Vytvořte si Komisionářskou smlouvu

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Komisionářská smlouva

TATO KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Komitentem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Komitent“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Komisionářem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Komisionář“)
Přidat komentář
Zrušit
(Komitent a Komisionář dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Jak určí Komitent cenu zboží?
Přidat komentář
Zrušit
Uvádět ceny
Přidat komentář
Zrušit
Vymezení některých pojmů
Přidat komentář
Zrušit
Minimální prodejní cenou“ se rozumí nejnižší peněžitá částka bez DPH, za kterou může být konkrétní Zboží nabízeno a prodáno třetím osobám.
Přidat komentář
Zrušit
Prodejní cenou“ se rozumí peněžitá částka bez DPH, za kterou je konkrétní Zboží Komisionářem nabízeno či prodáno třetí osobě.
Přidat komentář
Zrušit
Zbožím“ se rozumí věc, případně souhrn věcí definovaných dále v čl. _____ této Smlouvy, které jsou určeny do komisního prodeje podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Komisionář se touto Smlouvou zavazuje, že bude vlastním jménem pro Komitenta na jeho účet obstarávat prodej Zboží a bude mu poskytovat s tím související služby. Komisionář se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou vyplatit Komitentovi cenu získanou za každé prodané a do komise svěřené Zboží podle dále dohodnutých pravidel.
Přidat komentář
Zrušit
Komitent se zavazuje Komisionáři za jeho činnost popsanou v této Smlouvě zaplatit dále sjednanou odměnu.
Přidat komentář
Zrušit
Komisionář je oprávněn samostatně stanovit Prodejní cenu a nabízet Zboží podle pravidel stanovených v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Komisionář je povinen stanovit Prodejní cenu tak, aby tato cena nebyla nižší než činí Minimální prodejní cena.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Komisionář Zboží prodá třetí osobě za kupní cenu nižší, než činí Minimální prodejní cena, je Komisionář povinen uhradit Komitentovi rozdíl v ceně a tedy uhradit mu cenu za Zboží ve výši Minimální prodejní ceny. To neplatí, prokáže-li Komisionář, že prodej za určenou cenu nemohl být proveden a že prodejem věci odvrátil škodu Komitentovi hrozící.
Přidat komentář
Zrušit
Zboží
Přidat komentář
Zrušit
Zboží je identifikováno
Zbožím se ve smyslu této Smlouvy rozumí seznam následujících věcí:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Podpisem této Smlouvy Komisionář stvrzuje převzetí shora uvedeného zboží. Strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že Zboží
.
Přidat komentář
Zrušit
Jaká bude odměna pro Komisionáře?
Přidat komentář
Zrušit
Odměna
Přidat komentář
Zrušit
Odměna Komisionáře z této Smlouvy ve smyslu § 2468 občanského zákoníku (dále též „Odměna“) činí rozdíl mezi Prodejní cenou a mezi Minimální prodejní cenou konkrétního prodaného Zboží třetí osobě na základě činnosti Komisionáře podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
V Odměně
zahrnuty též veškeré náklady spojené s prodejem Komitentova zboží a Komitent tudíž žádné náklady Komisionáře vynaložené při plnění této Smlouvy nehradí.
Přidat komentář
Zrušit
Vyúčtování
Přidat komentář
Zrušit
Komisionář se zavazuje průběžně zpracovávat přehled prodaného Zboží, jehož součástí bude alespoň označení konkrétního Zboží, datum prodeje a cena, za kterou bylo Zboží prodáno a odměnu ve smyslu čl. _____ této Smlouvy (dále jen "Přehled"). Komisionář se zavazuje předkládat pravidelně Komitentovi tento Přehled nejpozději do 15 dnů po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo Zboží prodáno.
Přidat komentář
Zrušit
Současně s předáním Přehledu Komisionář vydá Komitentovi vše, co při obstarávání jeho záležitostí získal.
Přidat komentář
Zrušit
Komitent vystaví na základě Přehledu Komisionáři fakturu (daňový doklad) na cenu, za kterou bylo Zboží prodáno, se splatností
kalendářních dnů. Komisionář vystaví na základě Přehledu Komitentovi fakturu (daňový doklad) na odměnu ve smyslu čl. _____ se splatností
kalendářních dnů.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany jsou oprávněny provést jednostranný zápočet finančních nároků ve smyslu čl. _____ této smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Komisionář se zavazuje vyhotovit celkový přehled prodaného zboží za každý kalendářní rok, ve kterém trvá tato Smlouva, jehož součástí bude alespoň označení konkrétního Zboží, datum prodeje a cena, za kterou bylo Zboží prodáno. Komisionář se zavazuje Komitentovi předat tento přehled vždy do 31. ledna následujícího roku a v případě, že by došlo k zániku této Smlouvy v průběhu kalendářního roku, do jednoho měsíce od zániku této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Další práva a povinnosti stran
Přidat komentář
Zrušit
Zboží svěřené Komisionáři k prodeji na základě této Smlouvy zůstává ve vlastnictví Komitenta, dokud vlastnické právo nenabude třetí osoba.
Přidat komentář
Zrušit
Komisionář se zavazuje nepřevádět vlastnické právo ke Zboží a nepředávat je třetím osobám před tím, než jimi bude uhrazena Kupní cena. V případě porušení této povinnosti se Komisionář zavazuje zaplatit Komitentovi smluvní pokutu ve výši odpovídající Minimální prodejní ceně Zboží, u kterého došlo porušení této povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Od pokynů Komitenta se může Komisionář odchýlit, je-li to v zájmu Komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas; jinak Komitent nemusí uznat jednání za provedené na svůj účet, odmítne-li účinky jednání pro sebe bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu jednání dozvěděl.
Přidat komentář
Zrušit
Komisionář chrání Komitentovy zájmy, které zná, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu Komitentova příkazu.
Přidat komentář
Zrušit
Po dobu, kdy má Komisionář u sebe věci převzaté od Komitenta nebo pro Komitenta, má povinnosti jako skladovatel. Komisionář je povinen Zboží opatrovat s péčí řádného hospodáře, chránit jej před poškozením a uložit pod uzamčením. Komisionář odpovídá Komitentovi za škodu na věcech mu svěřených do prodeje podle ust. § 2426 občanského zákoníku.
Přidat komentář
Zrušit
Komitent se zavazuje poskytnout Komisionáři veškeré informace, podklady a doklady pro řádné splnění povinností z této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Doba trvání
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se uzavírá na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
Komitent může Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí.
Přidat komentář
Zrušit
Komisionář může Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí.
Přidat komentář
Zrušit
Výpověď Smlouvy nabude účinnosti posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
Jakmile dojde k zániku této Smlouvy, je Komisionář povinen vrátit Komitentovi dosud neprodané Zboží svěřené mu na základě této Smlouvy, a to do
kalendářních dnů od zániku této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2455 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol do komisního prodeje?
Přidat komentář
Zrušit

Předávací protokol do komisního prodeje

Jméno: _____
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště: _____
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Komitent“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Jméno: _____
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště: _____
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Komisionář“)
Přidat komentář
Zrušit
Předmět předání
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany společně uzavřely Komisionářskou smlouvu ze dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Tímto předávacím protokolem přebírá Komisionář do komise ve smyslu uzavřené Komisionářské smlouvy následující Zboží:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Vady věci
Přidat komentář
Zrušit
Strany podpisem tohoto protokolu stvrzují, že v době předání
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.