Vytvořte si Pracovní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instrukce

Pracovní smlouva na dobu určitou

TATO PRACOVNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Je zaměstnanec mladší 18 let nebo má omezenou svéprávnost?
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Kterého zastupuje
,
, datum narození
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zaměstnanec“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
IČO:
Přidat komentář
Zrušit
Místo podnikání:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zaměstnavatel“)
Přidat komentář
Zrušit
(Zaměstnanec a Zaměstnavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Druh práce.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec se touto Smlouvou zavazuje pro Zaměstnavatele vykonávat práci na pozici
(druh práce).
Přidat komentář
Zrušit
Pracovní pozice uvedená v odst. _____ obsahuje zejména následující pracovní činnosti:
.
Přidat komentář
Zrušit
Místo výkonu práce.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany sjednávají, že místem výkonu práce (tj. řádným pracovištěm) je
.
Přidat komentář
Zrušit
Den nástupu do práce.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany sjednávají jako den nástupu do práce
.
Přidat komentář
Zrušit
Pracovní poměr založený touto Smlouvou vzniká dnem uvedeným v odst. _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec prokázal Zaměstnavateli zdravotní způsobilost k vykonávané práci pracovnělékařskou prohlídkou či preventivní prohlídkou dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Zkušební doba.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany
zkušební dobu Zaměstnance, a to v délce
počínaje dnem nástupu do práce podle odst. _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Zkušební doba podle odstavce _____ této Smlouvy se prodlužuje o čas překážek v práci na straně Zaměstnance.
Přidat komentář
Zrušit
Ve zkušební době má právo Zaměstnavatel i Zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu.
Přidat komentář
Zrušit
Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době se doručí druhé Smluvní straně zpravidla alespoň tři dny před dnem, kdy má pracovní poměr skončit, avšak nedodržení této lhůty nezpůsobuje neplatnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době.
Přidat komentář
Zrušit
Trvání pracovního poměru.
Přidat komentář
Zrušit
Pracovní poměr založený touto Smlouvou je na dobu
, a to do
.
Přidat komentář
Zrušit
Pracovní doba.
Přidat komentář
Zrušit
Délka
pracovní doby Zaměstnance činí
hodin.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatel
právo rozvrhovat nerovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu Zaměstnance s tím, že průměrná týdenní pracovní doba Zaměstnance nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cesty k plnění úkolů Zaměstnavatele.
Přidat komentář
Zrušit
Mzda.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda. Mzdou se rozumí základní mzda, mzdové příplatky, náhrada mzdy a za podmínek uvedených ve vnitřním mzdovém předpise Zaměstnavatele i ostatní mzdové složky, jsou-li nějaké.
Přidat komentář
Zrušit
Základní hrubá měsíční mzda Zaměstnance
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Mzda uvedená v odst. _____ této Smlouvy je časová mzda.
Přidat komentář
Zrušit
Mzda podle odst. _____ této Smlouvy
sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas, a to v rozsahu
hodin práce přesčas za kalendářní rok. Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odst. _____ Zaměstnanci za tuto dobu nepřísluší.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany tímto sjednávají, že Zaměstnavatel
Zaměstnanci poskytovat náhradní volno namísto příplatku za práci přesčas. Zaměstnavatel a Zaměstnanec ujednávají, že Zaměstnavatel poskytne takové náhradní volno ve lhůtě
po výkonu dané práce.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že za dobu práce ve svátek
Zaměstnavatel poskytovat Zaměstnanci příplatek k dosažené mzdě, a to ve výši
% průměrného výdělku. Zaměstnanci nepřísluší náhradní volno za práci ve svátek.
Přidat komentář
Zrušit
Za dobu noční práce přísluší Zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši
% průměrného výdělku.
Přidat komentář
Zrušit
Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší Zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši
% průměrného výdělku.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Užívání věcí Zaměstnavatele.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec má právo v souvislosti s pracovním poměrem u Zaměstnavatele užívat:
Přidat komentář
Zrušit
služební vozidlo;
Přidat komentář
Zrušit
služební telefon;
Přidat komentář
Zrušit
služební notebook;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Pravidla pro užívání výše uvedených věcí a/nebo zařízení, způsob a forma úhrady výdajů s tím spojených a další věci jsou blíže upraveny vnitropodnikovými předpisy Zaměstnavatele.
