Vytvořte si smlouvu o započtení pohledávek na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Právní úprava započtení je obsažena v § 1982 a následující občanského zákoníku.

Započítat nelze všechny pohledávky, proto si podle zákona zkontrolujte, zda jsou Vaše pohledávky k započtení způsobilé. 

Při započtení, kdy pohledávky obou stran nejsou ve stejné výši, je třeba dbát zejména na to, aby bylo mezi stranami vyjasněno, která část pohledávky zaniká a která část bude trvat dále. 

Vzor smlouvy je koncipován tak, že lze přidat i více pohledávek. V takovém případě je třeba dát pozor na to, aby smluvní strany správně označily, které pohledávky se započítávají se kterými. 

Smlouva o vzájemném započtení pohledávek

TATO SMLOUVA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strana
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Smluvní strana A“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strana
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Smluvní strana B“)
Přidat komentář
Zrušit
(Smluvní strana A a Smluvní strana B dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Předmět započtení
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strana A prohlašuje, že má za Smluvní stranou B:
Přidat komentář
Zrušit
, která vznikla z titulu
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Pohledávku tvoří:
Přidat komentář
Zrušit
Jistina ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Úrok z prodlení kapitalizovaný ke dni uzavření této smlouvy ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta ke dni uzavření této smlouvy ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Příslušenství ke dni uzavření této smlouvy ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Celkem tedy 0 .
Přidat komentář
Zrušit
dále jen „Pohledávka smluvní strany A
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strana B prohlašuje, že má za Smluvní stranou A:
Přidat komentář
Zrušit
, která vznikla z titulu
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Pohledávku tvoří:
Přidat komentář
Zrušit
Jistina ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Úrok z prodlení kapitalizovaný ke dni uzavření této smlouvy ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta ke dni uzavření této smlouvy ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Příslušenství ke dni uzavření této smlouvy ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Celkem tedy 0 .
Přidat komentář
Zrušit
dále jen „Pohledávka smluvní strany B
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Pohledávka smluvní strany A a Pohledávka smluvní strany B a Pohledávky smluvní strany B mohou být dále společně označeny jen jako „Předmět započtení.
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení smluvních stran
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany prohlašují, že:
Přidat komentář
Zrušit
Započtení Předmětu započtení není vyloučeno podle ust. § 1988 občanského zákoníku.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět započtení nepovažují za nejistý ani za neurčitý.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět započtení není zatížen zástavním nebo jiným právem ve prospěch třetích osob.
Přidat komentář
Zrušit
Započtení Předmětu započtení nebrání žádné omezení nebo jiná okolnost, obě smluvní strany jsou tedy oprávněny disponovat s Předmětem započtení a tento Předmět započtení nebyl jakýmkoliv způsobem postoupen na třetí osobu.
Přidat komentář
Zrušit
Předmět smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Výše pohledávek
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany se tímto dohodly na započtení vzájemných pohledávek tak, že Pohledávka smluvní strany A a Pohledávka smluvní strany B se vzájemně započítávají.
Přidat komentář
Zrušit
Protože je Pohledávka smluvní strany A nižší než Pohledávka smluvní strany B, tak Pohledávka smluvní strany A zcela zaniká. Smluvní strany výslovně prohlašují a svým podpisem této dohody potvrzují, že provedením zápočtu dle této dohody tak tato Pohledávka smluvní strany A v plné výši zanikla a mezi smluvními stranami jsou ve vztahu k této pohledávce vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti. Oproti tomu Pohledávka smluvní strany B zaniká pouze v následujícím rozsahu:
Přidat komentář
Zrušit
Jistina zaniká v rozsahu
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta zaniká v rozsahu
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Úrok z prodlení zaniká v rozsahu
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Příslušenství zaniká v rozsahu
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Ve zbývajícím rozsahu tato Pohledávka smluvní strany B nadále trvá.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.