Vytvořte si Smlouvu o agilním vývoji a implementaci softwaru na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Tato smlouva se zabývá agilním vývojem softwaru. Tento vývoj je založen na co nejrychlejším dodání funkčního základu projektu s tím, že ke zdokonalení a přidání dalších funkcí dochází v průběhu, tedy za ostrého provozu. Vývoj projektu probíhá v takzvaných sprintech, které zahrnují analýzu požadavků, vývoj a implementaci. Tyto sprinty se opakují a v rámci nich dochází k postupnému upřesňování požadavků na funkčnost projektu.
  • Tato smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje sjednávání dílčích smluv o dílo.
  • Pokud chcete smlouvu na vytvoření programu tradičním způsobem, použijte smlouvu o dílo.
  • Pokud chcete jen smlouvu o postoupení práv k programu, použijte tuto smlouvu.

Smlouva o agilním vývoji a implementaci software

TATO SMLOUVA O AGILNÍM VÝVOJI A IMPLEMENTACI SOFTWARE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI.
Přidat komentář
Zrušit
Typ smluvní strany:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „ Objednatel “)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ smluvní strany:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zhotovitel“)
Přidat komentář
Zrušit
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Preambule
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem úpravy vzájemných práv a povinností při takzvaném agilním vývoji softwaru.
Přidat komentář
Zrušit
Mezi způsoby vývoje softwaru patří tradiční způsob vývoje a agilní vývoj.
Přidat komentář
Zrušit
Tradiční způsob vývoje softwaru je založen na předem detailně stanoveném rozsahu dodávky softwaru, kdy je rozsáhle definována přesná funkčnosti budoucího produktu a zejména cena. Tento způsob vývoje má ovšem své nevýhody v tom, že často nejsou požadavky objednatele dost dobře předem známy, dochází ke změnám v zadání, což prodlužuje a prodražuje celý projekt.
Přidat komentář
Zrušit
Agilní vývoj softwaru je naopak založen na co nejrychlejším dodání funkčního základu projektu s tím, že ke zdokonalení a přidání dalších funkcí dochází v průběhu, tedy za ostrého provozu. Vývoj projektu probíhá v takzvaných sprintech, které zahrnují analýzu požadavků, vývoj a implementaci. Tyto sprinty se opakují a v rámci nich dochází k postupnému upřesňování požadavků na funkčnost projektu.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva tedy upravuje práva a povinnosti stran v rámci takzvaného agilního vývoje softwaru.
Přidat komentář
Zrušit
Úvodní ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje sjednávání dílčích smluv o dílo.
Přidat komentář
Zrušit
„Software“ pro účely této Smlouvy znamená počítačový program vyvíjený Zhotovitelem podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
„Hardware“ pro účely této Smlouvy znamená nezbytné hmotné elektronické vybavení, které je potřebné k fungování Softwaru.
Přidat komentář
Zrušit
Software lze popsat a určit podstatnými znaky tak, že:
Přidat komentář
Zrušit
Software má sloužit k:
Přidat komentář
Zrušit
Hlavními funkcemi a podstatnou náležitostí Softwaru bude:
Přidat komentář
Zrušit
Software bude funkční na následující platformě:
Přidat komentář
Zrušit
Software bude Zhotovitelem programován v jazyce:
Přidat komentář
Zrušit
Minimální požadavky na Hardware jsou:
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel si vymiňuje, že
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
„Dokumentace“ pro účely této Smlouvy znamená jakékoliv dokumenty v českém či anglickém jazyce, které mají být dodány Zhotovitelem a jsou určeny k použití společně se Softwarem, včetně všech manuálů, návodů, licenčních dokumentů. V této Smlouvě tam, kde se hovoří o Softwaru, platí, že je tím myšlena i Dokumentace.
Přidat komentář
Zrušit
„Sprint“ pro účely této Smlouvy znamená jednu jednotlivou fázi vývoje Softwaru, při kterém dochází k analýze, vývoji a implementaci Softwaru. Sprint je zahájen definováním požadavků na nové funkčnosti Softwaru; obvykle následuje vytvoření technické specifikace, návrh funkčního modelu, na který navazuje samotný vývoj a testování. Sprint je ukončen předáním a uvedením Sprintu do provozu. Každý Sprint je tak vymezen dílčí smlouvou o dílo; tam, kde se v této Smlouvě hovoří o Sprintu, je tím myšlena dílčí smlouva o dílo a naopak.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel se zavazuje postupně vyvíjet a implementovat Software ve Sprintech za podmínek a za cenu stanovenou v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje Sprinty včetně případné Dokumentace převzít a uhradit za jejich provedení Zhotoviteli odměnu za podmínek a ve výši dohodnuté v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se zavazují dohodnout obsah Sprintu v průběhu vývoje Softwaru. Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se Sprinty a vztahy z nich řídit touto Smlouvou a podmínkami stanovenými v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Sprint bude Smluvními stranami definován alespoň těmito údaji:
Přidat komentář
Zrušit
obsahovou definicí Sprintu, tedy požadavky Objednatele na novou funkcionalitu či na změnu předcházející funkcionality Softwaru, opravu chyb a podobně.
