Vytvořte si Dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě práv a povinností společného bydlení po dobu po rozvodu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení

TATO DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH MAJETKOVÝCH VZTAHŮ A O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ SPOLEČNÉHO BYDLENÍ PRO DOBU PO ROZVODU (DÁLE JEN "DOHODA" či "SMLOUVA") BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO ÚČASTNÍKY

Jméno manželky:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Manželka“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Jméno manžela:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Manžel“)
Přidat komentář
Zrušit
(Manžel a Manželka dále též společně jako „Účastníci“ a každý jednotlivě jako „Účastník“)
Přidat komentář
Zrušit
Součástí vypořádání společného jmění manželů je nemovitá věc.
Přidat komentář
Zrušit
Úvodní prohlášení
Přidat komentář
Zrušit
Uzavíráte tuto smlouvu
Účastnící této Dohody souhlasně prohlašují, že dne
uzavřeli manželství před
.
Přidat komentář
Zrušit
V souvislosti s podáním společného návrhu na rozvod manželství uzavírají účastníci za účelem úpravy svých majetkových poměrů tuto Dohodu o vypořádání majetkových vztahů a o úpravě práv a povinností společného bydlení po dobu po rozvodu.
Přidat komentář
Zrušit
Mají manželé nějaký majetek k vypořádání
Majetek Manželky
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci této Dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění manželů, se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stanou výlučným vlastnictvím Manželky následující věci:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Majetek Manžela
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci této Dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění manželů, se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stanou výlučným vlastnictvím Manžela následující věci a/nebo pohledávky:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Mají manželé finanční závazky?
Přidat komentář
Zrušit
Převzetí finančních závazků
Přidat komentář
Zrušit
přebírá dluh vůči věřiteli, kterým je
, IČO:
, se sídlem
, který vznikl z titulu
uzavřené dne
, jež činí ke dni uzavření této Smlouvy částku
+ slovy
, a Účastníci se zavazují informovat výše uvedeného věřitele o rozvodu jejich manželství.
Přidat komentář
Zrušit
Zavazuje se daný manžel k refinancování či vyvázání druhého manžela z finančního závazku?
Přidat komentář
Zrušit
Manžel se dále zavazuje
, a v této souvislosti se zavazuje:
Přidat komentář
Zrušit
zajistit zánik dluhu dle čl. _____ této Smlouvy tak, že tento závazek takzvaně refinancuje novým závazkem, jinými slovy splatí stávající dluh z prostředků získaných z nového úvěru, kde jako dlužník již nebude vystupovat druhý z manželů, ale pouze Manžel, případně třetí osoba nebo třetí osoby, a druhému z manželů zanikne dluh dle čl. _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
novou úvěrující osobou je
, IČO
, se sídlem
.
Přidat komentář
Zrušit
v této souvislosti Manžel výslovně prohlašuje, že splňuje podmínky pro to, aby mu stávající věřitel i nová úvěrující osoba shora popsaný postup schválila. Zejména prohlašuje, že sám má dostatečný příjem na úhradu splátek, případně je schopen splácení úvěru dostatečně zajistit jiným majetkem nebo za pomoci třetích osob.
Přidat komentář
Zrušit
zajistit refinancování ve smyslu čl. _____ této Smlouvy ve lhůtě do
.
Přidat komentář
Zrušit
výlučně hradit pravidelné splátky dluhu dle čl. _____ této Smlouvy až do provedení refinancování dluhu. Manžel v tomto případě nemá nárok na žádné vypořádání těchto splátek.
Přidat komentář
Zrušit
Obě smluvní strany jsou povinny bezodkladně učinit veškeré potřebné kroky vedoucí k tomu, aby byly shora uvedené povinnosti řádně splněny.
Přidat komentář
Zrušit
Ošetřit následky v případě porušení povinnosti refinancovat / vyvázat z dluhu?
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Manžel poruší svoji povinnost refinancovat dluh za podmínek a ve lhůtách dle čl. _____ této Smlouvy, dohodly se smluvní strany, že:
Přidat komentář
Zrušit
Manželka je oprávněna od této Smlouvy odstoupit.
