Vytvořte si Informaci o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Šárka Kincelová, Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.

Instrukce

  • Použijte tuto dokumentaci v souladu s GDPR, pokud se u Vás někdo uchází o pracovní pozici.

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Přidat komentář
Zrušit
(dále jen jako „Správce“) tímto poskytuje uchazečům o zaměstnání informace o tom, jaké osobní údaje Obchodní společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách, které se ucházejí o pracovní pozice ve Společnosti, k jakým účelům a jak dlouho Správce tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Správce.
Přidat komentář
Zrušit
Správce
Přidat komentář
Zrušit
Správce, který zpracovává osobní údaje fyzických osob, je Obchodní společnost se sídlem
, IČO
v obchodním rejstříku zapsal
.
Přidat komentář
Zrušit
E-mailová adresa:
.
Přidat komentář
Zrušit
Správce
pověřence pro ochranu osobních údajů.
Přidat komentář
Zrušit
Výběr uchazeče o zaměstnání, kontaktování uchazeče o zaměstnání
Přidat komentář
Zrušit
Osobní údaje, které jsou zpracovávány
Přidat komentář
Zrušit
Uchazeči, kteří se ucházejí o pracovní pozici, zasílají, příp. osobně předávají Správci své osobní údaje, které jsou u Správce zpracovány v tomto rozsahu:
Přidat komentář
Zrušit
jméno a příjmení;
Přidat komentář
Zrušit
datum narození, rodné číslo, pokud jej uchazeč o zaměstnání uvede;
Přidat komentář
Zrušit
adresa bydliště;
Přidat komentář
Zrušit
e-mailová adresa;
Přidat komentář
Zrušit
telefonní číslo;
Přidat komentář
Zrušit
přehled vystudovaných škol;
Přidat komentář
Zrušit
předchozí zaměstnavatelé.
Přidat komentář
Zrušit
Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování
Přidat komentář
Zrušit
Osobní údaje uchazeče o zaměstnání se zpracovávají k účelu a z důvodu:
Přidat komentář
Zrušit
evidence, vyhodnocení a výběr uchazeče o zaměstnání (oprávněný zájem);
Přidat komentář
Zrušit
získání podkladů pro uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (oprávněný zájem).
Přidat komentář
Zrušit
Osobní údaje jsou zpracovány
v papírové formě prostřednictvím zaměstnanců Správce.
Přidat komentář
Zrušit
Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů
Přidat komentář
Zrušit
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání
, a to:
za účelem
.
Přidat komentář
Zrušit
Doba uložení osobních údajů
Přidat komentář
Zrušit
Po dobu výběrového řízení. Pokud je uchazeč vybrán, stávají se osobní údaje součástí složky zaměstnance, která je nadále uchována po dobu trvání pracovního poměru. V opačném případě se osobní údaje po ukončení výběrového řízení ihned vymazávají a skartují.
Přidat komentář
Zrušit
Práva subjektů údajů
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že fyzická osoba bude pro Správce identifikovatelná a dále prokáže svoji totožnost, má tato práva:
Přidat komentář
Zrušit
právo na přístup k osobním údajům (tj. na vydání potvrzení, zda Správce osobní údaje uchazeče o zaměstnání zpracovává, nebo nikoliv, právo na doplňující informace, zejména o účelu a povaze zpracování a o zdrojích, ze kterých údaje pocházejí);
Přidat komentář
Zrušit
právo na opravu (tj. v případě, že se uchazeč domnívá, že dochází ke zpracování neúplných nebo nesprávných údajů, má právo na opravu nebo doplnění těchto údajů);
Přidat komentář
Zrušit
právo na výmaz - právo být zapomenut (tj. v případech stanovených právním předpisem může uchazeč o zaměstnání požadovat výmaz svých osobních údajů);
Přidat komentář
Zrušit
právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Správce o předání těchto údajů jinému správci);
Přidat komentář
Zrušit
právo na omezení zpracování (tj. v případě důvodů daných právními předpisy);
Přidat komentář
Zrušit
právo vznést námitku (tj. vznést námitku proti zpracování);
Přidat komentář
Zrušit
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (tj. uchazeč o zaměstnání má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo). Správce neprovádí žádné automatizované rozhodnutí bez vlivu lidského posouzení;
Přidat komentář
Zrušit
právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat v případech daných právními předpisy). Pokud je zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů a souhlas je následně odvolán, není tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu odděleném před jeho odvoláním;
Přidat komentář
Zrušit
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (tj. v případě porušení povinností má uchazeč o zaměstnání právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).
Přidat komentář
Zrušit
Společná a závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
Obchodní společnost nezpracovává, neshromažďuje a nepoužívá informace osob, které jsou mladší 15 let.
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Šárka Kincelová | Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.