Vytvořte si návrh na určení otcovství na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Matkou dítěte je žena, která je porodila. Otcovství se ale určuje na základě právních domněnek. Právní úprava je obsažena v § 776 a následující občanského zákoníku. Pokud žádná z domněnek nevede k určení otcovství, tak může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Toto právě řeší tento vzor.

Podle zákona se má za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. K prokázání naplnění této domněnky bude vedeno dokazování. Lze provést i zkoušku DNA. 

S tímto řízením je ze zákona spojeno řízení o péči o nezletilého a určení výživného. Proto bude řízení vedeno i ve vztahu ke zjištění poměrů dítěte, majetkových poměrů rodičů a soud bude muset rozhodnout, v čí péči dítě bude a stanoví výživné.

Návrh podává
Přidat komentář
Zrušit
Název soudu:
Přidat komentář
Zrušit
Ulice a č. p.:
Přidat komentář
Zrušit
Město a PSČ:
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
Nezletilý:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Pohlaví
, datum narození
, bytem
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Matka
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Matka“)
Přidat komentář
Zrušit
Domnělý otec.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Domnělý otec“)
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Návrh domnělého otce na určení otcovství
Přidat komentář
Zrušit
_________________________________________________________________
Přidat komentář
Zrušit
Přílohy:
Přidat komentář
Zrušit
Doklad o příjmech otce
Přidat komentář
Zrušit
Rodný list nezletilého
Přidat komentář
Zrušit
Určení otcovství
Přidat komentář
Zrušit
Podle zákona platí, že nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779 občanského zákoníku, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Přitom se má za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti (rozhodná doba).
Přidat komentář
Zrušit
K určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779 občanského zákoníku nedošlo, proto podávám tento návrh.
Přidat komentář
Zrušit
S matkou jsem se seznámil
. Náš vztah se stal intimním. Zhruba v 
jsem zjistil, že je matka těhotná.
Přidat komentář
Zrušit
Protože jsem v rozhodné době s matkou souložil, jsem přesvědčen, že jsem otcem já. Žádné závažné okolnosti přitom moje otcovství nevylučují.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Výzva k podpisu souhlasného prohlášení před matričním úřadem?
Přidat komentář
Zrušit
Vyzval jsem matku k podpisu souhlasného prohlášení před matričním úřadem. Ta
.
Přidat komentář
Zrušit
Pevně věřím, že matka mé otcovství v řízení před soudem potvrdí. V případě, že jej popře, navrhuji, aby byl soudem ustanoven znalec z oboru zdravotnictví, odvětví genetika, ke zjištění mého otcovství.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
rodný list dítěte
Přidat komentář
Zrušit
svědecká výpověď matky
Přidat komentář
Zrušit
svědecká výpověď domnělého otce
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Úprava péče a stanovení výživného
Přidat komentář
Zrušit
Podle § 422 z.ř.s. je s řízením o určení otcovství spojeno řízení o péči o nezletilé dítě a o výživě nezletilého dítěte. Z tohoto důvodu uvádím následující.
Přidat komentář
Zrušit
_____ žije v současné době
. Nezletilý
zdravotní potíže. Měsíční náklady na nezletilého činí pravidelně
+ slovy
, sestávají z
a jsou hrazeny tak, že
.
Přidat komentář
Zrušit
Znáte podrobnosti o zaměstnání druhého rodiče?
Přidat komentář
Zrušit
zaměstnán jako
u
a můj průměrný čistý měsíční příjem činí
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Podrobnosti o zaměstnání a měsíčních příjmech matky neznám a žádám proto soud, aby tyto skutečnosti zjistil u příslušných správních orgánů a případně vyžádal od zaměstnavatele příslušná potvrzení o výši průměrné čisté měsíční mzdy.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
doklad o příjmech otce
Přidat komentář
Zrušit
Petit
Přidat komentář
Zrušit
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal následující:
Přidat komentář
Zrušit
r o z s u d e k :
Přidat komentář
Zrušit
Určuje se, že _____, nar. _____, je otcem nezletilého dítěte, kterým je _____, nar. _____, z matky, kterou je _____, nar. _____.
Přidat komentář
Zrušit
Nezletilý _____, datum narození _____, se svěřuje do
.
Přidat komentář
Zrušit
Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou
+ slovy
měsíčně splatnou vždy do každého
. dne v měsíci předem k rukám matky, počínaje dnem právní moci rozhodnutí.
Přidat komentář
Zrušit
Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každý
týden v roce od
od
hodin do
do
hodin
, a dále každý rok
, a to konkrétně od
od
hodin do
do
hodin.

Styk s nezletilým není nutně třeba upravit. Tato úprava nevyžaduje schválení soudem.

Pokud jsou rodiče schopni domluvit se, bývá lepší styk neupravovat a dohodnout se na styku mimosoudně. 

Přidat komentář
Zrušit
Matka je povinna nezletilého na styk řádně připravit a styk otci umožnit.
Přidat komentář
Zrušit
nezletilého převezme a odevzdá druhému rodiči v místě bydliště
.
Přidat komentář
Zrušit
Chci žádat náhradu nákladů řízení?
Přidat komentář
Zrušit
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
Přidat komentář
Zrušit
________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.