Vytvořte si Stanovy SVJ

Vzor pro vás připravil(a): Ilona Černochová, Realitní advokáti s.r.o.

Instrukce

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Přidat komentář
Zrušit
IČO
Přidat komentář
Zrušit
se sídlem
.
Přidat komentář
Zrušit
(dále jen „společenství vlastníků“ nebo „SVJ“).
Přidat komentář
Zrušit
ČÁST PRVNÍ – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ.
Přidat komentář
Zrušit
Základní ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků“) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. Společenství vlastníků jedná právně v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s třetími osobami.
Přidat komentář
Zrušit
Společenství vlastníků je založeno za účelem správy bytového domu č. p.
, který je
pozemku parc. č.
v katastrálním území
, jenž je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, pro obec
a katastrální území
.
Přidat komentář
Zrušit
Společenství vlastníků je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku, může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. K právnímu jednání, kterým společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.
Přidat komentář
Zrušit
Název a sídlo
Přidat komentář
Zrušit
Název zní: _____.
Přidat komentář
Zrušit
Sídlem je: _____.
Přidat komentář
Zrušit
ČÁST DRUHÁ – PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
Přidat komentář
Zrušit
Obecné vymezení správy domu a pozemku
Přidat komentář
Zrušit
Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku, sloužících všem spoluvlastníkům domu.
Přidat komentář
Zrušit
Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.
Přidat komentář
Zrušit
Zajišťování správy domu a dalších činností
Přidat komentář
Zrušit
Společenství vlastníků vykonává a odpovídá za správu domu a pozemku v rozsahu stanoveném právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím orgánů společenství vlastníků.
Přidat komentář
Zrušit
Správou domu se rozumí:
Přidat komentář
Zrušit
zajišťování provozu domu a pozemku,
Přidat komentář
Zrušit
údržba a opravy společných částí, protipožárního zabezpečení domu, vč. hromosvodů, revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, tepla, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a dalších technických zařízení v domě,
Přidat komentář
Zrušit
administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, vč. vedení příslušné technické a provozní dokumentace,
Přidat komentář
Zrušit
a ostatní činnosti, které vyplývají pro společenství vlastníků z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Společenství vlastníků může v rámci své činnosti sjednávat smlouvy, kontrolovat plnění z těchto smluv a uplatňovat nároky z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů. Společenství sjednává smlouvy zejména o
Přidat komentář
Zrušit
zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství vlastníků zajišťují přímo u dodavatele,
Přidat komentář
Zrušit
pojištění domu,
Přidat komentář
Zrušit
nájmu společných částí domu .
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Společenství vlastníků zajišťuje dále:
Přidat komentář
Zrušit
činnosti spojené se správou domu a pozemku, zejména vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství vlastníků na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen „příspěvky na správu domu a pozemku“),
Přidat komentář
Zrušit
vedení evidence plateb členů společenství vlastníků, které jsou podle tohoto článku vybírány,
Přidat komentář
Zrušit
vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k činnosti společenství vlastníků,
Přidat komentář
Zrušit
zřízení bankovního účtu pro hospodaření s vybranými finančními prostředky,
Přidat komentář
Zrušit
vedení účetnictví podle zvláštních právních předpisů,
Přidat komentář
Zrušit
vedení seznamu členů společenství vlastníků,
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Společenství vlastníků zajišťuje přímo nebo na základě smluv uzavřených s dodavateli plnění, která jsou spojena s užíváním jednotek (dále jen „služby“). Jde například o dodávky tepla, elektřiny, dodávky vody, odvod odpadních vod aj. V rámci této činnosti zajišťuje zejména vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím vlastníků, způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství vlastníků, vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami včetně vyúčtování.
Přidat komentář
Zrušit
Společenství vlastníků zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména
Přidat komentář
Zrušit
technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství vlastníků, včetně uzavírání s tím souvisejících smluv,
Přidat komentář
Zrušit
v rámci těchto činností dále zajišťuje například včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství vlastníků k tomu příslušným orgánem společenství vlastníků,
Přidat komentář
Zrušit
řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek,
Přidat komentář
Zrušit
a plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství vlastníků.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí - domovní řád
Přidat komentář
Zrušit
Pokud není uvedeno jinak, všechny společné části přímo či i jen nepřímo užívají, a podílejí se proto i na jejich správě všichni členové společenství.
Přidat komentář
Zrušit
Pro správu a užívání společných částí se použijí tato pravidla:
Přidat komentář
Zrušit
o zásadách pro uzamykání společných částí (prostor), o podmínkách vydávání klíčů vlastníkům jednotek, o evidenci klíčů a nákladech s tím spojených a o případném upřesnění rozsahu a doby užívání společných prostor rozhoduje shromáždění,
Přidat komentář
Zrušit
člen společenství vlastníků odpovídá za dodržení pravidel pro užívání společných částí domu,
Přidat komentář
Zrušit
člen společenství vlastníků je povinen se řídit předpisy o požární ochraně,
Přidat komentář
Zrušit
člen společenství není oprávněn ve společných částech umisťovat či ukládat jakékoli předměty bez souhlasu statutárního orgánu,
Přidat komentář
Zrušit