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky.
Přidat komentář
Zrušit
Mzda je splatná
. dnem měsíce následujícího po měsíci, za který je mzda vyplácena, pokud takový den připadne na den pracovního volna, tak nejbližší následující pracovní den.
Přidat komentář
Zrušit
Mzda bude Zaměstnanci placena
na bankovní účet Zaměstnance, č. ú.
, vedený u
, s čímž Zaměstnanec vyslovuje souhlas.
Přidat komentář
Zrušit
Dovolená.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec má právo čerpat dovolenou v celkové délce
v jednom kalendářním roce.
Přidat komentář
Zrušit
Datum čerpání dovolené Zaměstnance určuje Zaměstnavatel.
Přidat komentář
Zrušit
Možnost sjednání výkonu práce mimo řádné pracoviště (tzv.HOME OFFICE)
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tímto sjednávají možnost výkonu práce mimo řádné pracoviště v režimu ustanovení § 317, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, s následujícím ujednáním. Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, to jest na řádném pracovišti, ale podle dohodnutých podmínek pro zaměstnavatele vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám zaměstnanec rozvrhuje, se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s tím, že a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2) nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 192; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit, c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.
Přidat komentář
Zrušit
Pro úplnost si smluvní strany ujednávají, že podle nařízení Vlády ČR č. 590/2006 Sb., kdy náleží zaměstnanci podle této smlouvy náhrada mzdy a kdy nikoliv. Za a) vyšetření či ošetření ve zdravotnickém zařízení - bez náhrady mzdy, b) pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo ošetření v souvislosti s výkonem práce - bez náhrady mzdy, c) přerušení dopravního provozu, zpoždění hromadných dopravních prostředků - bez náhrady mzdy, d) znemožnění cesty do zaměstnání - bez náhrady mzdy, e) svatba - nárok na náhradu mzdy za 1 den, f) narození dítěte - bez náhrady mzdy, g) úmrtí vybraných rodinných příslušníků - s náhradou mzdy až za dva dny (podle toho, o kterou blízkou osobu jde), h) doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení - bez náhrady mzdy, i) pohřeb spoluzaměstnance - bez náhrady mzdy, j) přestěhování - s náhradou mzdy až za dva dny, jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, k) vyhledání nového zaměstnání - bez náhrady mzdy.
Přidat komentář
Zrušit
Pro úplnost a zřejmost si smluvní strany stanovují, že zaměstnanec je povinen si rozvrhovat pracovní dobu tak, aby pracoval pouze v pracovní dny, a to od 08:00 do 16:00. Smluvní strany si rovněž stanovují, že zaměstnanec není oprávněn pracovat ve dnech pracovního klidu a ve státní svátky. Rovněž se pro úplnost stanovuje, že zaměstnanec není oprávněn si rozvrhovat pracovní dobu tak, aby pracoval v sobotu nebo v neděli, není oprávněn vykonávat práci pro zaměstnavatele ve ztíženém pracovním prostředí a není oprávněn vykonávat práci pro zaměstnavatele prací v noci.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude hlásit své pracovní vytížení vždy každý den, když bude vykonávat práci podle této smlouvy, a to stanoveným způsobem, který umožňuje kontrolu odvedené práce. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude vyplňovat výkaz o vykonané práci podle jím rozvržené pracovní doby.