Vytvořte si Zprostředkovatelskou smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Použijte, pokud pro někoho zprostředkováváte uzavření smlouvy (obchodu) za provizi.
  • Pokud potřebujete uzavřít smlouvu s obchodním zástupcem, který pro vás bude zprostředkovávat obchody dlouhodobě, použijte Smlouvu o obchodním zastoupení.
  • Pokud potřebujete jen zařídit nějakou záležitost, může se Vám hodit Příkazní (mandátní) smlouva.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Zprostředkovatelská smlouva

Předmětem zprostředkovávané smlouvy je
Přidat komentář
Zrušit
Chci zprostředkovat
Přidat komentář
Zrušit
Chci zprostředkovat
Přidat komentář
Zrušit
Dopadá na tento vztah zákon o realitním zprostředkování?
Přidat komentář
Zrušit
Bude realitní zprostředkovatel sám provádět úschovu?
Přidat komentář
Zrušit
TATO ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Zprostředkovatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zprostředkovatel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Zájemcem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Zájemce“)
Přidat komentář
Zrušit
(Zprostředkovatel a Zájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Definice
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Zprostředkovaná smlouva“ znamená smlouvu, kterou si Zájemce přeje uzavřít. Též „Zprostředkovávaná smlouva“.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Budoucí Zprostředkovaná smlouva“ znamená smlouvu, na základě které se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, Zprostředkovanou smlouvu.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Uzavření smlouvy“ znamená uzavření Zprostředkované smlouvy nebo Budoucí Zprostředkované smlouvy mezi Zájemcem a
.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Věc“ znamená:
Přidat komentář
Zrušit
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č. p.
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Přidat komentář
Zrušit
přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Přidat komentář
Zrušit
Věc je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Přidat komentář
Zrušit
Přílohou této smlouvy je ve smyslu § 11 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, výpis z veřejného seznamu k předmětu realitního zprostředkování. Tento výpis z veřejného seznamu prokazuje stav evidovaný v tomto seznamu ne starší než 3 pracovní dny přede dnem uzavření této smlouvy o realitním zprostředkování.
Přidat komentář
Zrušit
Zprostředkovatel tímto ve smyslu § 12 zákona o realitním zprostředkování poskytuje informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu realitního zprostředkování takto: na předmětu realitního zprostředkování neváznou žádné vady ani omezení.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Zájemce je v pozici
Přidat komentář
Zrušit
Předmět Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Předmětem Zprostředkovávané smlouvy je prodej Věci.
Přidat komentář
Zrušit
Zájemce má v úmyslu prodat třetí osobě Věc.
Přidat komentář
Zrušit
Skutečnosti, které mají ze strany Zájemce rozhodný význam pro uzavření Zprostředkované smlouvy, jsou tyto:
Přidat komentář
Zrušit
kupní cena nebude
než
+ slovy
, přičemž tato informace je povinnou náležitostí ve smyslu § 10 odst. 1 písm. b) zákona o realitním zprostředkování,
Přidat komentář
Zrušit
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
Ze zákona je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % prodávající.
Přidat komentář
Zrušit
kupní cena bude hrazena skrze úschovu, kterou zabezpečí
.
Přidat komentář
Zrušit
bližší podrobnosti ohledně lokality, okolí, dispozice, výměry, stavu, příp. vybavení:
,
Přidat komentář
Zrušit
Skutečnosti, které mají ze strany Zprostředkovatele rozhodný význam pro jeho rozhodování o uzavření Zprostředkované smlouvy, jsou tyto:
Přidat komentář
Zrušit
Zprostředkovatel se zavazuje, že Zájemci
Zprostředkované smlouvy nebo Budoucí Zprostředkované smlouvy a Zájemce se zavazuje za to zaplatit Zprostředkovateli Provizi.
Přidat komentář
Zrušit
Zprostředkovatel se dále zavazuje, že:
Přidat komentář
Zrušit
sjedná a provede prohlídky;
Přidat komentář
Zrušit
zajistí inzerci a propagaci;
Přidat komentář
Zrušit
vyhotoví potřebnou fotodokumentaci pro prezentaci;
Přidat komentář
Zrušit
obstará veškerou komunikaci (telefonáty, e-maily a osobní kontakt) se třetími osobami;
Přidat komentář
Zrušit
zabezpečí prostřednictvím jím zvoleného advokáta úschovu peněžních prostředků;
Přidat komentář
Zrušit
zabezpečí prostřednictvím jím zvolené advokátní kanceláře sepsání Zprostředkované smlouvy;
Přidat komentář
Zrušit
zabezpečí předání nemovitých věcí a za tím účelem vyhotoví předávací protokol;
Přidat komentář
Zrušit
na žádost Zájemce mu sdělí údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s níž mu uzavření smlouvy navrhuje;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Zájemce se zavazuje, že:
Přidat komentář
Zrušit
umožní prohlídky předmětu zprostředkování;
Přidat komentář
Zrušit
poskytne Zprostředkovateli potřebnou součinnost, informace a podklady, které jsou důležité k řádnému plnění smluvních závazků;
Přidat komentář
Zrušit
bude sdělovat Zprostředkovateli veškeré nové okolnosti související s plněním této smlouvy;
Přidat komentář
Zrušit
nezatíží předmětné věci zástavním právem, věcným břemenem či jakýmkoli jiným právem (zejména nájemním či obdobným) ve prospěch třetí osoby, s výjimkou těch zatížení, která budou sjednána s potenciálními zájemci ve Zprostředkované smlouvě či v jejich prospěch;
Přidat komentář
Zrušit