společenství vlastníků je oprávněno na základě rozhodnutí statutárního orgánu vydávat pokyny pro realizaci pravidel o užívání společných částí a zachování pořádku v domě, včetně pokynů pro provoz všech technických zařízení v domě - domovní řád,
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
ČÁST TŘETÍ – ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
Přidat komentář
Zrušit
Vznik členství
Přidat komentář
Zrušit
Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Členy společenství vlastníků se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo. Jejich členství vzniká:
Přidat komentář
Zrušit
dnem vzniku společenství vlastníků v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství vlastníků,
Přidat komentář
Zrušit
dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku společenství vlastníků.
Přidat komentář
Zrušit
Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně.
Přidat komentář
Zrušit
Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na schůzi shromáždění hlasovat jako jeden vlastník - člen společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná.
Přidat komentář
Zrušit
Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.
Přidat komentář
Zrušit
Seznam členů společenství vlastníků
Přidat komentář
Zrušit
Společenství vlastníků vede seznam členů SVJ. V seznamu členů musí být u každého člena SVJ uvedeno jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, uvedená ve výpisu z katastru nemovitostí dokládající vlastnické právo k pozemku a domu, doručovací adresa, na které vlastník jednotky přebírá poštu, v případě právnické osoby adresa sídla a identifikační číslo osoby, společný zástupce, v případě spoluvlastnictví jednotky nebo jednotky ve společném jmění manželů váha hlasu při hlasování na shromáždění ve vztahu k jednotce.
Přidat komentář
Zrušit
Členy společenství vlastníků, jejichž členství vznikne za trvání společenství vlastníků, zapíše společenství vlastníků do seznamu členů společenství vlastníků neprodleně poté, kdy člen společenství vlastníků oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky nebo kdy se společenství vlastníků dozví o této skutečnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Členská práva a povinnosti a způsob jejich uplatňování
Přidat komentář
Zrušit
Člen společenství vlastníků má práva vlastníka jednotky a člena společenství vlastníků podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) těchto stanov, rozhodnutí orgánů společenství a jiných právních předpisů. Má právo zejména:
Přidat komentář
Zrušit
účastnit se veškeré činnosti společenství vlastníků způsobem a za podmínek stanovených v občanském zákoníku a těmito stanovami,
Přidat komentář
Zrušit
účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,
Přidat komentář
Zrušit
volit a být volen do orgánů společenství vlastníků,
Přidat komentář
Zrušit
předkládat orgánům společenství vlastníků návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství vlastníků a k odstranění nedostatků v jejich činnosti,
Přidat komentář
Zrušit
obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a příspěvků na správu domu a pozemku a vrácení případných přeplatků,
Přidat komentář
Zrušit
nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze zasedání shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím vlastníků a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky,
Přidat komentář
Zrušit
seznámit se, jak společenství vlastníků hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje, nahlížet do účetních knih a dokladů společenství vlastníků,
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Svá práva uplatňuje člen společenství vůči statutárnímu orgánu (tj. výboru nebo předsedovi výboru). Při konání zasedání shromáždění uplatňuje svá práva vůči shromáždění.
Přidat komentář
Zrušit
Člen společenství vlastníků má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství vlastníků podle občanského zákoníku, těchto stanov, rozhodnutí orgánů společenství a jiných právních předpisů. Má povinnost zejména:
Přidat komentář
Zrušit
dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství vlastníků schválená v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a těmito stanovami,
Přidat komentář
Zrušit
hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku,
Přidat komentář
Zrušit
hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,
Přidat komentář
Zrušit
řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu příslušnými právními předpisy, pokyny správce technických zařízení a domovním řádem,
Přidat komentář
Zrušit
udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu,
Přidat komentář
Zrušit
odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu a pozemku způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají,
Přidat komentář
Zrušit
oznamovat včas výboru záměr provádět stavební úpravy v bytě a postupovat při nich v souladu se závaznými právními předpisy. Pro účely ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu a neporušují statiku domu, předložit výboru stavební dokumentaci a umožnit na vyzvání výboru přístup do bytu,
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Zánik členství
Přidat komentář
Zrušit
Členství ve společenství zaniká:
Přidat komentář
Zrušit
úmrtím člena společenství (fyzické osoby),
Přidat komentář
Zrušit
převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,
Přidat komentář
Zrušit
zánikem člena společenství (právnické osoby bez právního nástupnictví),
Přidat komentář
Zrušit
zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství,
Přidat komentář
Zrušit
dalším způsobem, stanoví-li to zákon.
Přidat komentář
Zrušit
Společné členství ve společenství vlastníků zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí; tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství/předsedovi.
Přidat komentář
Zrušit
ČÁST ČTVRTÁ – ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
Přidat komentář
Zrušit
Bude zřízena kontrolní komise?

