komentář
Zrušit
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
Přidat komentář
Zrušit
cenovou politiku Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
marketingovou strategii Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
způsob fungování podniku Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta
Přidat komentář
Zrušit
(dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce _____ této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Přidat komentář
Zrušit
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Přidat komentář
Zrušit
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Přidat komentář
Zrušit
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Přidat komentář
Zrušit
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno,
Přidat komentář
Zrušit
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Klient tímto dává Účetnímu souhlas k tomu, aby jej uváděl jako svého zákazníka.
Přidat komentář
Zrušit
Účetní bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany prohlašují, že za účelem ochrany osobních údajů při jejich zpracovávání Účetním, jakožto zpracovatelem,
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR) uzavřena zvláštní smlouva o zpracování osobních údajů.
Přidat komentář
Zrušit
Vyšší moc
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Přidat komentář
Zrušit
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.