Vytvořte si Smlouvu o rezervaci nemovitosti na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukce

  • Smlouva pro realitní makléře zajišťující zaplacení kauce zájemcem o nemovitost.
  • I přesto, že je úprava rezervační smlouvy dispozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neodporovala, případně aby nebyla ve vztahu k předmětu smlouvy nepřiměřeně přísná (např. příliš vysoká smluvní pokuta při porušení povinností příkazce atd.). Pak by taková ustanovení mohla být neplatná.
  • Samotnou nemovitost lze prodat Kupní smlouvou, případně v kombinaci se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě.
  • Pronajmout nemovitost můžete Nájemní smlouvou.
  • Pokud jste realitní makléř, vedle této smlouvy by Vás mohla zajímat Zprostředkovatelská smlouva.

Smlouva o rezervaci nemovitosti

Chci rezervovat
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Chci rezervovat
Přidat komentář
Zrušit
TATO SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Makléřem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
IČO:
Přidat komentář
Zrušit
Místo podnikání:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Makléř“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Zájemcem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zájemce“)
Přidat komentář
Zrušit
( Makléř a Zájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Definice.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Nemovitost“ znamená
Přidat komentář
Zrušit
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č. p.
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Přidat komentář
Zrušit
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Přidat komentář
Zrušit
Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Rezervační poplatek“ znamená částku
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
Makléř prohlašuje, že má s vlastníkem Nemovitosti uzavřenu smlouvu, jejímž předmětem je zprostředkování prodeje Nemovitosti.
Přidat komentář
Zrušit
Zájemce prohlašuje, že má zájem nabýt vlastnické právo k Nemovitosti.
Přidat komentář
Zrušit
Zájemce prohlašuje, že se řádně seznámil s faktickým i právním stavem Nemovitosti.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Zájemce se zavazuje zaplatit Rezervační poplatek a Makléř se zavazuje stáhnout Nemovitost z inzerce a nenabízet ji dalším zájemcům, a to vše za podmínek uvedených dále v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Makléř prohlašuje, že aktuální kupní cena Nemovitosti dohodnutá s vlastníkem Nemovitosti činí:
+ slovy
. Součástí této ceny je i rezervační poplatek.
Přidat komentář
Zrušit
Rezervační poplatek.
Přidat komentář
Zrušit
Zájemce je povinen zaplatit Rezervační poplatek
.
Přidat komentář
Zrušit
Převzetí Rezervačního poplatku Makléřem stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Rezervování Nemovitosti.
Přidat komentář
Zrušit
Zájemce se zavazuje uzavřít smlouvu, na jejímž základě bude vlastnické právo k Nemovitosti převedeno na Zájemce (dále jako „Převodní smlouva“), nejpozději do
.
Přidat komentář
Zrušit
Pokud nedojde k uzavření Převodní smlouvy ve lhůtě podle odst. _____ této Smlouvy z důvodů neležících na straně Zájemce, zavazuje se Makléř vrátit Rezervační poplatek Zájemci do
pracovních dní uplynutí výše uvedené lhůty.
Přidat komentář
Zrušit
Uzavřením Převodní smlouvy se Rezervační poplatek stává zálohou na kupní cenu za Nemovitost.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že nedojde k uzavření Převodní smlouvy ve lhůtě podle odst. _____ této Smlouvy z důvodů ležících na straně Zájemce, je Zájemce povinen zaplatit Makléři smluvní pokutu ve výši Rezervačního poplatku, která je splatná dnem následujícím po dni uvedeném v odst. _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Za důvody ležící na straně Zájemce se považuje zejména to, pokud:
Přidat komentář
Zrušit
Zájemce neposkytne potřebnou součinnost při uzavírání Převodní smlouvy a souvisejících dokumentů;
Přidat komentář
Zrušit
se Zájemce nedostaví bez závažného důvodu k podpisu Převodní smlouvy a souvisejících dokumentů;
Přidat komentář
Zrušit
Zájemce odmítne podepsat Převodní smlouvu a/nebo související dokumenty;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají započtení smluvní pokuty podle odst. _____ této Smlouvy vůči Rezervačnímu poplatku, a to k prvnímu dni splatnosti této smluvní pokuty.
Přidat komentář
Zrušit
Zánik platnosti a/nebo účinnosti této Smlouvy nemá vliv na povinnost Zájemce zaplatit Makléři smluvní pokutu podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Okolnosti uzavření této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva
uzavřena v provozovně Makléře.
Přidat komentář
Zrušit
Zájemce tímto výslovně žádá ve smyslu ust. § 1834 občanského zákoníku Makléře, aby začal s plněním této Smlouvy ihned (bez meškání), tedy před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení Zájemce, který je spotřebitelem, od této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.