SVJ může zřídit kontrolní orgán, který, pokud mu stanovy nebudou svěřovat jinou pravomoc, bude mít dohlížecí pravomoc nad tím, zda jsou náležitosti společenství vlastníků řádné vedeny a zda společenství vlastníků svou činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy. Obecně je tímto orgánem kontrolní komise.

Kontrolní komise se obecně řídí ustanoveními občanského zákoníku o úpravě spolku (§ 262 až § 264 OZ). Kontrolní komise může mít jednoho či více členů. V případě, že by však měla mít pouze jednoho člena, je vhodné kontrolní orgán pojmenovat například „Revizor“, neboť zákon stanoví, že kontrolní komise musí mít tři členy (od této zákonné úpravy se však lze odchýlit). Členové kontrolního orgánu také nemohou být členy statutárního orgánu. Statutární orgán nemůže jmenovat a odvolávat členy kontrolního orgánu.

Zavedení kontrolního orgánů může být vhodné pro případ, kdy se společenství vlastníků chce ucházet o dotaci, protože poskytovatelé dotací obecně požadují, aby případný příjemce měl kontrolní orgán. Zřízení kontrolního orgánu bude také dávat smysl v případě SVJ s velkým množstvím jednotek, v rámci kterého dochází k nakládání s většími objemy peněžních prostředků.

Přidat komentář
Zrušit
Je orgánem společenství předseda nebo výbor?