Přidat komentář
Zrušit
Manžel se zavazuje uhradit Manželce smluvní pokutu ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že se Manžel ocitne v prodlení s úhradou byť jedné z pravidelných splátek dluhu a poruší tak svou povinnost dle čl. _____ této Smlouvy, dohodly se smluvní strany, že:
Přidat komentář
Zrušit
Manželka je oprávněna od této Smlouvy odstoupit.
Přidat komentář
Zrušit
Manžel se zavazuje uhradit Manželce smluvní pokutu ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Vyrovnání podílů
Přidat komentář
Zrušit
Budou si manželé platit částky na vyrovnání podílů?
V rámci vypořádání společného jmění manželů se
zavazuje vyplatit Manželce částku ve výši
+ slovy
, a to ve lhůtě
dní od právní moci rozsudku, kterým bude rozvedeno manželství Účastníků.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že Manžel poruší svoji povinnost vyplatit druhého manžela za podmínek a ve lhůtách dle čl. _____ této Smlouvy, dohodly se smluvní strany, že:
Přidat komentář
Zrušit
Manželka je oprávněna od této Smlouvy odstoupit.
Přidat komentář
Zrušit
Manžel se zavazuje uhradit Manželce smluvní pokutu ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Dohoda o výživném manželů
Přidat komentář
Zrušit
Existuje vyživovací povinnost?
Účastníci výslovně prohlašují, že nemají vůči sobě vyživovací povinnost a že takový nárok nebudou uplatňovat ani po zániku manželství rozvodem.
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci bydlí
Přidat komentář
Zrušit
Bydlení
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci shodně uvádějí, že již bydlí odděleně a nemají společné bydlení.
Přidat komentář
Zrušit
Vedlejší ujednání
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci ujednávají, že věci a jiné majetkové hodnoty, které nejsou uvedeny v článcích _____ a _____ této Dohody, a které ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství Účastníků náležely do společného jmění manželů Účastníků, se stávají výlučným vlastnictvím toho z Účastníků, který je měl ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství Účastníků u sebe v držení.
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci souhlasně prohlašují, že vypořádáním zaniklého společného jmění v souladu s touto Dohodou dojde k úplnému vyrovnání veškerých jejich majetkových poměrů a že nemají žádná další vzájemná a společná práva ani povinnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této Dohodě.
Přidat komentář
Zrušit
Za předpokladu, že by se objevily další věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v této Dohodě neuvedené a nabyté Účastníky za trvání manželství, tyto se stávají ke dni právní moci rozsudku, kterým se manželství Účastníků rozvádí, výlučným vlastnictvím toho Účastníka, který je má ve svém držení, tyto užívá, resp. na jehož jméno zněly či jehož jednáním vznikly. Ujednáním dle předchozí věty není dotčeno vypořádání společného jmění Účastníků na základě této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Ve vztahu k závazkům neuvedeným v této Dohodě, jež vznikly za trvání manželství Účastníků a které byly přijaty pouze ze strany a jménem jednoho z Účastníků, se stávají výlučným závazkem tohoto Účastníka. Příslušný Účastník se zavazuje tyto závazky plnit vlastním jménem, na svůj účet, a současně prohlašuje, že je nebude uplatňovat ve vztahu ke společnému jmění Účastníků této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Trvání smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Má tato dohoda zavazovat strany i v případě, že by manželství nebylo rozvedeno tzv. nesporně?
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem naplnění zákonných podmínek pro rozvod manželství dle § 757 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku. V případě, že by soud manželství nerozvedl podle § 757 odst. 1 bez zjišťování příčin rozvratu manželství, smluvní strany se dohodly, že tato smlouva v celém rozsahu pozbývá platnosti okamžikem právní moci rozsudku o rozvodu manželství.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Dohoda byla sepsána ve třech (3) vyhotoveních, kdy každý z jejích Účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Jeden stejnopis, na kterém jsou podpisy úředně ověřeny, slouží v souladu s ustanovením §757 odst. (1) písm. c) a odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro účely řízení o rozvodu manželství Účastníků.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
Přidat komentář
Zrušit
Po přečtení a seznámení se s obsahem této Dohody níže podepsaní prohlašují, že tato Dohoda byla sepsána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo v omylu. Na důkaz tohoto prohlášení připojují Účastníci pod text této dohody své vlastnoruční podpisy.
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.