Vytvořte si Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář s.r.o.

Instrukce

  • Použijte, pokud si potřebujete zajistit právo v budoucnu koupit nebo prodat nemovitosti, auta nebo jiné věci. Obsahuje i vzor samotné Kupní smlouvy.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Přidat komentář
Zrušit
TATO SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Budoucím prodávajícím je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Budoucí prodávající“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Budoucím kupujícím je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Budoucí kupující“)
Přidat komentář
Zrušit
( Budoucí prodávající a Budoucí kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Definice.
Přidat komentář
Zrušit
Je uzavření Kupní smlouvy vázáno na splnění podmínky?
V této Smlouvě
Přidat komentář
Zrušit
Podmínka“ znamená
;
Přidat komentář
Zrušit
Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu, jejíž text tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Kdo má právo vyzvat k uzavření Kupní smlouvy?
Budoucí kupující má právo písemně vyzvat Budoucího prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy ve lhůtě
kalendářních dnů ode dne, kdy se Budoucí kupující dozví o splnění Podmínky.
Přidat komentář
Zrušit
Lhůta pro výzvu se považuje za zachovanou, bude-li výzva předána nejpozději poslední den lhůty přepravci (držiteli poštovní licence) k doručení.
Přidat komentář
Zrušit
Budoucí Prodávající je povinen vyhovět výzvě Budoucího kupujícího podle odst. _____ této Smlouvy, dostavit se ve stanoveném termínu k uzavření Kupní smlouvy a Kupní smlouvu uzavřít.
Přidat komentář
Zrušit
Další práva a povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Budoucí Prodávající je povinen po dobu trvání účinnosti této Smlouvy Věc, jež je předmětem převodu podle Kupní smlouvy, nepřevádět na třetí osoby ani ji nezatěžovat žádným právem ve prospěch třetích osob, zejména zástavním právem či jiným obdobným právem ve prospěch třetích osob.
Přidat komentář
Zrušit
Výzva podle odst. _____ této Smlouvy bude učiněna písemně a musí být doručena na adresu dané Smluvní strany, která je uvedena výše v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že místo, termín a čas uzavření Kupní smlouvy bude určen ve výzvě učiněné podle odst. _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při plnění této Smlouvy, zejména při uzavírání Kupní smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Zánik Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Podmínka nebude splněna nejpozději do
, mají obě Smluvní strany právo od této Smlouvy odstoupit.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že marně uplyne lhůta pro výzvu uvedená v odst. _____ této Smlouvy, zaniká následujícím dnem tato Smlouva.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Budoucí Prodávající i přes řádně doručenou výzvu nedostaví k uzavření Kupní smlouvy v místě a čase podle odst. _____ této Smlouvy a/nebo se dostaví, avšak neuzavře s Budoucím kupujícím Kupní smlouvu, zavazuje se Budoucí prodávající zaplatit Budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši
% z Kupní ceny podle Kupní smlouvy za každý den prodlení až do uzavření Kupní smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Vyšší moc.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Přidat komentář
Zrušit
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit

Příloha č. 1 - Vzor kupní smlouvy

VZOR KUPNÍ SMLOUVY:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno: _____
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště: _____
Přidat komentář
Zrušit
(dále společně jako „Prodávající“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Jméno: _____
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště: _____
Přidat komentář
Zrušit
(dále společně jako „Kupující“)
Přidat komentář
Zrušit
(Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Definice.
Přidat komentář
Zrušit
Chci převést
Chci převést
Přidat komentář
Zrušit
Jakou nemovitost chci převést?
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Věc“ znamená
Přidat komentář
Zrušit
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
,
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
, přidat parcelu
Přidat komentář
Zrušit
přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Přidat komentář
Zrušit
Věc je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
Přidat komentář
Zrušit
Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci nevázne žádné zástavní právo.
Přidat komentář
Zrušit
Kupující prohlašuje, že si Věc řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci před uzavřením této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Prodávající tímto prodává Kupujícímu Věc včetně všech součástí a příslušenství a Kupující přijímá Věc do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu za Věc Kupní cenu.
Přidat komentář
Zrušit
Předání věci.
Přidat komentář
Zrušit
Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu
.
Přidat komentář
Zrušit
Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Přechod nebezpečí škody.
Přidat komentář
Zrušit
Nebezpečí škody na Věci přechází z Prodávajícího na Kupujícího momentem
.
Přidat komentář
Zrušit
Katastr nemovitostí.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Věci vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Přidat komentář
Zrušit
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Kupující je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Přidat komentář
Zrušit
Poplatky.
Přidat komentář
Zrušit
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci je povinen zaplatit
.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení od Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v článku _____ této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Přidat komentář
Zrušit
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
Vady Věci.
Přidat komentář
Zrušit
Kupující je povinen Věc řádně prohlédnout
a sdělit Prodávajícímu vady Věci a pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá žádné zjevné vady.
Přidat komentář
Zrušit
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Přidat komentář
Zrušit
Je-li vada Věci nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě
dní od předání vadné Věci.
Přidat komentář
Zrušit
Pokud Prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prodávajícího, které se Prodávající tímto zavazuje uhradit Kupujícímu.
Přidat komentář
Zrušit
Je-li vada Věci podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové Věci bez vady nebo dodáním chybějící Věci nebo na odstranění vady opravou Věci nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo odstoupit od této Smlouvy. Pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prodávajícího, má Kupující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Odpovědnost za škodu.
Přidat komentář
Zrušit
Kupní cena.
Přidat komentář
Zrušit
Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Věc částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky.
Přidat komentář
Zrušit
Kupní cena má být zaplacena
Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
Kupní cena je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části podle článku _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Kupní ceny.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Věci podle odst. _____ této Smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny ve výši
% z Kupní ceny za každý den prodlení až do předání Věci.
Přidat komentář
Zrušit
Vyšší moc.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Přidat komentář
Zrušit
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2079 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
PODPIS PŘÍLOHY SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (nikoli Kupní smlouvy samotné):
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.