Přidat komentář
Zrušit
odhad časové náročnostina realizaci Sprintu, tedy hodinová doba práce potřebná k tomu, aby došlo k dokončení Sprintu.
Přidat komentář
Zrušit
termín realizace, respektive datum dokončení a předání Sprintu.
Přidat komentář
Zrušit
zda bude Sprint obsahovat Dokumentaci a v jakém rozsahu.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Sprint může být dále definován těmito údaji:
Přidat komentář
Zrušit
odměnou Zhotovitele za realizaci Sprintu. V takovém případě se za učení odměny považuje takto dohodnutá odměna namísto odměny dohodnuté v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
maximální částkou odměny Zhotovitele za realizaci Sprintu.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Uzavření dílčí smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Za Objednatele je oprávněna dílčí smlouvu uzavřít, tedy Sprint definovat, zaslat návrh Sprintu Zhotoviteli a jednat o podmínkách Sprintu, pouze pověřená osoba (dále jen „Pověřená osoba Objednatele“).
Přidat komentář
Zrušit
Za Pověřenou osobu Objednatele se považuje:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Dílčí smlouva vzniká potvrzením návrhu Sprintu pověřenou osobou Zhotovitele (dále jen „Pověřená osoba Zhotovitele“).
Přidat komentář
Zrušit
Za Pověřenou osobu Zhotovitele se považuje:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Potvrzení Sprintu s uvedením jiné ceny je považováno za protinávrh. Potvrzení Sprintu s jinou nepodstatnou změnou
považováno za protinávrh.
Přidat komentář
Zrušit
Místo plnění
Přidat komentář
Zrušit
Software, respektive jednotlivé Sprinty, budou dodány a implementovány
.
Přidat komentář
Zrušit
Práva a povinnosti Objednatele
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli a jeho zaměstnancům veškerou potřebnou součinnost pro to, aby Zhotovitel mohl splnit své povinnosti podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel se zavazuje zajistit zaměstnancům Zhotovitele všechny potřebné přístupy, zejména vstup do svých prostor a k technickým prostředkům v rozsahu, který bude nutný ke splnění povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel se zavazuje zajistit zaměstnancům Zhotovitele vhodné, hygienické a bezpečné podmínky pro činnosti, které budou vykonávány v sídle Objednatele.
Přidat komentář
Zrušit
Dokumenty vytvořené Zhotovitelem za účelem splnění této Smlouvy (například analytické dokumenty, návrh softwarové architektury, zdrojové kódy) patří k know-how Zhotovitele. Objednatel se zavazuje vynaložit veškeré možné úsilí k tomu, aby se tyto dokumenty nedostaly do dispozice třetích osob.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli informace a dokumenty nezbytné pro plnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že je výlučně na posouzení Objednatele, zda je k poskytnutí informací či dokumentů třeba uzavření zvláštní smlouvy k převzetí závazku mlčenlivosti. Odmítne-li Objednatel poskytnout informace či dokumenty, které budou dle Zhotovitele potřebné k řádnému splnění předmětu této Smlouvy či k dokončení Sprintu, má Zhotovitel právo od této Smlouvy či od dílčí smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy odstoupit.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel se zavazuje během vývoje Softwaru za účelem předejití škodám pravidelně denně provádět zálohu dat.
Přidat komentář
Zrušit
Práva a povinnosti Zhotovitele
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel je povinen při plnění povinností dle této Smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni dodržovat bezpečností opatření, o kterých budou Objednatelem informováni. Zhotovitel odpovídá za to, že o těchto opatřeních informuje své zaměstnance.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, které mu Objednatel sdělí. Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm Objednatel trvá. V takovém případě Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku takového pokynu. Není-li možné takový pokyn splnit, má Zhotovitel právo od této Smlouvy či od dílčí smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy odstoupit.
