Vytvořte si Smlouvu o zřízení práva stavby na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Radek Motzke, Mgr. Radek Motzke, advokát

Instrukce

  • Použijte, pokud chcete na cizím pozemku postavit svou stavbu.
  • Pokud potřebujete zřídit služebnost (dříve nazývanou věcné břemeno), např. právo cesty přes cizí pozemek, právo vést přes cizí pozemek infrastrukturu, právo užívat cizí věc (nemovitost), můžete použít Smlouvu o zřízení služebnosti.
  • Užívat cizí věc můžete i na základě Nájemní smlouvy.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o právu stavby

Přidat komentář
Zrušit
TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Vlastníkem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Vlastník“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Stavebníkem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Stavebník“)
Přidat komentář
Zrušit
( Vlastník a Stavebník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Definice.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě:
Přidat komentář
Zrušit
Pozemek“ znamená pozemek – parcelní číslo
o výměře
m2, v katastrálním území
, obec
, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č.
u Katastrálního úřadu pro
, Katastrální pracoviště
.
Přidat komentář
Zrušit
Stavba“ znamená stavbu specifikovanou v příloze č. 1 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník zřizuje touto Smlouvou k tíži Pozemku ve prospěch Stavebníka věcné právo stavby spočívající v právu Stavebníka vybudovat a mít Stavbu na Pozemku (dále jen „Právo stavby“).
Přidat komentář
Zrušit
V rámci Práva stavby má Stavebník právo zbudovat Stavbu
Pozemku.
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník prohlašuje, že je oprávněn věcné Právo stavby k Pozemku zřídit a že na Pozemku neváznou ke dni uzavření této Smlouvy žádná práva, která by zřízení Práva stavby bránila.
Přidat komentář
Zrušit
Trvání Práva stavby.
Přidat komentář
Zrušit
Právo stavby se zřizuje na dobu určitou, a to ode dne zápisu Práva stavby do katastru nemovitostí do
.
Přidat komentář
Zrušit
Náhrada za Stavbu.
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník
povinnost při zániku Práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, podle odst. _____ této Smlouvy poskytnout Stavebníkovi za Stavbu náhradu
% z hodnoty Stavby v době
Práva stavby, přičemž hodnota stavby bude určena znaleckým posudkem.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna za Právo stavby.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že Vlastník poskytuje Stavebníkovi Právo stavby
.
Přidat komentář
Zrušit
Stavebník se zavazuje zaplatit Vlastníkovi za Právo stavby částku
+ slovy
bez ohledu na dobu trvání Práva stavby (dále jako „Odměna“).
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna má být zaplacena
Stavebník se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny. Zaplacením Odměny a/nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Vlastníka.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení od Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Stavebník má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že prohlášení Vlastníka uvedená v čl. _____ této Smlouvy jsou nepravdivá.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Stavebník dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Vlastníkovi smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
Katastr nemovitostí.
Přidat komentář
Zrušit
Návrh na vklad Práva stavby ve prospěch Stavebníka podá na své náklady (zejména zaplatí správní poplatek) u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Vlastník je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu Práva stavby do katastru nemovitostí splněny.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1240 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Radek Motzke | Mgr. Radek Motzke, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.