Statutární orgán je nejdůležitějším orgánem SVJ pro jednání navenek a zastupuje SVJ vůči třetím osobám. Statutární orgán například uzavírá smlouvy či jedná s orgány veřejné moci. Statutární orgán nemůže být ve stanovách určen alternativně, ale musí být vymezeno, zda jím bude výbor či předseda. Přesné určení statutárního orgánu ve stanovách dává jistotu třetí osobám, kdo jedná za SVJ. Statutárním orgánem je tak výbor, jako orgán kolektivní, neurčí-li stanovy, že je jím předseda SVJ jako orgán individuální. Členem voleného orgánu společenství může být teď i ten, kdo nevlastní v domě žádnou jednotku. Členem voleného orgánu (tedy člen výboru či předseda) může být právník nebo jakýkoliv jiný profesionál. Členové volených orgánů si musí uvědomit, že jsou na ně kladeny nároky na jejich jednání, které by mělo odpovídat péči řádného hospodáře, se všemi z toho vyplývajícími důsledky, zejména povinnosti náhrady případné škody vzniklé v souvislosti s nedostatky ve výkonu volené funkce SVJ.

Předseda SVJ bude jednat samostatně, tato volba tedy bude vhodná pro menší SVJ, či za situace, kdy se na zastupování SVJ navenek chce účastnit pouze jedna či dvě osoby (předseda a místopředseda).

Výbor SVJ bude vhodnější u větších SVJ, kde lze podmínit, že členové výboru musí jednat dohromady (či aspoň ve dvou) a lze tak eliminovat to, že jeden člen výboru bude jednat tzv. na vlastní pěst a může zavázat SVJ např. k nevýhodným smlouvám.