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec je povinen na příkaz zaměstnavatele vykonat nezbytná školení týkající se bezpečnosti práce a podle těchto školení se chovat a upravovat své chování na domáckém pracovišti tak, aby nemohl domácký zaměstnanec dojít k žádné újmě a aby k újmě nemohl přijít ani zaměstnavatel zaměstnance. Zaměstnanec je dále povinen, v rámci výkonu práce pro zaměstnavatele v době výkonu pracovní doby podle této smlouvy, zachovávat ve svém pracovišti pořádek, veškeré předpisy o bezpečnosti a hygieně práce, se kterými je seznámen a se kterými byl povinen se seznámit v okamžiku podpisu této pracovní smlouvy, a v průběhu výkonu práce pro zaměstnavatele není oprávněn vykonávat jiné činnosti na svém domáckém pracovišti mimo samotného výkonu práce pro zaměstnavatele podle této pracovní smlouvy. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaměstnanec nesmí v průběhu výkonu práce pro zaměstnavatele vykonávat jiné činnosti v domáckém prostředí, mimo výkonu práce pro zaměstnavatele podle této pracovní smlouvy. Jakákoliv jiná činnost zaměstnance v domáckém prostředí, mimo výkonu práce pro zaměstnavatele, mimo práce podle této pracovní smlouvy, se nepovažuje za výkon práce pro zaměstnavatele podle této pracovní smlouvy a za tento nenáleží žádná odměna. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že by zaměstnanec došel k újmě v domáckém prostředí při výkonu práce pro zaměstnavatele, pak utržená újma zaměstnance musí bezprostředně souviset s výkonem práce pro zaměstnavatele a musí mít původ ve výkonu práce pro zaměstnavatele. Smluvní strany se tímto dohodly, že pokud by zaměstnanec užil v domáckém prostředí svého majetku pro výkon práce pro zaměstnavatele, a nikoliv prostředků a nástrojů zaměstnavatele, pak zaměstnavatel neodpovídá za újmu způsobenou zaměstnanci za takovouto újmu způsobenou vlastním majetkem zaměstnance a zaměstnanec tak přijímá, že tak postupoval v přímém rozporu s pokyny zaměstnavatele, jakým způsobem má vykonávat pracovní činnost pro zaměstnavatele. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnavatel je oprávněn pro účely kontroly bezpečnosti práce a dodržování hygienických předpisů, v čase od 08:00 do 16:00 v běžné pracovní dny, vykonat kontrolu pracoviště domáckého zaměstnance v místě jeho bydliště a zaměstnanec s tímto postupem souhlasí a bere jej na vědomí. Zaměstnavatel je rovněž oprávněn zadat zaměstnanci závazné pokyny pro úpravu domáckého pracoviště a vyzvat zaměstnance k úpravě domáckého pracoviště, aby se odpovídalo normám bezpečnosti a hygieně na daném domáckém pracovišti. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec je oprávněn a povinen čerpat přestávku v práci, a to vždy po 4 po sobě jdoucích hodinách, kdy vykonává pracovní činnosti pro zaměstnavatele na základě této pracovní smlouvy, a to přestávku v délce trvání 30 po sobě jdoucích minut.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se tímto dohodly, že zaměstnanec je povinen vykonávat práci pro zaměstnavatele na základě pokynů zaměstnavatele a na věcech zaměstnavatele a za prostředky zaměstnavatele.
Přidat komentář
Zrušit
Pro účely provedení článku 11.7 této smlouvy bylo dohodnuto, že bude poskytována náhrada za hotové výdaje za užití energií a internetového připojení, eventuálně telefonické komunikace, v paušální částce měsíčně, a to maximálně do částky
Kč měsíčně, jinak na základě prokázaných výdajů. V případě, že by tato částka měla převyšovat částku ve výši
Kč v daném měsíci, pak bude diskontována, na základě dohody smluvních stran, a to až sazbou ve výši 70 % z dané částky, nejvíce však, aby byla co do částky ve výši 
Kč v daném měsíci.
Přidat komentář
Zrušit
Výpovědní doba.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že dojde k výpovědi této Smlouvy podle zákoníku práce jakoukoliv Smluvní stranou, činí výpovědní doba
měsíce.
