Vytvořte si Podnájemní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instrukce

  • Použijte, pokud si pronajímáte byt nebo jinou věc nikoli od majitele, ale pouze od nájemce, nebo pokud jste nájemce a chcete další osobě byt nebo jinou věc pronajmout.
  • Pokud věc či její část pronajímá přímo majitel, vytvořte si Nájemní smlouvu.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Podnájemní smlouva

Přidat komentář
Zrušit
Chci podnajmout
Vyberte jednu z možností.
Podnajímanou nemovitostí je:
Vyberte jednu z možností.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
TATO PODNÁJEMNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Nájemcem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Nájemce“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Podnájemcem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Podnájemce“)
Přidat komentář
Zrušit
( Nájemce a Podnájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Definice.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě „Věc“ znamená
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
. podlaží budovy
, v
, obec
.
Přidat komentář
Zrušit
Prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemce prohlašuje, že vlastník Věci udělil souhlas s podnájmem Věci.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemce prohlašuje, že má plné právo platně podnajmout Věci Podnájemci touto Smlouvou.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájemce prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy Věc prohlédl a seznámil se se stavem Věci a v tomto stavu Věc do podnájmu přebírá.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemce prohlašuje, že Věc
Přidat komentář
Zrušit
Předmět Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete, aby nájemce (nebo někdo jím určený) užíval věc spolu s podnájemcem
Vhodné například v případě, pokud má jeden podnikatel pronajatu kancelář a chce ji dále sdílet s jinými podnikateli.
Nájemce se tímto zavazuje přenechat Podnájemci Věc včetně všech součástí a příslušenství k dočasnému užívání a Podnájemce se zavazuje platit za to Nájemci Nájemné.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájemce bere na vědomí, že společné části Jednotky bude sdílet s dalšími v odpovídající míře a je povinen je udržovat v dobrém stavu a nepoškozovat.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájemce bere na vědomí, že
bude užívat Věc spolu s ním. Podnájemce je tedy povinen strpět omezení v užívání Věci pramenící ze skutečnosti, že bude Věc užívat společně s dalšími osobami.
Přidat komentář
Zrušit
Účel podnájmu.
Přidat komentář
Zrušit
Věc je podnajata
Přidat komentář
Zrušit
Trvání Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájem Věci je ujednán na
, a to do
.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájem Věci začíná dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete automatické prodlužování této smlouvy?
Přidat komentář
Zrušit
Automatické prodloužení.
Přidat komentář
Zrušit
Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku _____ této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemné.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájemce se zavazuje platit za podnájem Věci nájemné ve výši
+ slovy
za
trvání nájmu.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemce
právo zvyšovat Nájemné o částku
.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany ujednávají, že částka za služby spojené s nájmem Věci
součástí Nájemného (tj. částky jsou sloučeny do jedné paušální částky), přičemž platby za poskytované služby se tedy nevyúčtovávají.
Přidat komentář
Zrušit
Jistota (kauce).
Přidat komentář
Zrušit
Podnájemce se zavazuje poskytnout Nájemci jistotu (kauci) ve výši
+ slovy
(dále jako „Jistota “).
Přidat komentář
Zrušit
Nájemce má právo použít Jistotu na pokrytí jakékoliv škody na Věci způsobené Podnájemcem nebo třetími osobami, kterým Podnájemce umožnil užívání Věci, a/nebo na úhradu jakýchkoliv finančních závazků Podnájemce vůči Nájemci podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemce je povinen vrátit Podnájemci Jistotu při skončení podnájmu Věci. Nájemce má právo započíst proti Jistotě své pohledávky za Podnájemcem vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájemce má právo na úroky z Jistoty od jejího poskytnutí do jejího vrácení nebo spotřebování ve výši zákonné sazby.
Přidat komentář
Zrušit
Platební podmínky.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájemce se zavazuje platit Nájemné
nejpozději
den
za který je Nájemné placeno.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemné za první měsíc podnájmu Věci podle této Smlouvy je splatné v hotovosti při uzavření této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Smluvní strany potvrzují předání a převzetí daného Nájemného.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájemce
Jistotu
.
Přidat komentář
Zrušit
Všechna finanční plnění placená Nájemci v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
O předání a převzetí jakéhokoliv finančního plnění placeného v hotovosti bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující jeho předání.