Přidat komentář
Zrušit
Orgány společenství
Přidat komentář
Zrušit
Orgány společenství vlastníků jsou: a) shromáždění, b) předseda , c) kontrolní komise.
Přidat komentář
Zrušit
Shromáždění
Přidat komentář
Zrušit
Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění, které tvoří všichni členové společenství vlastníků.
Přidat komentář
Zrušit
Shromáždění se schází nejméně jednou za rok, svolává jej předseda. Svolavatel připravuje též podklady pro jednání shromáždění. Předseda svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, za podmínky, že tuto čtvrtinu hlasů mají alespoň dva vlastníci, a to nejpozději do
dnů od dne, kdy byl statutárnímu orgánu doručen písemný podnět ke svolání zasedání shromáždění. Neplní-li předseda povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat vlastníci jednotek, kteří mají více než jednu čtvrtinu hlasů, a to na náklady společenství.
Přidat komentář
Zrušit
Jednání shromáždění je svoláváno pozvánkou, v níž je uvedeno místo, čas a pořad jednání. Pozvánka se zasílá členům na adresu uvedenou v seznamu členů, a to nejméně
dnů před konání jednání. K pozvánce musí být připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, nejsou-li tyto podklady připojeny, je svolatel povinen umožnit každému členu společenství včas se seznámit s těmito podklady.
Přidat komentář
Zrušit
Má-li dojít ke změně stanov společenství nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov společenství, pozvánka obsahuje v příloze též návrh takové změny nebo návrh usnesení.
Přidat komentář
Zrušit
Do působnosti shromáždění patří:
Přidat komentář
Zrušit
schválení nebo změna stanov,
Přidat komentář
Zrušit
změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
Přidat komentář
Zrušit
volba a odvolávání členů výboru a rozhodování o výši jejich odměn,
Přidat komentář
Zrušit
schválení rozpočtu, účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu s výsledky plnění rozpočtu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
Přidat komentář
Zrušit
schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky.
Přidat komentář
Zrušit
Shromáždění v rámci své působnosti rozhoduje o:
Přidat komentář
Zrušit
členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
Přidat komentář
Zrušit
změně účelu užívání domu nebo bytu,
Přidat komentář
Zrušit
změně podlahové plochy bytu,
Přidat komentář
Zrušit
úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
Přidat komentář
Zrušit
změně podílu na společných částech,
Přidat komentář
Zrušit
změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
Přidat komentář
Zrušit
opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, převyšují-li náklady částku,
+ slovy
Přidat komentář
Zrušit
záležitostech, které si shromáždění vyhradí.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Shromáždění v rámci své působnosti uděluje předchozí souhlas k:
Přidat komentář
Zrušit
nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
Přidat komentář
Zrušit
k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku
+ slovy
,
Přidat komentář
Zrušit
k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,
Přidat komentář
Zrušit
k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Shromáždění rozhoduje dále o určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství vlastníků, kteří mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství vlastníků, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak.
Přidat komentář
Zrušit
Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů členů společenství vlastníků na společných částech domu; členové společenství vlastníků, kteří jsou spoluvlastníky jednotky nebo jejichž jednotka je součástí společného jmění manželů, zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva.
Přidat komentář
Zrušit
Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Ze zápisu musí být patrné alespoň usnášeníschopnost shromáždění uvedením počtu přítomných členů, údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předseda zasedání a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u předsedy SVJ.
Přidat komentář
Zrušit
Členové společenství vlastníků se mohou nechat na základě písemné plné moci na zasedání shromáždění zastoupit třetí osobou včetně hlasování.
Přidat komentář
Zrušit
Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. V rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.
Přidat komentář
Zrušit
Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.
Přidat komentář
Zrušit
Předseda
Přidat komentář
Zrušit
Předseda je statutárním orgánem společenství vlastníků. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství vlastníků a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství vlastníků s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů ve výlučné působnosti shromáždění.
Přidat komentář
Zrušit
Předsedu volí shromáždění. Předseda zastupuje společenství vlastníků navenek samostatně ve všech záležitostech. Funkční období je
let. Předseda společenství vlastníků může být zvolen opakovaně. Za společenství vlastníků se předseda podepisuje tak, že k jeho názvu připojí svůj podpis a případně údaj o své funkci.
Přidat komentář
Zrušit
Způsobilý být předsedou je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný podle živnostenského zákona. Kdo přijme funkci předsedy, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
Přidat komentář
Zrušit
Funkce předsedy je neslučitelná s členstvím v jiném voleném orgánu společenství vlastníků.
Přidat komentář
Zrušit
Funkce předsedy společenství vlastníků zaniká:
Přidat komentář
Zrušit
uplynutím funkčního období,
Přidat komentář
Zrušit
odvoláním z funkce,
Přidat komentář
Zrušit
odstoupením z funkce,
Přidat komentář
Zrušit
ztrátou způsobilosti být členem výboru,
Přidat komentář
Zrušit
jiným způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Přidat komentář
Zrušit
Nemá-li společenství vlastníků předsedu či tento není schopen svou funkci vykonávat, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, soud předsedu na dobu, než bude nový předseda povolán postupem určeným ve stanovách; jinak soud jmenuje společenství vlastníků opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví. Soud jmenuje společenství vlastníků opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy společenství vlastníků a nemá-li společenství vlastníků jiného člena orgánu schopného ho zastupovat. Tyto stanovy ve smyslu § 488 občanského zákoníku určují, aby v tomto případě byl tímto opatrovníkem jmenován někdo ze členů společenství vlastníků.
