Vytvořte si Návrh na snížení/zvýšení výživného pro nezletilé dítě na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Tento vzor se vztahuje na situace, kdy již bylo rozhodnuto o výživném, ale je třeba toto rozhodnutí změnit - snížit či zvýšit výživné. 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 910 a následující občanského zákoníku.

Je třeba mít na paměti, že podle § 923 obč. zák. může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, za předpokladu, že došlo ke změně poměrů.

Uveďte do smlouvy všechny rozhodující skutečnosti a předložte všechny doklady. Zejména doklady týkající se Vašich skutečných příjmů. Platí ust. § 916 obč. zák, že neprokáže-li v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu.

Z povahy věci tento vzor nemůže obshánout všechny myslitelné lidské situace. Využijte proto volitelných částí šablony a vyličte, proč v daném případě došlo ke změně poměrů a odůvodněte přesvědčivě, proč by v daném případě bylo na místě již určené výživné zvýšit, nebo naopak snížit.

Pokud o výživném dosud rozhodnuto nebylo a dokážete se jako rodiče dohodnout na péči a výživě, použijte tento vzor:

https://www.legito.cz/navrh-na-schvaleni-dohody-rodicu-o-uprave-pomeru-vychovy-a-vyzivy-nezletilych-deti

 

Pokud o výživném dosud rozhodnuto nebylo, ale nedokážete se jako rodiče dohodnout na péči a výživě, použijte tento vzor:

https://www.legito.cz/navrh-na-upravu-vychovy-a-vyzivy-k-nezletilym-detem

 

Návrh podává
Přidat komentář
Zrušit
Navrhuje
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Ke spisové značce:
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
Dítě je v péči (děti jsou v péči)
Přidat komentář
Zrušit
Nezletilý:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Pohlaví
, datum narození
, bytem
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Rodiče
Přidat komentář
Zrušit
, nar.
Přidat komentář
Zrušit
bytem
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Matka“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
, nar.
Přidat komentář
Zrušit
bytem
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Otec“)
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Návrh otce na snížení výživného pro nezletilého
Přidat komentář
Zrušit
_________________________________________________________________
Přidat komentář
Zrušit
Přílohy:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Doklad o příjmech otce
Přidat komentář
Zrušit
Pracovní smlouva ze dne _____
Přidat komentář
Zrušit
Stávající úprava
Přidat komentář
Zrušit
Proběhlo odvolací řízení?
Rozsudkem
ze dne
, č. j. 
, bylo rozhodnuto, že nezletilý byl svěřen do výlučné péče matky. Rozsudek nabyl právní moci dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Otci bylo uloženo přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši
+ slovy
měsíčně.
Přidat komentář
Zrušit
Změna poměrů
Přidat komentář
Zrušit
Podle § 923 obč. zák. může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, za předpokladu, že došlo ke změně poměrů.
Přidat komentář
Zrušit
Otec byl v době předchozího rozhodnutí zaměstnán?
Přidat komentář
Zrušit
Matka byla v době posledního rozhodnutí zaměstnána?
Přidat komentář
Zrušit
V době, kdy naposledy soud rozhodoval, byl otec zaměstnán u zaměstnavatele
a pobíral průměrný čistý měsíční příjem ve výši
+ slovy
. Matka byla zaměstnána u
a pobírala průměrný čistý měsíční příjem ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Otec měl v té době
vyživovací povinnosti, matka
vyživovací povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Od posledního rozhodnutí se u otce změnilo:
Přidat komentář
Zrušit
Informace o mzdě otce
Přidat komentář
Zrušit
Otec
zaměstnání, jeho novým zaměstnavatelem je
. Jeho průměrná měsíční mzda nově činí
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Od posledního rozhodnutí se u matky změnilo:
Přidat komentář
Zrušit
Informace o mzdě matky
Přidat komentář
Zrušit
Matka
zaměstnání, jejím novým zaměstnavatelem je
. Její průměrná měsíční mzda nově činí
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
U otce se počet vyživovacích povinností
Počet vyživovacích povinností otce zůstal stejný.
Přidat komentář
Zrušit
U matky se počet vyživovacích povinností
Počet vyživovacích povinností matky zůstal stejný.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Pokud jde o poměry nezletilého, tak _____
potřeby a životní náklady. Došlo zejména k těmto změnám:
Přidat komentář
Zrušit
nezletilý začal od
chodit
.
Přidat komentář
Zrušit
zdravotní stav nezletilého
, zdravotní stav je
. Měsíční náklady na zabezpečení léků či zdravotních potřeb činí
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
změnil se okruh zájmových kroužků, kdy v současné době nezletilý navštěvuje tyto zájmové aktivity:
. Měsíční náklady na tyto zájmové aktivity činí
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Otec se snaží přispívat nad rámec výživného zejména tím, že
.
Přidat komentář
Zrušit
Otec se proto obrací tímto na soud s návrhem na snížení výživného, neboť dosud určené výživné je nepřiměřeně vysoké a neodpovídá současným možnostem, schopnostem, majetkovým a výdělkovým poměrům otce. Otec je obeznámen s potřebami nezletilého a je přesvědčen, že i snížené výživné bude odpovídat jeho potřebám.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
doklad o příjmech otce
Přidat komentář
Zrušit
pracovní smlouva ze dne
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Návrh
Přidat komentář
Zrušit
S ohledem na výše uvedené otec navrhuje, aby _____ změnil rozsudek Okresního soudu _____ dne _____, č. j. _____, tak, že:
Přidat komentář
Zrušit
Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého, kterým je _____, nar. _____, s účinností od
částkou
+ slovy
měsíčně, splatnou vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky.
Přidat komentář
Zrušit
________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.