neuzavře s jinou třetí osobou obdobnou smlouvu, jejíž účel bude totožný či obdobný s touto smlouvou a dále že Zprostředkovanou smlouvu uzavře pouze s třetími osobami, které mu budou prezentovány Zprostředkovatelem, a to za účasti Zprostředkovatele, a že nebude vyvíjet činnost směřující k uzavření Zprostředkované smlouvy bez účasti Zprostředkovatele; toto ujednání je ujednání o výhradním realitním zprostředkování ve smyslu § 17 zákona o realitním zprostředkování. Výhradní realitní zprostředkování lze se zájemcem, který je spotřebitelem, ujednat jen na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců. Zájemce
spotřebitelem, a tak smluvní strany sjednávají dobu výhradního realitního zprostředkování v souladu se zákonem do
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Zájemce výslovně prohlašuje, že na předmětu Zprostředkované smlouvy neváznou žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena či jakékoli jiné právo (zejména nájemní či obdobné) ve prospěch třetích osob, vyjma těch, která Zájemce výslovně uvedl v této smlouvě. Dále prohlašuje, že vůči jeho osobě není vedeno insolvenční řízení ani mu není známo, že by byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Dále prohlašuje, že na jeho majetek není ke dni uzavření této smlouvy prohlášen konkurz, povolena reorganizace či oddlužení. Dále prohlašuje, že neexistuje žádné pravomocné soudní rozhodnutí, rozhodčí nález či jiné rozhodnutí, na základě kterého by mohlo dojít k nařízení výkonu rozhodnutí či k zahájení exekuce, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno jakékoli řízení o výkon rozhodnutí či exekuční řízení.
Přidat komentář
Zrušit
Provize
Přidat komentář
Zrušit
Provize Zprostředkovatele se stanovuje
, a to
+ slovy
(dále jako „Provize“) . Tato informace je povinnou náležitostí ve smyslu § 10 odst. 1 písm. c) zákona o realitním zprostředkování.
Přidat komentář
Zrušit
K Provizi dále náleží DPH v zákonné výši.
Přidat komentář
Zrušit
Patří k provizi dále náklady spojené se zprostředkováním?
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
Odměna má být zaplacena
Zájemce se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli Provizi nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese Zprostředkovatele, a to ve lhůtě splatnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Provize je splatná
dnů od
Zprostředkované smlouvy či Budoucí Zprostředkované smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Provize.
Přidat komentář
Zrušit
Dohodnout smluvní úrok z prodlení?
Ne ve smlouvách uzavřených se spotřebitelem. 
Přidat komentář
Zrušit
Trvání smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Tato smlouva se uzavírá na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
Smlouvu
vypovědět písemným oznámením druhé straně. Smlouva tak zaniká doručením výpovědi druhé smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
Právu Zprostředkovatele na Provizi není na újmu, byla-li smlouva, k níž se vztahovala činnost Zprostředkovatele, v důsledku činnosti Zprostředkovatele uzavřena nebo splněna až po zániku závazku ze Zprostředkovatelské smlouvy. V takovém případě je Zájemce povinen Zprostředkovatele o takovém uzavření či splnění bez odkladu informovat.
Přidat komentář
Zrušit
Upravit ve smlouvě důvěrnost?
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní pokuta
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Zájemce dostane do prodlení se zaplacením Provize podle čl. _____ této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Provize.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Zájemce poruší kteroukoli povinnost podle čl. _____ této Smlouvy, vzniká Zájemci povinnost zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Zprostředkovatel je v takovém případě rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta je splatná do
dnů ode dne porušení dané povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se prohlášení učiněné Zájemcem v čl. _____ této Smlouvy ukáže nepravdivým, vzniká Zájemci povinnost zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Zprostředkovatel je v takovém případě rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta je splatná do
dnů ode dne, kdy vyjde najevo nepravdivost Zájemcova prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Zprostředkovatel poruší kteroukoli povinnost podle čl. _____ této Smlouvy, vzniká Zprostředkovateli povinnost zaplatit Zájemci smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Zájemce je v takovém případě rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta je splatná do
dnů ode dne porušení dané povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Zájemce poruší povinnost informovat podle čl. _____ této Smlouvy, vzniká Zájemci povinnost zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Smluvní pokuta je splatná do
dnů ode dne, kdy se o porušení dané povinnosti Zprostředkovatel dozvěděl.
Přidat komentář
Zrušit
V případě vzniku nároku Zprostředkovatele na zaplacení smluvní pokuty vzniká tato povinnost všem osobám, které tuto Smlouvu uzavírají na straně Zájemce, společně a nerozdílně.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2445 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva se rovněž řídí zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
Zájemce jakožto spotřebitel prohlašuje, že byl Zprostředkovatelem jakožto podnikatelem v dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy seznámen se skutečnostmi uvedenými v § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Zejména byl seznámen s tím, že Zájemce jakožto spotřebitel má právo do 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy od ní odstoupit, a to bez udání důvodu. Zájemce jako spotřebitel dále ve smyslu ustanovení §1823 občanského zákoníku výslovně žádá Zprostředkovatele, aby začal s plněním svých povinností ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. Zájemce bere na vědomí, že Zájemce jako spotřebitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit poté, co Zprostředkovatel splnil své povinnosti dle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.