Vytvořte si Prohlášení vlastníka o rozdělení budovy na jednotky

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Tento vzor použijete, když máte budovu a v ní jsou alespoň dvě jednotky. Právně tímto dokumentem vznikou jednotky - byty či nebytové prostory (kanceláře, garáže apod.) jako samostatně převoditelné věci.

Udělejte si přehled o tom, jak budova vypadá, kolik má jednotek, jaké jsou vlastnosti jednotek, zejm. rozměry, jaké je vybavení jednotek, co k nim náleží a co ne. Na základě těchto informací pak přistupte kvyplnění vzoru.

V určitých případech dojde ke vzniku společenství vlastníků jako právnické osoby. Součástí tohoto prohlášení pak budou stanovy tohoto společenství. Vzor stanov je rovněž k dispozici na Legito. 

K problematice lze odkázat na tyto články:

E-pravo - Na co si dát pozor

Komentář zákona

 

Prohlášení vlastníka

Vlastník je:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako "Vlastník")
Přidat komentář
Zrušit
VLASTNÍK VYDÁVÁ TOTO PROHLÁŠENÍ PODLE USTANOVENÍ § 1166 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Přidat komentář
Zrušit
Údaje o vlastníkovi, pozemku, domu, obci a katastrálním území
Přidat komentář
Zrušit
(§ 1166 odst. 1 písm. a) obč. zák.)
Přidat komentář
Zrušit
Budova součástí pozemku?
Vlastník prohlašuje, že vlastní pozemek
, druh pozemku
, o vým.
m2 (dále též "Pozemek"), jehož součástí je budova s č. p. 
(dále též jen "Dům" nebo "Budova"), to vše v obci
a k. ú. 
(Pozemek a Dům dále též "Nemovité věci"). Nemovité věci jsou zapsané na LV č.
u Katastrálního úřadu
, Katastrální pracoviště
.
Dbejte zvýšené pozornosti při popisu nemovitosti. 

Tato šablona nemusí na 100% odpovídat všem nemovitým věcem zapsaným v katastru. V případě potřeby zápis upravte přímo v editoru po vygenerování dokumentu.  