Přidat komentář
Zrušit
Předseda jako výkonný orgán společenství vlastníků zejména:
Přidat komentář
Zrušit
zajišťuje záležitosti společenství vlastníků ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství vlastníků podle právních předpisů a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění. Zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,
Přidat komentář
Zrušit
uzavírá smlouvy ve věcech předmětu činnosti společenství vlastníků, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek ve věcech pod limitem stanoveným v těchto stanovách,
Přidat komentář
Zrušit
odpovídá za vedení účetnictví, za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,
Přidat komentář
Zrušit
připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství vlastníků, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství vlastníků, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,
Přidat komentář
Zrušit
předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,
Přidat komentář
Zrušit
zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a příspěvků na správu domu a pozemku a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,
Přidat komentář
Zrušit
sděluje jednotlivým členům společenství vlastníků podle usnesení shromáždění výši a splatnost příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby spojené s užíváním jednotky,
Přidat komentář
Zrušit
zajišťuje včasné plnění závazků společenství vlastníků vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství vlastníků.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Předseda jako statutární orgán společenství vlastníků zejména:
Přidat komentář
Zrušit
v souladu s právními předpisy, s těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní jednání za společenství vlastníků navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,
Přidat komentář
Zrušit
zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,
Přidat komentář
Zrušit
za společenství vlastníků vymáhá plnění povinností uložených členům společenství vlastníků,
Přidat komentář
Zrušit
plní povinnosti podle právních předpisů ve vztahu k rejstříku společenství vlastníků jednotek vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Kontrolní komise
Přidat komentář
Zrušit
Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství vlastníků, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství vlastníků nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od výboru/předsedy společenství vlastníků potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Kontrolní komise odpovídá shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.
Přidat komentář
Zrušit
Kontrolní komise je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů kontrolní komise. Požádá-li o to člen kontrolní komise, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu.
Přidat komentář
Zrušit
Kontrolní komise má
. Členy kontrolní komise volí shromáždění. Funkční období je
let. Člen kontrolní komise společenství vlastníků může být zvolen opakovaně. Způsobilý být členem kontrolní komise je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný podle živnostenského zákona. Kontrolní komise zvolí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí jednání této komise. Kontrolní komise se schází nejméně
ročně.
Přidat komentář
Zrušit
Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména:
Přidat komentář
Zrušit
kontroluje, zda společenství vlastníků a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu s občanským zákoníkem a s těmito stanovami,
Přidat komentář
Zrušit
vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství vlastníků a ke zprávě výboru určené k projednání na zasedání shromáždění,
Přidat komentář
Zrušit
podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
Přidat komentář
Zrušit
může podat výboru zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění,
Přidat komentář
Zrušit
účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
První členové statutárního orgánu
Přidat komentář
Zrušit
Prvním předsedou společenství vlastníků byl zvolen:
.
Přidat komentář
Zrušit
ČÁST PÁTÁ – HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
Přidat komentář
Zrušit
Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství vlastníků
Přidat komentář
Zrušit
Rozpočet společenství se tvoří na návrh předsedy společenství vlastníků rozhodnutím shromáždění, které rozhoduje i o výši záloh na příspěvky spojené se správou domu a pozemků, stanovení výše záloh za služby. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření domu v běžném roce a vytvoření dostatečně velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí plánované na budoucí roky a na opravy v důsledku havárií. Výbor je povinen se přijatým rozpočtem řídit a je pro něj závazný.
Přidat komentář
Zrušit
Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění tak, aby o něm bylo rozhodnuto do
předchozího kalendářního roku.
Přidat komentář
Zrušit
Příjmem společenství vlastníků jsou zejména příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku.
Přidat komentář
Zrušit
Pravidla pro příspěvky na správu domu a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek
Přidat komentář
Zrušit
Vlastníci všech jednotek v domě jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemků v rozsahu velikosti svých spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
Přidat komentář
Zrušit
Náklady spojené se správou domu a pozemků představují zejména:
Přidat komentář
Zrušit
náklady na opravy a údržbu a výdaje na rekonstrukci a modernizaci společných částí,
Přidat komentář
Zrušit
náklady na provoz společných částí domu,
Přidat komentář
Zrušit
pojištění domu a údržba,
Přidat komentář
Zrušit
odměny členům orgánů společenství a další náklady spojené se vznikem a fungováním společenství vlastníků.
Přidat komentář
Zrušit
Pravidla pro příspěvky na úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek
Přidat komentář
Zrušit
Otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, upravují zvláštní právní předpisy, jako jsou zákon o odpadech, zákon o vodovodech a kanalizacích a jiné předpisy s tímto související.
Přidat komentář
Zrušit
Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.
Přidat komentář
Zrušit
Náklady na služby se rozúčtují
.
Přidat komentář
Zrušit
ČÁST ŠESTÁ – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přidat komentář
Zrušit
Tyto stanovy byly schváleny na zasedání shromáždění dne
.