Vytvořte si Pachtovní smlouvu

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instrukce

.

Pachtovní smlouva

Přidat komentář
Zrušit
Chci propachtovat
Vyberte jednu z možností.
TATO PACHTOVNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Propachtovatelem je
Propachtovatel je v podstatě pronajímatel, může však dostávat místo klasického nájmu část užitků získaných z „propachtované“ věci – např. část úrody.
Propachtovatel je v podstatě pronajímatel, může však dostávat místo klasického nájmu část užitků získaných z „propachtované“ věci – např. část úrody.
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Propachtovatel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Pachtýřem je
Pachtýř je v podstatě nájemce. Avšak u pachtu se na rozdíl od nájmu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat a starat se o ni tak, aby přinášela výnos.
Pachtýř je v podstatě nájemce. Avšak u pachtu se na rozdíl od nájmu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat a starat se o ni tak, aby přinášela výnos.
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Pachtýř“)
Přidat komentář
Zrušit
( Propachtovatel a Pachtýř dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Definice.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Věc“ znamená pozemek –
Přidat komentář
Zrušit
parcelu č.
o výměře
m2, ležící v katastrálním území
, obec
; přidat parcelu
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
Propachtovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
Přidat komentář
Zrušit
Propachtovatel prohlašuje, že má plné právo platně Věc Pachtýři touto Smlouvou propachtovat.
Přidat komentář
Zrušit
Pachtýř prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy Věc prohlédl a seznámil se se stavem Věci a v tomto stavu Věc do pachtu přebírá.
Přidat komentář
Zrušit
Propachtovatel prohlašuje, že Věc
Přidat komentář
Zrušit
Předmět Smlouvy.
Propachtovat znamená pronajmout za účelem pachtu, tedy hospodaření s danou věcí.
Přidat komentář
Zrušit
Propachtovatel se tímto zavazuje přenechat Věc včetně všech součástí a příslušenství k dočasnému užívání a Pachtýř se zavazuje platit za to Propachtovateli pachtovné.
Přidat komentář
Zrušit
Mezi Smluvními stranami je výslovně ujednáno, že veškeré výnosy na Věci po dobu trvání této Smlouvy náleží Pachtýři.
Přidat komentář
Zrušit
Účel.
Přidat komentář
Zrušit
Věc je propachtována za účelem zemědělského pachtu.
Přidat komentář
Zrušit
Trvání Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Pacht Věci je ujednán na
, a to do
.
Přidat komentář
Zrušit
Pacht Věci začíná dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete automatické prodlužování této smlouvy?
Přidat komentář
Zrušit
Automatické prodloužení.
Přidat komentář
Zrušit
Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku _____ této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
Přidat komentář
Zrušit
Pachtovné.
Přidat komentář
Zrušit
Pachtýř se zavazuje poskytnout za propachtování Věci
+ slovy
za
.
Přidat komentář
Zrušit
Propachtovatel
právo zvyšovat Pacht o částku
.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že veškeré služby spojené s propachtováním Věci hradí
.
Přidat komentář
Zrušit
Je Pachtýř povinen složit kauci (jistotu)?
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky.
Přidat komentář
Zrušit
Pachtovné je splatné vždy k
dnu příslušného kalendářního
(tedy do začátku následujícího pachtovního roku).
Přidat komentář
Zrušit
Všechna finanční plnění placená bankovním převodem ve prospěch Propachtovatele budou zaplacena na bankovní účet Propachtovatele, číslo účtu
, vedený u
.
Přidat komentář
Zrušit
Všechna finanční plnění placená Propachtovateli v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
Zaplacením jakéhokoliv finančního plnění bankovním převodem se rozumí připsání celé příslušné částky na výše uvedený bankovní účet.
Přidat komentář
Zrušit
O předání a převzetí jakéhokoliv finančního plnění placeného v hotovosti bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující jeho předání.
Přidat komentář
Zrušit
Převzetí Věci Pachtýřem.
Přidat komentář