Přidat komentář
Zrušit
Převzetí Věci Podnájemcem.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemce je povinen předat Věc Podnájemci
podle odstavce _____ této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nájemce předá Podnájemci spolu s Věcí
ks klíčů k Věci.
Přidat komentář
Zrušit
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Podnájemci. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
Přidat komentář
Zrušit
Předání Věci zpět Nájemci.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájemce je povinen předat Věc Nájemci nejpozději poslední den podnájmu podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Nájemci. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájemce spolu s Věcí předá Nájemci veškeré klíče k Věci.
Přidat komentář
Zrušit
Nepředá-li Podnájemce Věc zpět Nájemci nejpozději poslední den trvání podnájmu, má Nájemce právo do Věci vstoupit, a to i pokud mu v tom brání překážka, zejména má Nájemce právo otevřít uzamčené dveře, vystěhovat věci Podnájemce a vyměnit zámky u dveří, k čemuž tímto Podnájemce Nájemce výslovně opravňuje.
Přidat komentář
Zrušit
Věci Podnájemce, které Nájemce vystěhuje z Věci podle odst. _____ této Smlouvy, má Nájemce právo na náklady Podnájemce uskladnit a Podnájemce se zavazuje za toto uskladnění věcí Nájemci nahradit veškeré náklady, které mu tím vzniknou.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany tímto zřizují zástavní právo ve prospěch Nájemce ke všem movitým věcem Podnájemce, umístěným ode dne vzniku zástavního práva až po jeho zánik ve Věci k zajištění všech budoucích pohledávek Nájemce za Podnájemce pramenících z této Smlouvy, zejména pohledávek na zaplacení nájemného a/nebo služeb souvisejících s podnájmem podle této Smlouvy. Zástavní právo vzniká prvním dnem prodlení se zaplacením jakékoliv pohledávky podle předchozí věty a zaniká úplným zaplacením všech splatných pohledávek.
Přidat komentář
Zrušit
Zajištění zástavním právem podle odstavce _____ této Smlouvy se poskytuje pro pohledávky do maximální souhrnné výše
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Věci Podnájemce, ke kterým vznikne Nájemci zástavní právo podle tohoto článku a které má Nájemce v držení, zejména jím vystěhované a uskladnění věci Podnájemce, má Nájemce právo zpeněžit způsobem a za podmínek stanovených zákonem.
Přidat komentář
Zrušit
Výpověď podnájmu.
Přidat komentář
Zrušit
Poruší-li Podnájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má Nájemce právo vypovědět podnájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Podnájemce bez zbytečného odkladu Věc odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení podnájmu.
Přidat komentář
Zrušit
Výpovědní doba činí
a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájem Věci končí uplynutím výpovědní doby.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájem končí společně s nájmem Věci. Končí-li nájem Věci, sdělí to Nájemce Podnájemci s uvedením rozhodných skutečností; jimi jsou zejména den skončení nájmu Věci a popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.
Přidat komentář
Zrušit
Spolubydlící.
Přidat komentář
Zrušit
V rámci podnájmu Věci podle této Smlouvy má Podnájemce právo umožnit užívání Věci níže uvedeným (uvedenému) spolubydlícím (spolubydlícímu):
Přidat komentář
Zrušit
Nájemce si tímto vyhrazuje právo udělit souhlas s přijetím nového člena do Podnájemcovy domácnosti za podmínek ust. § 2272 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podnájemce nemá právo umožnit užívání Věci třetí osobě bez předchozího souhlasu Nájemce podle tohoto odstavce.
Přidat komentář
Zrušit
Další podnájem.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájemce
právo zřídit třetí osobě k Věci další užívací právo (podnájem).
Přidat komentář
Zrušit
Další práva a povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Podnájemce je po dobu trvání podnájmu povinen zajišťovat úklid společných částí domu podle vnitřního rozpisu.
Přidat komentář
Zrušit
Běžnou údržbu Věci a drobné opravy související s užíváním Věci je povinen provádět a hradit
.
Přidat komentář
Zrušit
Spolu s Věcí předává Nájemce Podnájemci k užívání i její následující vybavení:
.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany tímto ujednávají, že podnájem Věci podle této Smlouvy
zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení.
Přidat komentář
Zrušit
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY.
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení nájemného (kvitanci)?
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení (kvitanci) o zaplacení zálohy (kauce)?
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.