Přidat komentář
Zrušit
Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
Přidat komentář
Zrušit
Autorská práva.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že Zaměstnanec bude v rámci výkonu práce pro Zaměstnavatele, tj. ke splnění svých pracovních povinností, vytvářet autorská díla (dále jako „zaměstnanecká díla“). Zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet Zaměstnancova majetková práva k zaměstnaneckým dílům.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec tímto poskytuje Zaměstnavateli svolení k tomu, aby Zaměstnavatel postoupil právo výkonu majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu na kteroukoliv Zaměstnavatelem zvolenou třetí osobu.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec tímto poskytuje třetí osobě, které Zaměstnavatel postoupí právo výkonu majetkových autorských práv, svolení k tomu, aby postoupila právo výkonu majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu dále na kteroukoliv třetí osobu a takovým třetím osobám neomezeně dále.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatel nemá povinnost vykonávat majetková práva k zaměstnaneckému dílu a nemá povinnost poskytovat Zaměstnanci licenci k zaměstnaneckému dílu.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec tímto udílí Zaměstnavateli svolení ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu zaměstnaneckého díla, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby Zaměstnavatel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnosti pod svou obchodní firmou nebo jakýmkoliv jiným, jím zvoleným označením.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec tímto udílí Zaměstnavateli svolení k dokončení svého nehotového zaměstnaneckého díla.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany výslovně ujednávají, že Zaměstnanec nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu ve smyslu ust. § 58 odst. 6 autorského zákona v souvislosti se zaměstnaneckým dílem.
Přidat komentář
Zrušit
Skončení pracovního poměru Zaměstnance u Zaměstnavatele nemá vliv na účinnost ustanovení tohoto článku.
Přidat komentář
Zrušit
Jiná výdělečná činnost Zaměstnance.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec může vedle svého zaměstnání podle této Smlouvy vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu u Zaměstnavatele vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Zaměstnavatele, jen s jeho předchozím výslovným písemným souhlasem.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatel tímto uděluje zaměstnanci souhlas s vykonáváním této výdělečné činnosti:
.
Přidat komentář
Zrušit
Informování o obsahu pracovního poměru.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatel tímto informuje Zaměstnance ve smyslu ust. 37 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, že:
Přidat komentář
Zrušit
bližším označením místa výkonu práce Zaměstnance je
,
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatel
uzavřenu následující kolektivní smlouvu a/nebo vyšší kolektivní smlouvu:
.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany činí nesporným, že tato Smlouva obsahuje údaje o všech právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, o nichž má být Zaměstnanec informován podle ust. § 37 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Povinnost mlčenlivosti.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s pracovním poměrem u Zaměstnavatele, zejména nezpřístupní ani nepoužije (i) žádnou takovou informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo dohodě, jejíž smluvní stranou je Zaměstnavatel, (ii) databázi zákazníků Zaměstnavatele ani kontakty na ně, (iii) cenovou politiku Zaměstnavatele, (iv) marketingovou strategii Zaměstnavatele, (v) informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Zaměstnavatele, (vi) způsob fungování podniku Zaměstnavatele, (vii) strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Zaměstnavatele (dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce _____ této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy (i) Zaměstnavatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace; (ii) právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci; (iii) takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci pracovních pokynů Zaměstnavatele a/nebo kdy (iv) je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Přidat komentář
Zrušit
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Osobní údaje.

Nařízení 2016/679 GDPR, viz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1539091573508&uri=CELEX:32016R0679 je sekundární právní předpis orgánů Evropské unie, konkrétně Evropského parlamentu a Rady.

Zde je namístě upozornit, že sekundární právní předpisy EU a zákony členských států existují vedle sebe. GDPR tedy žádným způsobem nezrušil stále platný zákon č. 101, jen má GDPR aplikační přednost. To znamená, že se prve užije výkladu pravidel GDPR a posléze se užije pravidel podle zákona č. 101, v rámci posuzování právního případu.

Oba dva předpisy, jak GDPR, tak zákon č. 101, jsou stále platné a účinné, a proto je na ně odkazováno ve smlouvě.

Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec tímto uděluje výslovný souhlas Zaměstnavateli se zpracováním osobních údajů Zaměstnance podle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem realizace plnění podle této Smlouvy a pro vnitřní účely Zaměstnavatele, a to i podle Směrnice 95/46/ ES a Nařízení 2016/679 - obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení“ - také jinak známé jako GDPR). Zaměstnavatel má právo zpracovat osobní údaje elektronickými prostředky způsobem umožňujícím uložení osobních údajů v elektronických databázích a zpracování těchto údajů počítačovými programy používanými Zaměstnavatelem a/nebo osobami, které pro zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku. Zaměstnanec výslovně opravňuje Zaměstnavatele v rámci výše uvedeného souhlasu k předání osobních údajů Zaměstnance osobám, které pro Zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku / závodu / odštěpného závodu, zejména osobám zajišťujícím pro Zaměstnavatele účetní, právní a finanční služby.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec má právo dozvědět se od Zaměstnavatele, jaké veškeré monitorovací nástroje jsou ze strany Zaměstnavatele na pracovišti nasazeny, případně zda Zaměstnavatel jiným způsobem monitoruje komunikaci Zaměstnance na dálku z nástrojů, předmětů a přístrojů Zaměstnavatele a Zaměstnavatel je povinen Zaměstnance poučit o všech prostředcích monitorování a sledování evidence svého majetku, pokud je majetek Zaměstnavatele svěřen Zaměstnanci. Zaměstnavatel je vázán v rámci monitorování prostoru pracoviště a prostoru komunikace na dálku v rámci výkonu své působností při správě vlastního majetku tak, že tento monitoring a správu Zaměstnavatel vykonává tak, aby nezasahoval do osobní sféry a soukromého života Zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen poučit Zaměstnance, jakým způsobem může využívat prostředky a nástroje Zaměstnavatele a způsoby komunikace na dálku Zaměstnavatele, aby se se zamezilo sledování této komunikace Zaměstnance na dálku. 
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec je v době podpisu této pracovní smlouvy pojištěncem u zdravotní pojišťovny poskytující veřejné zdravotní pojištění podle zvláštního právního předpisu, kdy je pojištěncem u
V případě změny zdravotní pojišťovny je Zaměstnanec povinen tuto změnu oznámit neprodleně Zaměstnavateli.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 33 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY.
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro pracovněprávní účely

Zaměstnanec
Přidat komentář
Zrušit
Jméno: _____
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště: _____
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnavatel
Přidat komentář
Zrušit
Jméno: _____
Přidat komentář
Zrušit
IČO: _____
Přidat komentář
Zrušit
Místo podnikání: _____
Přidat komentář
Zrušit
Souhlas se zpracováním osobních údajů Zaměstnance ze strany Zaměstnavatele
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec tímto uděluje výslovný souhlas Zaměstnavateli se zpracováním osobních údajů Zaměstnance podle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem realizace plnění podle této Smlouvy a pro vnitřní účely Zaměstnavatele, a to i podle Směrnice 95/46/ ES a Nařízení 2016/679 - obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení“ - také jinak známé jako GDPR). Zaměstnavatel má právo zpracovat osobní údaje elektronickými prostředky způsobem umožňujícím uložení osobních údajů v elektronických databázích a zpracování těchto údajů počítačovými programy používanými Zaměstnavatelem a/nebo osobami, které pro zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku. Zaměstnanec výslovně opravňuje Zaměstnavatele v rámci výše uvedeného souhlasu k předání osobních údajů Zaměstnance osobám, které pro Zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku / závodu / odštěpného závodu, zejména osobám zajišťujícím pro Zaměstnavatele účetní, právní a finanční služby.
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec má právo dozvědět se od Zaměstnavatele, jaké veškeré monitorovací nástroje jsou ze strany Zaměstnavatele na pracovišti nasazeny, případně zda Zaměstnavatel jiným způsobem monitoruje komunikaci Zaměstnance na dálku z nástrojů, předmětů a přístrojů Zaměstnavatele a Zaměstnavatel je povinen Zaměstnance poučit o všech prostředcích monitorování a sledování evidence svého majetku, pokud je majetek Zaměstnavatele svěřen Zaměstnanci. Zaměstnavatel je vázán v rámci monitorování prostoru pracoviště a prostoru komunikace na dálku v rámci výkonu své působností při správě vlastního majetku tak, že tento monitoring a správu Zaměstnavatel vykonává tak, aby nezasahoval do osobní sféry a soukromého života Zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen poučit Zaměstnance, jakým způsobem může využívat prostředky a nástroje Zaměstnavatele a způsoby komunikace na dálku Zaměstnavatele, aby se se zamezilo sledování této komunikace Zaměstnance na dálku.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.