Přidat komentář
Zrušit
Předání díla
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel se zavazuje Objednatele informovat o připravenosti dodat Sprint. Smluvní strany se zavazují poskytnout si potřebnou součinnost k tomu, aby mohlo dojít k jeho předání.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel před předáním předvede Objednateli, že předávaný Sprint je funkční, bez vad bránících jeho užití k dohodnutým účelům.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel má
pracovních dnů k tomu, aby Software odzkoušel a vytkl Zhotoviteli vady. Nevytkne-li Objednatel v této lhůtě vady, má se zato, že je dílo (Sprint) bez vad.
Přidat komentář
Zrušit
Má-li dílo (Sprint) vady, zavazuje se Zhotovitel vady odstranit podle své volby buď ve lhůtě
kalendářních dnů ode dne vytknutí vad, nebo v rámci následujícího Sprintu.
Přidat komentář
Zrušit
Autorské právo
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se dohodly, že předáním Sprintu nabývá Objednatel oprávnění užívat Software jakožto předmět autorskoprávní ochrany jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, v neomezeném množstevním i teritoriálním rozsahu a po neomezenou dobu, ledaže je v této Smlouvě uvedeno jinak (dále též jen „Licence“).
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel
je oprávněn upravovat či jinak měnit Software a spojovat jej s jinými programy.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel
oprávněn zasahovat do Softwaru a dalších předaných materiálů,
oprávněn jej rozmnožovat neomezeným způsobem,
oprávněn jej předávat třetím osobám a umožnit jeho použití třetími osobami.
Přidat komentář
Zrušit
Licence je udělena k užití pouze těmito osobami:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Cena za udělení Licence je již zahrnuta v ceně díla v čl. _____. této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna bude určena
Přidat komentář
Zrušit
Odměna
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za činnost podle této Smlouvy odměnu ve výši
+ slovy
za jednu odpracovanou
(dále jako „Odměna“).
Přidat komentář
Zrušit
Doba strávená prací na Sprintu (a tedy i Odměna) musí být přiměřená rozsahu a náročnosti daného Sprintu.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel je povinen předat Objednateli vyúčtování Odměny obsahující popis činnosti spolu s uvedením doby, kterou touto činností strávil.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna bude vyúčtována vždy společně za každý kalendářní měsíc na základě faktury.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel
plátcem DPH. Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH. Ke všem cenám bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů platných k datu zdanitelného plnění. Dnem zdanitelného plnění je den akceptace plnění.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědnost za škodu
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany tímto ujednávají limitaci náhrady škody neúmyslně způsobené Zhotovitelem Objednateli porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě do celkové výše
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Zhotovitele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Zhotovitelem porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě v souvislosti s plněním této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle odstavce _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jedno porušení uvedené povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Zaplacení smluvní pokuty
nárok druhé Smluvní strany na náhradu škody v plném rozsahu.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení od Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel má právo od této Smlouvy nebo od dílčích smluv o dílo odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel je v prodlení s dokončením Sprintu delším než
dní;
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele a/nebo Zhotovitel vstoupí do insolvence;
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel má právo od této Smlouvy nebo od dílčích smluv o dílo odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než
dní;
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Objednatele a/nebo Klient vstoupí do insolvence;
Přidat komentář
Zrušit
Objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
Vypořádání při odstoupení od Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká udělené Licence k předmětu této Smlouvy, Licence tak v případě odstoupení od Smlouvy nadále trvá. Pokud by se ukázalo, že je toto ustanovení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu neplatné, zavazuje se Zhotovitel udělit licenci k dodanému Softwaru a Dokumentaci podle této Smlouvy ve stejném rozsahu, v jakém byla Objednateli na základě této Smlouvy udělena.
Přidat komentář
Zrušit
Jestli některá ze stran odstoupí od Smlouvy, jsou strany povinny vzájemně se vypořádat takto:
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel se zavazuje předat veškeré dokončené nebo rozpracované Sprinty, včetně veškeré dohodnuté Dokumentace ve stavu, v jakém se ke dni odstoupení nacházejí.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do
dnů ode dne odstoupení od Smlouvy provést vyúčtování a sdělit Objednateli část dosud neuhrazené Odměny. Současně je Zhotovitel povinen doložit Objednateli oprávněnost Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
Důvěrnost
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Přidat komentář
Zrušit
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Přidat komentář
Zrušit
databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
Přidat komentář
Zrušit
cenovou politiku Objednatele,
Přidat komentář
Zrušit
marketingovou strategii Objednatele,
Přidat komentář
Zrušit
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
Přidat komentář
Zrušit
způsob fungování podniku Objednatele,
Přidat komentář
Zrušit
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce _____ této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Přidat komentář
Zrušit
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Přidat komentář
Zrušit
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Přidat komentář
Zrušit
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
Přidat komentář
Zrušit
Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
Přidat komentář
Zrušit
Vložit doložku vyšší moci?
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.