Vytvořte si Licenční smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Použijte, pokud poskytujete licenci (právo k užívání) např. k softwaru, vašemu logu, grafickému dílu nebo jinému autorskému dílu.
  • Pokud bude autorské dílo vytvořeno pro vás na zakázku, použijte Smlouvu o dílo (která obsahuje licenční smlouvu) nebo Rámcovou smlouvu o dílo, pokud jste stálým dodavatelem nebo odběratelem.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Licenční smlouva

Předmětem poskytnutí licence je
Přidat komentář
Zrušit
TATO LICENČNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Poskytovatel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Nabyvatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Nabyvatel“)
Přidat komentář
Zrušit
(Poskytovatel a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Definice
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Předmět licence“ znamená
.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Předmět licence“ znamená počítačový program s názvem
, jehož autorem a distributorem je Poskytovatel.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět licence je dále blíže popsán v příloze této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Licence
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatel tímto poskytuje Nabyvateli k Předmětu licence
licenci, a to
, na dobu
(dále jako „Licence“).
Přidat komentář
Zrušit
Licence je poskytnuta
Předmětu licence.
Přidat komentář
Zrušit
Licence je udělena
Přidat komentář
Zrušit
Nabyvatel
právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
Nabyvatel
právo zcela nebo částečně postoupit Licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, k čemuž tímto Poskytovatel uděluje souhlas.
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedené Licence, včetně všech práv v tomto článku uvedených.
Přidat komentář
Zrušit
Trvání Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání Licence podle čl. _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna za Licenci
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci
.
Přidat komentář
Zrušit
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Licenci
+ slovy
bez ohledu na dobu trvání Licence (dále jako „Odměna“).
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
Odměna má být zaplacena
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
Související služby
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatel poskytuje následující placené poradenské činnosti, údržbu či jiné technické služby v souvislosti s poskytnutou licencí podle této smlouvy:
Přidat komentář
Zrušit
Práce programátora či jiného pracovníka Poskytovatele na místě u Nabyvatele činí
+ slovy
za každou započatou hodinu.
Přidat komentář
Zrušit
Práce programátora či jiného pracovníka Poskytovatele přes vzdálenou podporu činí
+ slovy
za každou započatou hodinu.
Přidat komentář
Zrušit
Cestovní výdaje činí
+ slovy
za každý kilometr.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Finanční částky jsou v tomto článku uvedeny
.
Přidat komentář
Zrušit
Služby poskytnuté na základě tohoto článku budou Poskytovatelem účtovány samostatně. Pro účely ostatních článků této Smlouvy se však finanční částky dle tohoto článku Smlouvy považují za část Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Nabyvatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
Výpověď
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany
právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
Přidat komentář
Zrušit
Výpovědní doba činí
a počíná běžet
, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
Licence končí uplynutím výpovědní doby.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení od Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele a/nebo Poskytovatel vstoupí do insolvence;
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení Poskytovatele uvedené v odst. _____ této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
Nabyvatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než
dní;
Přidat komentář
Zrušit
Nabyvatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Nabyvatele a/nebo Nabyvatel vstoupí do insolvence;
Přidat komentář
Zrušit
Nabyvatel poruší podmínky Licence uvedené v čl. _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2358 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.