Vytvořte si Smlouvu o zřízení služebnosti na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Radek Motzke, Mgr. Radek Motzke, advokát

Instrukce

  • Služebnost je také nazývána věcné břemeno.
  • Použijte, pokud potřebujete zřídit např. právo cesty přes cizí pozemek, právo vést přes cizí pozemek inženýrské sítě, právo užívat cizí věc (nemovitost, vůz).
  • Pokud chcete stavět na cizím pozemku, můžete použít Smlouvu o právu stavby.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o zřízení služebnosti

Chci zatížit služebností
Přidat komentář
Zrušit
Nemovitostí je
Přidat komentář
Zrušit
TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Zřizovatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zřizovatel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Oprávněným je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Oprávněný“)
Přidat komentář
Zrušit
( Zřizovatel a Oprávněný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Definice.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Zatížená věc“ znamená
Přidat komentář
Zrušit
jednotku –
číslo
, zapsaný na listě vlastnictví č.
, nacházející se v
budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
, zapsané na listě vlastnictví č.
(dále jako „Pozemek“),
Přidat komentář
Zrušit
spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Přidat komentář
Zrušit
Všechny uvedené nemovité věci se nachází v katastrálním území
, obec
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení Zřizovatele.
Přidat komentář
Zrušit
Zřizovatel prohlašuje, že je oprávněn zřídit Služebnost k Zatížené věci podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Zřízení služebnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany tímto zřizují služebnost
Přidat komentář
Zrušit
k Zatížené věci ve prospěch
Přidat komentář
Zrušit
– parc. č.
, ležící v katastrálním území
, obec
, zapsaného na listě vlastnictví č.
vedeného u Katastrálního úřadu pro
, Katastrální pracoviště
přidat další pozemek
Přidat komentář
Zrušit
(dále též jako „Služebnost“).
Přidat komentář
Zrušit
Právo Zřizovatele.
Přidat komentář
Zrušit
Zřizovatel
právo užívat Zatíženou věc spolu s Oprávněným.
Přidat komentář
Zrušit
Úplata za zřízení Služebnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Služebnost se zřizuje
.
Přidat komentář
Zrušit
Náklady na Zatíženou věc.
Přidat komentář
Zrušit
Náklady na zachování a opravy Zatížené věci hradí
.
Přidat komentář
Zrušit
Katastr nemovitostí.
Přidat komentář
Zrušit
Služebnost vzniká zápisem Služebnosti do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na zápis.
Přidat komentář
Zrušit
Návrh na zápis Služebnosti ve prospěch Oprávněného je povinen podat k příslušnému katastrálnímu úřadu
, a to neprodleně po uzavření této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat příslušný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že příslušný katastrální úřad návrh zamítne, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek tak, aby byly splněny podmínky či požadavky katastrálního úřadu k zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.
Přidat komentář
Zrušit
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s zápisem Služebnosti je povinen zaplatit
.
Přidat komentář
Zrušit
Trvání Služebnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Služebnost se zřizuje
.
Přidat komentář
Zrušit
právo vypovědět tuto smlouvu pro podstatné porušení povinností druhou Smluvní stranou.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy s ověřenými podpisy je určen pro podání k příslušnému katastru nemovitostí.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Radek Motzke | Mgr. Radek Motzke, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.