Vytvořte si Smlouvu o přepravě na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Michaela Švecová, JUDr. Michaela Švecová, advokátka

Instrukce

.

Smlouva o přepravě

Co budete přepravovat?
Přidat komentář
Zrušit
TATO SMLOUVA O PŘEPRAVĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Dopravcem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Dopravce“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Klientem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Klient“)
Přidat komentář
Zrušit
( Dopravce a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Předmět smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Dopravce se touto Smlouvou zavazuje přepravit
z
do
a Klient se za to zavazuje Dopravci zaplatit Odměnu.
Přidat komentář
Zrušit
Povinnosti Dopravce.
Přidat komentář
Zrušit
Má Dopravce přepravní řád?
Dopravce se při přepravě postará o bezpečnost a pohodlí Klienta v souladu s Přepravním řádem, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Má-li Klient zavazadlo, přepraví je Dopravce
.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna je stanovena
Klient se zavazuje zaplatit Dopravci za přepravu podle této Smlouvy částku
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Dopravci
poměrná část Odměny s přihlédnutím k již uskutečněné přepravě, nemůže-li Dopravce dokončit přepravu z důvodů, za něž neodpovídá.
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna má být zaplacena
Klient se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
Odměna je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení od Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Klient má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
Dopravce je v prodlení s přepravou delším než
dny/dní;
Přidat komentář
Zrušit
Dopravce vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Dopravce a/nebo Dopravce vstoupí do insolvence;
Přidat komentář
Zrušit
Dopravcem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dny/dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Přidat komentář
Zrušit
Dopravce má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
Klient je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než
dny/dní;
Přidat komentář
Zrušit
Klient vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Klient a/nebo Klient vstoupí do insolvence;
Přidat komentář
Zrušit
Klientem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dny/dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Přidat komentář
Zrušit
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Přidat komentář
Zrušit
Důvěrnost.
Přidat komentář
Zrušit
Dopravce se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Přidat komentář
Zrušit
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě;
Přidat komentář
Zrušit
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně;
Přidat komentář
Zrušit
cenovou politiku Klienta;
Přidat komentář
Zrušit
marketingovou strategii Klienta;
Přidat komentář
Zrušit
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta;
Přidat komentář
Zrušit
způsob fungování podniku Klienta;
Přidat komentář
Zrušit
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
(dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce _____ této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Přidat komentář
Zrušit
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
Přidat komentář
Zrušit
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
Přidat komentář
Zrušit
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy;
Přidat komentář
Zrušit
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Přidat komentář
Zrušit
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Klient tímto dává Dopravci souhlas k tomu, aby jej Dopravce uváděl jako svého zákazníka.
Přidat komentář
Zrušit
Dopravce bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Dopravci smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Dopravce dostane do prodlení s přepravou Klienta podle odst. této Smlouvy, zavazuje se Klientovi poskytnout slevu z Odměny ve výši
% z Odměny za každý den prodlení až do přepravy Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Dopravce poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Přidat komentář
Zrušit
Vyšší moc.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Přidat komentář
Zrušit
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení odměny za přepravu (kvitanci)?
Přidat komentář
Zrušit

Příloha č. 1

PŘEPRAVNÍ ŘÁD DOPRAVCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Michaela Švecová | JUDr. Michaela Švecová, advokátka
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.