Přidat komentář
Zrušit
V domě jsou
V Domě jsou celkem jednotky, z toho
.
Přidat komentář
Zrušit
Má dům i podzemní podlaží?
Dům má celkem
nadzemní podlaží.
Přidat komentář
Zrušit
K Domu nepatří žádné samostatné objekty.
Přidat komentář
Zrušit
Údaje o jednotce
Přidat komentář
Zrušit
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník tímto prohlášením vymezuje v Pozemku, jehož součástí je Budova, následující jednotky a rozděluje tak své vlastnické právo k Pozemku na vlastnické právo k jednotkám takto:
Přidat komentář
Zrušit
Seznam jednotek se zobrazí ihned poté, co v části _____ zadáte počet jednotek.
Přidat komentář
Zrušit
Společné části
Přidat komentář
Zrušit
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Přidat komentář
Zrušit
Společnými částmi Nemovité věci jsou:
Přidat komentář
Zrušit
Je společnou částí pozemek, nebo jen věcné právo?
Pozemek, na němž je Dům postaven, tj. pozemek parc. č. _____, obec _____, k. ú. _____.
Přidat komentář
Zrušit
Stavební části Domu podstatné pro zachování Domu včetně jeho hlavních konstrukcí, jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu/nebytového prostoru jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu/nebytového prostoru blíže specifikované v čl. _____.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Uvedené společné části jsou společné i v případě, že se určitá část Nemovité věci přenechává některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.
Přidat komentář
Zrušit
Společnými částmi dále jsou:
Vyberte jen ty společné části, které v konkrétním případě existují. Případně text vhodně upravte, ať souhlasí s realitou. 
Přidat komentář
Zrušit
vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů Budovy, obvodové stěny Budovy,
Přidat komentář
Zrušit
obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy, pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách,
Přidat komentář
Zrušit
střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
Přidat komentář
Zrušit
komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s  komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
Přidat komentář
Zrušit
zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
Přidat komentář
Zrušit
výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti,
Přidat komentář
Zrušit
balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
Přidat komentář
Zrušit
domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,
Přidat komentář
Zrušit
výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtahů, autovýtahů a autoplošin, vnější požární schodiště,
Přidat komentář
Zrušit
půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
Přidat komentář
Zrušit
bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce,
Přidat komentář
Zrušit
přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
Přidat komentář
Zrušit
rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
Přidat komentář
Zrušit
rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
Přidat komentář
Zrušit
rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,
Přidat komentář
Zrušit
jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části,
Přidat komentář
Zrušit
protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
Přidat komentář
Zrušit
veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy ventilací,
Přidat komentář
Zrušit
systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,
Přidat komentář
Zrušit
rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Všechny společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni vlastníci jednotek v Budově.
Přidat komentář
Zrušit
Společné části vyhrazené k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek
Přidat komentář
Zrušit
Jsou některé společné části vyhrazené k výlučnému užívání některým vlastníkům? (např. balkony)
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Přidat komentář
Zrušit
V Budově se nenacházejí společné části, které by byly vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek.
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník jednotky, který má výlučné právo užívání společné části věci, má povinnost udržovat a nést náklady na opravu takové společné části.
Přidat komentář
Zrušit
Velikost podílů na společných částech
Přidat komentář
Zrušit
(§ 1166 odst. 1 písm. b) bod 3 obč. zák.)
Přidat komentář
Zrušit
Celková plocha všech jednotek v domě činí
m2.
Přidat komentář
Zrušit
Věcná a jiná práva a závady přecházející na vlastníky jednotek
Přidat komentář
Zrušit
Existují práva přecházející na všechny vlastníky?
Se vznikem vlastnického práva k jednotce přecházejí z vlastníka na všechny vlastníky jednotek tato věcná a jiná práva:
Přidat komentář
Zrušit
práva a povinnosti vyplývající ze
ze dne
, označená
, uzavřená
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Existují práva přecházející na některého vlastníka?
Se vznikem vlastnického práva k jednotce nepřecházejí z vlastníka žádná věcná a jiná práva jen na některé z vlastníků jednotek.
Přidat komentář
Zrušit
Budou si vlastníci jednotek uzavírat vlastní dodavatelské smlouvy?
Přidat komentář
Zrušit
Správa domu a pozemku a její pravidla
Přidat komentář
Zrušit
Vzniklo společenství vlastníků?
Přidat komentář
Zrušit
Je některý vlastník tzv. většinovým vlastníkem?
Podle § 1193 odst. 2 má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Přestane-li být správce většinovým vlastníkem, mohou vlastníci jednotek zvolit nového správce.