Zrušit
Propachtovatel je povinen předat Věc Pachtýři
podle odstavce _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Propachtovatel předá Pachtýři spolu s Věcí
.
Přidat komentář
Zrušit
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Pachtýři.
Přidat komentář
Zrušit
Předání Věci zpět Propachtovateli.
Přidat komentář
Zrušit
Pachtýř je povinen předat Věc Propachtovateli nejpozději poslední den pachtu podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Propachtovateli.
Přidat komentář
Zrušit
Ukončení pachtu.
Přidat komentář
Zrušit
Poruší-li Pachtýř svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má Propachtovatel právo vypovědět pacht bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Pachtýř bez zbytečného odkladu Věc odevzdal.
Přidat komentář
Zrušit
Pacht lze vypovědět ve lhůtě
. Výpověď vyžaduje písemnou formu.
Přidat komentář
Zrušit
V případě zvlášť závažného porušení povinností Smluvní stranou je druhá Smluvní strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit.
Přidat komentář
Zrušit
Pro účely této Smlouvy se za zvlášť závažné porušení smlouvy, kromě důvodů stanovených zákonem, považuje zejména neumožnění užívání a používání Věci, jakož i prodlení s úhradou pachtovného i po výzvě Propachtovatele k dodatečné úhradě dluhu s přiměřenou lhůtou
dnů k jeho splnění.
Přidat komentář
Zrušit
Propachtovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit rovněž v případě nesplnění povinností Pachtýře dle čl. _____ a _____ a _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce této Smlouvy je Pachtýř povinen uhradit poměrnou část pachtovného za uplynulou dobu pachtu.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete zřídit předkupní právo Pachtýře k propachtované Věci?
Přidat komentář
Zrušit
Předkupní právo.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany sjednávají touto Smlouvou předkupní právo spočívající v povinnosti Propachtovatele nabídnout v případě prodeje či jiného zcizení Věci (nebo její části) tuto Věc (nebo její část) ke koupi Pachtýři.
Přidat komentář
Zrušit
Toto předkupní právo se sjednává jako právo věcné v souladu s § 2144 občanského zákoníku.
Přidat komentář
Zrušit
Užívací právo třetí osoby.
Přidat komentář
Zrušit
Pachtýř
právo zřídit třetí osobě k Věci užívací právo.
Přidat komentář
Zrušit
Další práva a povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Pachtýř
bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele oprávněn činit kroky směřující ke kvalitativní změně Věci a jejího hospodářského využití.
Přidat komentář
Zrušit
Pachtýř
povinen na své náklady uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s jeho činností na Věci.
Přidat komentář
Zrušit
Pachtýř
povinen v souladu s pravidly a zásadami správné zemědělské praxe zajišťovat ochranu Věci proti škůdcům a plevelům a po provedené sklizni Věc zorat, aby byla připravena na další sadbu.
Přidat komentář
Zrušit
Pachtýř
oprávněn vysazovat na Věci trvalé porosty.
Přidat komentář
Zrušit
Údržbu Věci hradí
.
Přidat komentář
Zrušit
Spolu s Věcí předává Propachtovatel Pachtýři k užívání i její následující vybavení:
.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany sjednávají, že náklady na daň z nemovitosti ponese
. Náklady této daně uhradí Pachtýř Propachtovateli vždy ke konci ledna kalendářního roku stejným způsobem jako pachtovné.
Přidat komentář
Zrušit
Pachtýř se zavazuje umožnit na písemnou výzvu Propachtovatele průjezd Věcí v případě, že to bude nezbytně nutné pro vjezd na sousední pozemky bez jiného možného příjezdu.
Přidat komentář
Zrušit
V případě porušení povinnosti dle tohoto článku je Pachtýř povinen uhradit Propachtovali smluvní pokutu ve výši
+ slovy
Smluvní pokuta je splatná do
dnů od písemné výzvy. Tím není dotčen nárok Propachtovatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Pachtýře.
Přidat komentář
Zrušit
Veřejný rejstřík.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany tímto ujednávají, že pacht Věci podle této Smlouvy
zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2332 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.