Přidat komentář
Zrušit
Osobou odpovědnou za správu domu (dále jen "Správce") je ze zákona společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je ze zákona osobou odpovědnou za správu domu správce. Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí určená v prohlášení; bylo-li založeno společenství vlastníků a nejsou-li v prohlášení určena tato pravidla, použijí se na správu pravidla obsažená ve stanovách.
Přidat komentář
Zrušit
Správce je
Přidat komentář
Zrušit
Správcem je proto
, se sídlem
, IČ
.
Přidat komentář
Zrušit
Pro rozhodování v záležitostech správy domu a pozemku se použijí obdobně ustanovení občanského zákona o shromáždění. Vlastníky jednotek svolává správce. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a souhlas většiny všech vlastníků jednotek. Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky navrhnout soudu, aby o záležitosti týkající se správy domu a pozemku rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.
Přidat komentář
Zrušit
Z právních jednání správce jsou vlastníci jednotek oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně; jde-li však o právní jednání v záležitosti, která je v působnosti shromáždění, jsou oprávněni a zavázáni, pouze pokud je k němu dán souhlas podle _____.
Přidat komentář
Zrušit
Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu.
Přidat komentář
Zrušit
Správa domu a pozemku zahrnuje výslovně:
Přidat komentář
Zrušit
záležitosti související s provozem budovy jako celku, s údržbou, opravami, stavebními úpravami společných částí budovy a pozemku včetně technických zařízení domu.
Přidat komentář
Zrušit
zabezpečení revize společných technických zařízení, sítí, protipožárních zařízení, hromosvodů, rozvodů vody, odpadů a jiných společných zařízení.
Přidat komentář
Zrušit
správní, administrativní a technické činnosti, vedení a uchování dokumentace domu.
Přidat komentář
Zrušit
zabezpečení dodávky plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a společných částí domu.
Přidat komentář
Zrušit
stanovení a vybírání předem určených záloh na příspěvky na správu domu; stanovení záloh na úhradu cen služeb a jejich vybírání, vyúčtování a vypořádání.
Přidat komentář
Zrušit
vedení evidence nákladů pro dům a pozemky.
Přidat komentář
Zrušit
vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek.
Přidat komentář
Zrušit
údržba pozemků a přístupových cest.
Přidat komentář
Zrušit
péče o společnou trvalou zeleň.
Přidat komentář
Zrušit
další činnosti vyplývající pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z platných právních předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Správce je oprávněn v rámci správy společných částí rovněž uzavírat s třetími osobami smlouvy o zajištění některých činností a služeb souvisejících se správou domu a pozemku, a další smlouvy, zejména o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí, pojištění domu, zajištění provozu technických zařízení.
Přidat komentář
Zrušit
Správce dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany.
Přidat komentář
Zrušit
Správce sestavuje na každý rok rozpočet, který představuje přehled plánovaných nákladů na údržbu, opravy a zajišťování služeb, investice a přehled zdrojů jejich krytí. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření v běžném roce a vytvoření dostatečné velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí plánované v letech budoucích.
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník jednotky je povinen platit měsíčně na účet správce zálohy na úhradu nákladů spojených se správou Budovy a Pozemku a na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (záloha na služby).
Přidat komentář
Zrušit
Při skončení činnosti správce je tento povinen předložit vlastníkům jednotek zprávu o své činnosti a písemné materiály, které v souvislosti s touto činností vedl.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že nastane potřeba provést bez odkladu opravy či úpravy s ohledem na havarijní stav budovy nebo jejich vnitřních rozvodů tak, aby všichni spoluvlastníci měli zaručen plný a nerušený výkon svých práv spojených s užíváním jednotky, a zároveň ve fondu nákladů provozu budovy nebudou dostatečné finanční částky ke krytí těchto nákladů, jsou vlastníci jednotek bez zbytečného odkladu povinni uhradit potřebnou částku v rozsahu svého podílu na společných částech budovy a pozemku.
Přidat komentář
Zrušit
Osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v § 1177 občanského zákoníku. Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky nebo osoby, které přenechal byt k užívání.
Přidat komentář
Zrušit
Příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku
Přidat komentář
Zrušit
Vlastníci jednotek přispívají na správu domu a pozemků dle pravidel uvedených dále a dle obecně závazných právních předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu. Na úhradu těchto nákladů platí vlastníci jednotek příspěvky formou měsíčních záloh.
Přidat komentář
Zrušit
Na každou jednotku se rozvrhnou ve stejném poměru:
Příspěvky mohou být dohodnuty jinak. V případě potřeby tyto změny proveďte po vygenerování dokumentu v textovém editoru. 
Přidat komentář
Zrušit
náklady na vedení, zřízení či zrušení bankovních účtů za účelem provádění činnosti správce.
Přidat komentář
Zrušit
náklady na vedení účetnictví, včetně nákladů s poskytováním účetních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Přidat komentář
Zrušit
náklady spojené s poskytování právních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Přidat komentář
Zrušit
náklady správce, kupříkladu kancelářské potřeby, poštovné, a podobně.
Přidat komentář
Zrušit
náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně nákladů na provedení odečtu měřidel spotřeby vody, elektřiny apod.
Přidat komentář
Zrušit
Ostatní náklady na správu budovy a pozemku, které nejsou uvedené v čl. _____, se mezi vlastníky jednotek rozvrhnou podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Přidat komentář
Zrušit
Příspěvky na úhradu cen služeb
Přidat komentář
Zrušit
Plněními spojenými s užíváním bytů (dále jen „služby“) jsou zejména:
Uveďte jen to, co se konkrétní budovy dotýká. Nemusí (resp. nemá) zde být uvedeno úplně vše. 
Přidat komentář
Zrušit
dodávka vody a odvádění odpadních vod.
Přidat komentář
Zrušit
osvětlení společných částí budovy.
Přidat komentář
Zrušit
provoz a čištění komínů.
Přidat komentář
Zrušit
umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu.
Přidat komentář
Zrušit
provoz výtahu.
Přidat komentář
Zrušit
čištění jímek.
Přidat komentář
Zrušit
odvoz komunálního odpadu.
Přidat komentář
Zrušit
odvoz odpadních vod.
Přidat komentář
Zrušit
regulace a revize zařízení a systémů infrastruktury a protipožární ochrany.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Zálohy za jednotlivé služby se určí jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.
Přidat komentář
Zrušit
Nedohodnou-li se vlastníci jednotek jinak, náklady na služby se rozúčtují takto:
Přidat komentář
Zrušit
náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtují v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech.
Přidat komentář
Zrušit
tepelná energie na vytápění v jednotkách se rozúčtuje podle zvláštního právního předpisu.
Přidat komentář
Zrušit
osvětlení společných prostor v budově, odvoz odpadních vod a čištění jímek se rozúčtuje podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Ostatní náklady na služby neuvedené v  čl. _____ prohlášení se rozúčtují mezi vlastníky jednotek podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Přidat komentář
Zrušit
Vyúčtování záloh provede správce podle zvláštního právního předpisu. Zjištěný přeplatek uhradí správce vlastníku jednotky nejpozději do
-ti dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník jednotky povinen uhradit správci zjištěný nedoplatek. Správce je povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků nejméně 1x ročně.
Přidat komentář
Zrušit
Práva a povinnosti vlastníků a pravidla pro užívání společných částí budovy
Přidat komentář
Zrušit
Vzájemná práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou stanovena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 366/2013 Sb., a tímto prohlášením.
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník má právo a je povinen užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků v budově. Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části budovy a pozemku, pokud neslouží k užívání výlučně některým vlastníkům.
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník jednotky je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních vlastníků jednotky. Každý vlastník zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, vibracemi apod.
Přidat komentář
Zrušit
Bez souhlasu ostatních vlastníků jednotek a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.)
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř svého bytu. Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístupem do bytu.
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.
Přidat komentář
Zrušit
Uživatelé jednotek jsou povinni zejména:
Přidat komentář
Zrušit
umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení civilní ochrany.
Přidat komentář
Zrušit
zajistit, aby veškeré chodby, schodiště a požární průchody v  budově byly neustále plně průchodné.
Přidat komentář
Zrušit
zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky výbušné, třaskavé, snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně.
Přidat komentář
Zrušit
zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
Přidat komentář
Zrušit
dodržovat zákaz kouření ve společných částech domu.
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci prohlašují, že vydávají toto prohlášení podle své skutečné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přečetli si jej, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. To platí obdobně v případě, že v rámci tohoto prohlášení uzavřeli účastníci nějakou dvou či vícestrannou dohodu.
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci projevují souhlas s tím, aby příslušný katastrální úřad provedl zápis změn právních vztahů formou vkladu vlastnického práva tak, jak je specifikováno v této listině.
Přidat komentář
Zrušit
Toto prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky.
Přidat komentář
Zrušit
Toto prohlášení je sepsáno v tolika stejnopisech, aby každý z účastníků obdržel jedno vyhotovení a jedno vyhotovení opatřené úředně ověřenými podpisy účastníků mohlo být předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu, tedy celkem v/ve 
stejnopisech.
Přidat komentář
Zrušit
Nedílnou součástí tohoto prohlášení je v souladu s ustanovením § 1166 odst. 3 občanského zákoníku příloha č. 1 půdorysné schéma určující polohu bytů a společných částí budovy, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.
Přidat komentář
Zrušit
Tip na závěr
Přidat komentář
Zrušit
Nejste-li si jisti správností vyplnění vzoru, nechte si jej ověřit u odborníka.
Přidat komentář
Zrušit
Přílohy
Přidat komentář
Zrušit
Příloha č. 1 - půdorysy jednotlivých podlaží budovy
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_________________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit

Příloha prohlášení vlastníka budovy

Schematické nákresy podlaží
Přidat komentář
Zrušit
Budova má celkem podlaží.
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.